Yabancı Sağlık Sigortası

Ongun Sigorta

Türkiye Sigorta Yabancı Sağlık Sigortası Prim ve Özel Şartları

 

  09.12.2020 Yıllık Primler

Yaş

YBU Prim (TL)

0 - 5 yaş

360

6 - 17 yaş

350

18 - 25 yaş

300

26 - 30 yaş

400

31 - 35 yaş

430

36 - 40 yaş

440

41 - 45 yaş

575

46 - 50 yaş

590

51 - 55 yaş

850

56 - 60 yaş

1.000

61 - 64 yaş

1.750

 

 

 YABANCI UYRUKLULAR (YBU) SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

1. SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI

 

İşbu poliçe 10.5.2016 tarih ve 16/2016 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır. İşbu sigorta, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince kısa dönem ikamet izni başvurularında yaptırılması gereken özel sağlık sigortasıdır.

Bu poliçe kapsamında sadece yabancı uyruklu kişiler sigortalanabilecektir. T.C vatandaşları bu poliçe kapsamında sigortalanamayacaklardır.

Türkiye Sigorta, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının Bireysel Sağlık Başvuru Formunda verdiği bilgilere göre poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında meydana gelebilecek hastalık ve/veya kaza sonucu oluşan sağlık giderlerini, belirlenen primin ödenmesi ve Sigorta Sözleşmesinin ayrılmaz ekleri olan Sağlık Sigortası Genel Şartları, bu Özel Şartlar ve Türk Ticaret Kanunu Genel hükümlerine göre poliçe/zeyilname ekindeki teminat tablosunda belirtilen limit ve katılım payı oranında teminat altına alır.

Sigorta poliçesi 1 yıl olarak düzenlenir, başlangıç tarihinde Türkiye saati ile öğlen 12:00 de başlar ve bitiş tarihinde öğlen 12:00 sona erer.

 

2. TANIMLAR

 

Bu Sigorta Sözleşmesi metninde kullanılan sözcükler, tanımlar, deyimler ve kısaltmalar karşılıklarında belirtilen anlamları taşır. (Aşağıda yer alan tanımlar genel tanımlar olup, poliçe kapsamı, poliçe üzerinde belirtilen teminatlarla sınırlıdır.)

 

Acil Durum:

Kapsam dışı olmayan ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmediği hallerde sigortalının hayatını tehlikeye sokan durumlardır. Aşağıda Dünya Sağlık Örgütü ve “Sağlık Hizmet Tarifesi” referans alınarak listelenmiş durumlar haricinde ortaya çıkabilecek vakalar "Acil" tanımında değerlendirilmez.(Hastanın durumu stabil hale geldikten sonraki tedaviler acil durum kapsamında değildir.)

Akut Batın,

Akut Hipertansif Atak,

Akut Masif Kanamalar,

Akut Myokard Infarktüsü ( Kalp Krizi) ve ciddi ritm bozuklukları,

Astım Krizi ve Akut Solunum Yetmezliği,

Ciddi allerji, anaflaktik şok,

Donma,

Elektrik çarpması,

Göz yaralanmaları,

Menengit, Ensefalit, Beyin Absesi

Renal Kolik,

Sıcak/ Güneş çarpması,

Suda Boğulma,

Şuur kaybına neden olan her tür hal,

Trafik Kazası,

Travma sonucu oluşan kırık-çıkık ve uzuv kopmaları,

2. ve 3. Derece Yanık,

Yüksek ateş (39.5 üzeri),

Olay anında yaşamsal fonksiyonları bozmuş olan ya da ilerleyen saatlerde bozma ihtimali yüksek olan maddelerin ağızdan alınması, kimyasal maddelerin cilde teması ya da zehirli gazların solunması sonucu oluşan Zehirlenmeler

Diabetik-üremik koma

Ani felçler

 

Alternatif Tedavi:

Geleneksel ve klinik tıp dışında Akupunktur, Homeoterapi, Anti-Aging, Ayurveda, Bitkisel Tedavi, Biyoenerji, Reiki, Hipnoz, Magnetoterapi, G Terapi, Nöral terapi, Balneoterapi, Oksiterapi vb. gibi geleneksel tıp sistemleri tarafından kabul görmeyen teknik, yöntem ve disiplinlerdir.

 

Anti -Aging/ Well Being:

Geleneksel ve klinik tıp dışında yaşlanmayı yavaşlatıcı, vücudun bir bütün olarak sağlıklı yaşlanmasını sağlamak amacı ile uygulanan tedavi yöntemleri ve bu tedaviye karar vermek, ölçümlemek için yapılan tetkik ve takip giderleridir.

