Yabancı Sağlık Sigortası

ANASAYFA SİGORTA BLOG Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Ongun Sigorta

T.C.

BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Sayı o: 97558423-349-£.14359

12.05.2016 Konu : Genelge

DAĞITIM YERLERİNE

"10/05/2016 tarih ve 16/2016 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge ekte yer almaktadır.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

f e-imzalıdır Gökhan KARASU Müsteşar a.

Ek: Genelge Örneği Genel Müdür V. Dağıtım: -(İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

-TÜRKİYE SİGORTA, EMEKLİLİK VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİNE

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı #e aynıdır.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, İnönü Bulvarı, No:36 06510, Emek, Bilgi için:Kübra PINARBAŞI ÇANKAYA/ANKARA

Hazine Uzman Yardımcısı Telefon No: 90 (312) 204 6000 Belge Geçer No: -90 (312) 204 6644 e-posta: bilgiedinme(dhazine.gov.tr internet adresi: www.hazine.gov.tr Hazine Müsteşarlığından: 10/05/2016

VİZE VE İKAMET İZNİ TALEPLERİNDE YAPTIRILACAK SAĞLIK SİGORTALARINA İLİŞKİN GENELGE (16/2016)

BİRİNCİ BÖLÜM İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortaları

Madde 1- (1) 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında alınacak

ikamet izinlerinde yaptırılacak olan sağlık sigortasının asgari aşağıdaki koşulları içermesi gerekmektedir:

Asgari Poliçe İçeriği

Anlaşmalı Anlaşmasız

Yıllık Asgari | Katılım Payları | Yıllık Asgari | Katılım Payları Limit Limit

Sigortalı : Wo 40 Sigortalı : 96 40 Ayakta Tedavi 2.000. -TL Şirket :9560 2.000.-TL Şirket :95 60 Sigortalı : 95 0 Sigortalı : 9 20

Yatarak Tedavi Limitsiz Şirket :95100 20.000.-TL Şirket :9580

Madde 2- (1) Madde I'de belirtilen asgari sigorta planını içerir daha geniş kapsamlı sözleşmelerin akdedilmesi mümkündür,

 1. Poliçelerde, “İşbu poliçe 10/03/2016 tarih ve 16 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ifadesine yer verilmesi gerekmektedir. m A Madde 3- (1) İkamet izni başvuruları kapsamında yapılan sağlık sigortası sözleşmelerine, e sigortalının talebi ile sonlandırılabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşieği 4 gerekmektedir.

a. İkamet izin süresini kapsayan yeni bir sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında, b. İkamet izninin iptalinde,

 1. 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dâhil olunduğunu gösterir belge ibrazında,
 1. Sözleşmenin sonlandırılması durumunda, sigortacılık prensipleri dahilinde, gün esası üzerinden prim iadesi yapılır.

Madde 4- (1) 14/6/2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun “Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrası; “Türkiye'de yerleşik kişiler, Türkiye'deki sigortalanabilir menfaatlerini, Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye'de yaptırmak zorundadır. ” hükmünü amirdir.

 1. İkamet izni başvurusunda bulunanlar Türkiye'de yerleşik kişi kabul edilecek olup, Ülkemizde ikamet izni başvurusunda bulunan ve ikamet izni alan yabancılar tarafından yaptırılacak olan sağlık sigortalarının, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca, ilgili branşta faaliyet izni bulunan sigorta şirketleri ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketlerinin Ülkemizdeki teşkilatları tarafından akdedilmesi gerekmektedir. Bu hükme aykırı olan poliçeler işleme alınmaz.
 2. Ancak ikamet izni başvurusunun yurt dışından yapılması durumunda yabancı sigorta şirketlerince akdedilen ve bu Genelge'nin 1 inci maddesinde belirtilen asgari teminatları

ülkemizde sağlayan sağlık sigortası sözleşmeleri ikamet izni başvurusunda kabul edilecektir.

İKİNCİ BÖLÜM Vize Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortaları

Madde 5 — (1) Kanun kapsamında alınacak vize başvurularında seyahat sağlık sigortası yaptırılır.

 1. Seyahat sağlık sigortasının asgari aşağıdaki koşulları içermesi gerekmektedir.

Asgari Poliçe İçeriği

e Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 Euro)

e Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli

e Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli

» Vefat eden sigortalının nakli

Madde 6- (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari teminatları içerir daha geniş kapsamlı seyahat sağlık sigortası veya sağlık sigortası sözleşmelerinin akdedilmesi mümkündür.

 1. Poliçelerde, “İşbu poliçe 10/05/2016 tarih ve 16 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ifadesine yer verilmesi gerekmektedir.

Madde 7- (1) Vize başvuruları kapsamında yapılan seyahat sağlık sigortası sözleşmelerinin sigortalının talebi ile sonlandırılabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir.

 1. Vize izin süresini kapsayan yeni bir seyahat sağlık sigortası veya sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında,
 2. Vize iptalinde
 1. Sözleşmenin sonlandırılması durumunda, sigortacılık prensipleri dâhilinde, gün esası üzerinden prim iadesi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler

Madde 8- (1) İkamet ve vize başvurularında yaptırılacak olan sigortanın primleri peşin ya da taksitli ödenebilir.

