Sorumluluk Sigortası

ANASAYFA ÜRÜNLER Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk Sigortası

Herhangi bir meslek kolunun ya da işletme sahibi işverenin üçüncü şahıslara karşı kendisini korumak için satın aldığı poliçe türüdür.
Bazı sorumluluk poliçe kapsamları aşağıdaki gibidir;


1-Zorunlu Hekim Sorumluluk : 
16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.
Her tür manevi tazminat talepleri, poliçede belirlenen teminat limitlerinin içinde kalmak ve bu teminat limitinin en fazla % 50’si ile sınırlı olmak kaydıyla teminat kapsamındadır. 
Sigortacının, teminat verdiği dönem içinde karşılaştığı tüm taleplerle ilgili sorumluluğu poliçede belirtilen tazminat limitini aşamaz.


2- İşveren Mali Sorumluluk :
Bir işyerinde, işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu, teminat altına alan bir sigorta türüdür.
İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini,Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini,Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.


3- Mali Müşavir Sorumluluk :
16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa;
 a) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini,
 b) Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini, poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın "B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi" maddesinde iki yıl olarak belirlenen süre, bu kloz kapsamındaki mesleki faaliyet için beş yıl olarak uygulanır. Ancak, taraflar daha uzun bir süre kararlaştırabilir.


 4-Bağımsız Denetçiler Sorumluluk :
Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesine bağlı olarak sözleşme süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere her türlü mevzuata ve denetim standartlarına aykırı bağımsız denetim yapmaları ve bağımsız denetim raporları düzenlemeleri, raporlarında eksik, yanlış, yanıltıcı bilgi ve görüşlere yer vermeleri gibi nedenlerden kaynaklanan zararlara karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar, makul giderler ile yargılama gideri ve vekalet ücretini de içerecek şekilde teminat verilir. 
Sigortalının bağımsız denetim kuruluşu olması durumunda, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştiren temsilcisinin sorumluluğunu da karşılar.


5-Avukat Mali Sorumluluk :
16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.


6-Hukuksal Koruma Sigortası:
Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşme ile saptanan konular
kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal
uyuşmazlıkların,sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal
çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir.

*Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma
Sigortacı, motorlu araçların maliki, isleteni, kiracısı ve sair zilyedi durumundaki sigortalıya koruma sağlar. Aşağıdaki uyuşmazlıklar için sigorta koruması vardır:
a- Yasal ve cezai sorumluluk kuralları çerçevesinde motorlu araçla bağlantılı olarak, borçlar hukukuna tabi sözleşmeler haricinde doğabilecek uyuşmazlıklar.
b- Sürücü belgesi izninin kısıtlanması, kaldırılması ve yeniden alınması ile ilgili olarak kamu kuruluşlarına yapılan itirazlara ilişkin işlemler ile idare mahkemelerinde açılan davalarda hukuksal çıkarların korunmasında doğabilecek uyuşmazlıklar.

*Sürücü Hukuksal Koruması
Bu poliçede yer alan sürücüden bir aracı kullanan kisi anlasılır.
Sigortacı sigortalıya, kendisi veya baskası adına tescilli araçları sözlesme veya hukuki statüsü
geregi sürücü olarak kullanmasından dogabilecek uyusmazlıklar için hukuksal koruma saglar.
Asagıdaki uyusmazlıklar için sigorta koruması vardır:
a- Cezai ve yasal sorumluluk kuralları çerçevesinde sigortalının sürücü sıfatından dogan uyuşmazlıklar.
b- Sürücü belgesi izninin kısıtlanması, kaldırılması ve yeniden alınması ile ilgili uyuşmazlıklar

*Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma
Sigortacı sigortalıya, taşınmaz malın tamamının veya bir bölümünün kiralayanı, kiracısı veya ayni hak sahibi sıfatlarından biri veya hepsine bağlı olarak doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar.

*Kisi-Aile Hukuksal Koruması
Sigortacı bu sözleşme ile, sigortalı ve poliçede açıkça belirtilmiş olan esi ve çocukları ile anne babası için aşağıda belirtilen esaslar dahilinde hukuksal koruma sağlamayı temin eder.Aşağıdaki konular kapsamındaki uyuşmazlıklar Kişi/Aile Hukuksal Korumasına dahildir:

a- Sigortalının, yasal sorumluluk kuralları nedeniyle muhatabı olduğu tazminat istemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
b- Sigortalının ceza, disiplin veya meslek kurallarına aykırı gelmekle suçlanması ya da bu amaçla
yapılan cezai kovuşturma sebebiyle maruz kaldığı işlemler; şahsi ceza davası açması ya da açılmış ceza davalarına müdahil olarak katılması.
c- İşçi–işveren ve bireysel iş ilişkileri ile ilgili uyuşmazlıklar.
d- Sosyal güvenlik kurumları ve bu amaçla kurulmuş sandık ve vakıflar ile olan uyuşmazlıklar.
e-Tüketici haklarının korunmasına dair mevzuatla ilgili olup sigortalının taraf olarak tüketici konumunda bulunduğu uyuşmazlıklar.

TEKLİF AL