 

Anlaşmalı Sağlık Kurumu:

Sigortacı adına yapılan bir sözleşmeyle Anlaşmalı Kurum ağını meydana getiren ve bu Sigorta Sözleşmesinin şartlarına uygun olarak Sigortalının Teminat Kapsamında ve limit dahilindeki tedavi giderlerini doğrudan Sigortacıdan almayı kabul eden doktorlar, hastaneler, klinikler, tıp merkezleri, eczaneler, laboratuvarlar, radyolojik tanı ve görüntüleme merkezleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri.

 

Anlaşmalı Doktor:

Anlaşmalı Kurum ağı içerisinde bulunan hastaneler, klinikler ve tıp merkezlerinin kadrolu doktorları.

 

Anlaşmalı Olmayan Sağlık Kurumu:

Sigortalının Teminat Kapsamındaki tedavi giderlerinin doğrudan Sigortacıdan alınmasıyla ilgili özel bir sözleşmesi bulunmayan doktorlar, hastaneler, klinikler, tıp merkezleri, eczaneler, laboratuvarlar, radyolojik tanı ve görüntüleme merkezleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri.

 

Anlaşmalı Olmayan Doktor:

Anlaşmalı Kurum ağı içerisinde bulunan hastaneler, klinikler ve tıp merkezlerinin kadrolu olmayan doktorları ile Anlaşmalı Olmayan Sağlık Kurumları’nda kadrolu veya kadrosuz çalışan doktorlar.

 

Araştırma ve Deneysel Amaçlı Tanı ve Tedaviler:

Amerikan FDA ( Food and Drug Administration ) kurumu tarafından onaylanmamış, deneysel aşamada olduğu kabul edilen, bilimselliği henüz kanıtlanmamış tüm tanı ve tedavi giderleri

 

Başlangıç Tarihi:

Sigorta Sözleşmesinin ilk kez veya varsa müteakip her yinelenmesinde yürürlüğe girdiği gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl.

 

Bitiş Tarihi:

Sigorta Sözleşmesinin süresinin bittiği gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl.

 

Önceden Var Olan Beyan Edilmemiş Hastalık/Rahatsızlık:

Sigorta Sözleşmesi için yapılan başvuru sırasında veya öncesinde, var olan ve bilinen herhangi bir şikâyetin veya hastalığın başvuru formunda sorulmuş olmasına rağmen sigortacıya beyan edilmemesi.

 

Önceden Mevcut Hastalık/Rahatsızlık:

Belirtisinin / bulgusunun / şikâyetinin veya teşhisinin ve / veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ile gelişim süreci açısından sigorta başlangıç tarihinden önceye dayalı rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar (komplikasyonlar)

 

Coğrafi Bölge:

Sigorta Sözleşmesiyle teminat altına alınan durumlarla ilgili harcamaların yapıldığı ülke veya bölge.

 

Çocuk:

Sigortalının kanuni velayeti altındaki çocukları.

 

Doğrudan Ödeme:

Sigortalının poliçesi kapsamındaki teminatları için, anlaşmalı kurumlarda sigortacıdan onay alınarak gerçekleştirilen sağlık giderlerinin sigortalı adına anlaşmalı sağlık kurumuna ödenmesidir.

 

Genel Şartlar:

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen Sağlık Sigortası Genel Şartları.

 

Gereksiz Hastane Hizmetleri:

Belirli bir semptom ve/veya hastalığa bağlı olmadan veya tarama/kontrol amaçlı yapılan tüm işlem giderleri

 

Hastalık / Rahatsızlık:

Sigortalının psikolojik ya da fiziksel fonksiyonlarında, organlarında veya sistemlerinde bir doktor tarafından belirlenen bozulmanın, tıbbi bir tetkik, tedavi veya müdahale gerektiren durumlarıdır.

 

Hastane:

Faaliyet alanı ile ilgili resmi olarak Hastane ruhsatı bulunan, hasta ve yaralı kişilere tıbbi hizmet veren, kamu veya özel kurum. Ayakta tedavi hizmeti veren klinikler, sanatoryumlar, fizik tedavi merkezleri, sağlık kulüpleri, bakımevleri, huzurevleri vb. ile madde (uyuşturucu, alkol) bağımlılığı konularında uzman olan kurumlar bu tanımın dışında kalır.

 

İkinci Görüş Doktoru:

Tıbbi değerlendirmelerde sigortacının gerekli gördüğü hallerde, sigortalıyı ikinci bir muayene için yönlendirdiği doktor.