 1. Sigortacı, primlerin taksitle ödenmesini kabul etmiş ise prim ödeme borcunda temerrüt nedeniyle sözleşmeyi sonlandırma hakkından vazgeçmiş kabul edilir.
 2. Bu maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak üzere, sigortacının Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde sözleşmeyi sonlandırma hakları müstesnadır. Bu durumda Sigortacı keyfiyeti 5 iş günü içinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirir.

Madde 9- (1) Sigortacılık mevzuatı kapsamında sigorta ettirene verilmesi gereken belgelerin İngilizceleri, Türkçe basımı yapılan belgelere ek olarak sigorta ettirene teslim edilir.

 1. Ancak, sözleşme hükümleri kapsamında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Türkçe metin geçerli olup, keyfiyet bilgilendirme formunda ve poliçelerde açıklanır.

Madde 10-— (1) 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince vize ve ikamet izni başvurularında yaptırılması gereken sağlık sigortası poliçelerinin (seyahat sağlık dâhil) çevrimiçi/eş zamanlı(on-line/real time) düzenlenmesi gerekmektedir.

Madde 11 — (1) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi çevrimiçi/eş zamanlı(on-line/real time Ç poliçe üretimi için gerekli bilişim alt yapısını kurmakla mükelleftir.

3 N Giğ “e ei Ye . Madde 12 — (1) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, İçişleri Bakanlığınca(Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) vize ve ikamet izni başvurusunda beyan edilen poliçenin mevcudiyetini ve geçerliliğini kontrol edilebilmesini teminen her türlü imkanı sağlar.

Madde 13 — (1) Bu Genelge'nin 12 inci maddesinde bahsi geçen kontrollerin yapılabilmesi ve 3 ve 7 nci maddeleri kapsamında poliçe iptal taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini teminen Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği protokolleri yapılabilir.

Madde 14- (1) 06/06/2014 tarih ve 9/2014 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 15- (1) 06/06/2014 tarih ve 9/2014 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgenin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında poliçelerde kullanılan açıklama metni bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl süresince geçerliliğini korur.

Madde 16 — (1) Bu Genelge'nin 2 inci maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren | yıl sonra, 5, 10 ve 12 nci maddeleri 01/09/2016 tarihinde, diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Hazine Müsteşarlığından: 6/6/2014

İKAMET İZNİ TALEPLERİNDE YAPTIRILACAK ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINA İLİŞKİN GENELGE (9/2014)

4/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (Kanun) gereğince kısa dönem ikamet izni başvurularında yaptırılması gereken özel sağlık sigortası sözleşmelerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Madde 1- (1) Kanun kapsamında alınacak kısa dönem ikamet izinlerinde yaptırılacak olan yıllık özel sağlık sigortasının asgari aşağıdaki koşulları içermesi gerekmektedir:

Asgari Poliçe İçeriği

Anlaşmalı Anlaşmasız

Yıllık Asgari | Katılım Payları | YullıkAsgari | Katılım Payları Limit Limit

Sigortalı : 90 40 Sigortalı : 90 40 Ayakta Tedavi 2.000. -TL Şirket :9660 2.000.-TL | Şirket :9960

Sigortalı : 96 0 Sigortalı : 9620 Yatarak Tedavi Limitsiz Şirket :W100 20.000.-TL | Şirket :9080

Madde 2- (1) Madde 1'de belirtilen asgari sigorta planını içerir daha geniş kapsamlı sözleşmelerin akdedilmesi mümkün bulunmaktadır.

 1. Poliçelerde, “İşbu poliçe 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ifadesine yer verilmesi gerekmektedir.

Madde 3- (1) Kısa dönem ikamet izni başvuruları kapsamında yapılan özel sağlık sigortası

sözleşmelerinin sigortalının talebi ile sonlandırılabilmesi için aşağıdaki yağlar gerçekleşmesi gerekmektedir. ed KA

o İkametizin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında, 9 İkametizninin iptalinde,

e 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazında.

 1. Sigortacının Türk Ticaret Kanununda tanımlanan hakları kapsamında sözleşmeyi sonlandırması durumunda keyfiyet sigorta şirketince 5 iş günü içerisinde İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.
 2. Sözleşmenin sonlandırılması durumunda, sigortacılık prensipleri dahilinde, gün esası üzerinden prim iadesi yapılır.

Madde 4- (1) Sigortacılık mevzuatı kapsamında sigorta ettirene verilmesi gereken belgelerin İngilizceleri, Türkçe basımı yapılan belgelere ek olarak sigorta ettirene teslim edilir.

 1. Ancak, sözleşme hükümleri kapsamında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Türkçe metin geçerli olup, keyfiyet bilgilendirme formunda ve poliçelerde açıklanır.

Madde 5- (1) 14/6/2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun “Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fikrası; “Türkiye'de yerleşik kişiler, Türkiye'deki sigortalanabilir menfaatlerini, Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye'de yaptırmak zorundadır.” hükmünü amirdir,

 1. İkamet izni başvurusunda bulunanlar Türkiye?de yerleşik kişi kabul edilecek olup, ikamet izni başvurusunda bulunan ve ikamet izni alan yabancılar tarafından yaptırılacak olan özel sağlık sigortalarının, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca, ilgili branşta faaliyet izni bulunan sigorta şirketleri ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketlerinin Ülkemizdeki teşkilatları tarafından akdedilmesi gerekmektedir.
 2. İkinci fıkrada bahsi geçen hükme aykırı olan poliçeler işleme alınmaz.

Madde 6- (1) İşbu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.