Yurtdışı Araç Sigortası Fiyatları 2021

ANASAYFA SİGORTA BLOG Yurtdışı Araç Sigortası Fiyatları 2021

Yurtdışı Araç Sigortası Fiyatları 2021

Ongun Sigorta

Yabancı Araç Sigortası & Yabancı Plakalı Araç Trafik Sigortası / Yeşil Kart (Green Card) Sigortası Hakkında

 

Sizlerle yurtdışından gelen yabancı plakalı araçların sigortalarının yapılmasına ilişkin olarak, birtakım bilgiler paylaşmak istedik. 2011 yılında aşağıda göreceğiniz yönetmelik kapsamında, yabancı plakalı araçların trafik sigortalarının yapılması gerekir. Ülkemizde yabancı plakalı aracı olanlara, trafik sigortası yapılması ve yurtdışına aracıyla çıkış yapacak olan Türk plakalı araç sahiplerinin, Yeşil Kart (Green Card) sigortalarının düzenlenmesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

13 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı: 27993

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

 

 

Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı yabancı plakalı motorlu kara taşıtlarının ülkemizde işletilmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için yaptırılacak sigortaya ilişkin usul ve esasların tespit edilmesidir.

 

(2) Bu Yönetmelik yabancı plakalı motorlu kara taşıtlarını kapsar.

 

(3) Ülkemizin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar veya ilgili mevzuat çerçevesinde bu Yönetmelik uyarınca yaptırılması gereken sorumluluk sigortasından muaf tutulan motorlu kara taşıtları ve kişilerin tâbi olduğu mevzuat hükümleri saklıdır.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan,

 

a) Büro: 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile kurulan ve söz konusu Yönetmelik çerçevesinde faaliyette bulunan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunu,

 

b) Motorlu Kara Taşıtı: Karayollarında insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan ve makine gücü ile işletilen taşıtı,

 

c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

 

ç) Zorunlu Trafik Sigortası: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği ülkemizde kayıtlı motorlu kara taşıtlarının işletilmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için düzenlenen sorumluluk sigortasını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Genel Esaslar

 

Sigorta zorunluluğu

 

MADDE 4 – (1) Ülkemize girecek yabancı plakalı motorlu kara taşıtlarının işletilmesi nedeniyle üçüncü şahıslara verilecek zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk için, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, zorunlu trafik sigortası veya bu sigortayla eşdeğer bir sigorta teminatının bulunması zorunludur.

 

Sigorta kontrolü

 

MADDE 5 – (1) Yabancı plakalı motorlu kara taşıtlarının bu Yönetmelik kapsamında bir sigorta teminatına sahip olup olmadıkları ülkemize girişleri esnasında ilgili mevzuat ile yetkilendirilen personel tarafından kontrol edilir.

 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sigorta teminatı sağlamak üzere ülkemiz sınırında poliçe düzenlenme esasları Müsteşarlıkça düzenlenir.

 

(3) Bu madde kapsamında bir sigorta teminatı bulunmayan motorlu kara taşıtlarının ülkemize girmelerine izin verilmez.

 

Sigorta zorunluluğunun aranmayacağı durumlar

 

MADDE 6 – (1) Aşağıdaki motorlu kara taşıtlarının ülkemize girişleri esnasında zorunlu trafik sigortası yaptırma zorunluluğu aranmaz:

 

a) Ülkemizin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar çerçevesinde bu Yönetmelik kapsamındaki sigorta teminatına sahip olduğu belgelenen motorlu kara taşıtları,

 

b) Bu Yönetmelik ile aranan sigorta teminatını sağlamak üzere Büro tarafından ilgili yabancı ülke yetkili makamlarıyla akdedilen ve Müsteşarlıkça onaylanan anlaşmalar çerçevesinde sigorta teminatına sahip olduğu belgelenen motorlu kara taşıtları.

 

(2) Ülkemizin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar veya ilgili mevzuat çerçevesinde bu Yönetmelik uyarınca yaptırılması gereken sorumluluk sigortasından muaf tutulan motorlu kara taşıtları ve kişilerin tâbi olduğu mevzuat hükümleri saklıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Özel Hükümler

 

Büro tarafından akdedilen anlaşmalar

 

MADDE 7 – (1) Büro bu Yönetmelik ile aranan sigorta teminatını sunmak üzere ilgili yabancı ülke yetkili kurumlarıyla her türlü anlaşmayı yapmaya yetkilidir.

 

(2) Büro tarafından bu amaçla akdedilen anlaşmalar Müsteşarlığın onayı ile geçerlik kazanır ve anlaşma uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için keyfiyet ilgili kurumlara Müsteşarlıkça iletilir.

 

Büro tarafından akdedilen anlaşmaların asgari içeriği

 

MADDE 8 – (1) Büro tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde akdedilen anlaşmalarda karşılıklı olarak sigorta yükümlülüğünün kaldırılması, tazminat ödemelerinin garanti altına alınması, hasar tedvir ve tasfiyesi, tazminat bedellerinin transferi ve bu bağlamda tazminat bedellerinin serbest transfer edilebilirliğini tevsik eden ilgili kurumların taahhütleri ve gerekli görülen diğer hususlar yer alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Geçici ve Son Hükümler

 

Yönetmelikten önce akdedilen anlaşmalar

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Büro tarafından müzakereleri sürdürülen bu Yönetmelik konusuna dahil anlaşmalar bu Yönetmelikteki usul ve esaslara tabiidir.

Yürürlük

 

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110713-5.htm

 

#YabancıPlakalıAraçTrafikSigortası

 

#YabancıPlakaTrafikSigortası

#YabancıPlakalıAraçSigortası

#YeşilKartSigortası

#GreenCardSigortası

# YurtdışıAraçSigortasıFiyatları

#GreenCardSigortasıFiyatları

 TEKLİF AL