 

İlk Kayıt Tarihi:

Sigortalının Sigorta Sözleşmesi ile teminat altına alındığı veya Yenileme tanımında belirtilen koşullarda tekrarladığı ilk Sözleşme ile Teminat altına alındığı gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl. Sigortalının daha kapsamlı Plan/Teminat alması durumunda yeni alınan Teminat için İlk Kayıt Tarihi, yeni teminat planının Başlangıç Tarihi olur.

 

İptal Tarihi:

Sigorta Ettirenin yazılı olarak talep etmesi veya Sigortacı tarafından Genel Şartlarda belirtilen hususlardan dolayı cayma veya fesih nedeniyle bu Sigorta Sözleşmesinin iptal edildiği gün. (Türkiye saati ile saat 12:00), ay ve yıl.

 

İstisna:

Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan veya sigorta süresi içerisinde ortaya çıkan şikayet ve hastalıkların, sigortacının risk değerlendirilmesi sonucunda sigorta teminatı dışında bırakılmasıdır.

 

Kabul Edilebilir Sağlık Giderleri:

Sigortalının sağlık harcamalarının, seçilen Teminat Kapsamı (Limiti, Ödeme Yüzdesi, İstisna v.b.) ve poliçe özel/genel şartları doğrultusunda ödenebilir kısmı.

 

Kaza:

Sigortalının adli ve tıbbi olarak kanıtlanabilecek bedensel yara almasına neden olan beklenmedik, ani olay.

 

Özel Şartlar:

Sigorta Şirketi tarafından Genel Şartlara ilave olarak hazırlanan, sigortacı ve sigortalı/sigorta ettirenin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirtildiği yazılı kurallardır.

 

Poliçe:

Sigortacı tarafından imzalanarak sigortalı/sigorta ettirene verilen, sigortalı ve sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan hak ve borçlarını gösteren belgedir.

 

Risk Değerlendirme:

Sigortalı beyan formuna dayandırılarak, sigorta yapılıp yapılmayacağına, yapılacak ise hangi şart ve primle yapılacağına karar verilmesi işlemlerinin bütünüdür.

 

Sağlık Gideri Teslim/ Talep Formu: Sigortalının tazminat talebinde bulunulabilmesi için eksiksiz olarak doldurtarak ilgili harcama belgeleriyle birlikte Sigortacıya vermesi gereken form.

 

Sağlık Hizmet Tarifesi:

Türkiye Sigorta ’nın sağlık hizmeti veren kurumlarla yaptığı sözleşmelerde tıbbi hizmet ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan birim ve uygulama ilkelerini gösteren referans tarifedir. (Türk Tabipler Birliği Tarifesi (TTB), Hekimlik Uygulamaları

Veritabanı (HUV), SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) Türk Diş Hekimleri Birliği Tarifesi (TDB) gibi)

 

Sigortacı:

Bu Sigorta Sözleşmesinin tanzim edildiği ülkede tescil edilip işletme ruhsatı almış Sigorta Şirketi.

 

Sigorta Ettiren:

Sigorta Sözleşmesi için başvuran ve bu Sigorta Sözleşmesinin kapsamı içerisinde sorumlu taraf olup kendisi ve sigortalanacak kişilerin adına hareket eden, prim ödemekle yükümlü kişi veya tüzel kişilik.

 

Sigortalı:

Başvurusu sigortacı tarafından kabul edilmiş ve sigortalanmak üzere ilk başvurdukları tarihte, 0–64 ( dahil ) yaş arasında olan kişiler sigorta kapsamına alınabilir. Yeni doğan bebekler, doğum tarihinden 14 gün sonra ( 15. Gün ) sigorta kapsamında bulunan aile poliçesinde veya tek başına poliçede yer alabilir.

Çocuklar, bekar ve öğrenci olması durumunda 25 yaşına kadar ailesi ile birlikte poliçe kapsamında sigortalanabilir.

Yaş hesaplamasında, doğum yılı ile poliçe başlangıç yılı arasındaki fark (ay ve gün hesabı dikkate alınmaksızın) kullanılır.

 

Sigortalı Katılım Payı:

Sigorta Sözleşmesi ekinde verilen Teminat Tablosunda belirtildiği oranda Sigorta Ettiren/Sigortalının Kabul Edilebilir Harcamalarından üstleneceği katılım yüzdesi.

 

Teminat Dışı Kalan Haller:

Bütün teminatlar ve bütün sigortalılar için geçerli olan, özel şartlarda belirtilmiş kapsam dışı durumlar.

 

Tıp Doktoru:

Sağlık hizmetinin verildiği Coğrafi Bölgede geçerli olan yasalar çerçevesinde resmi olarak tıp doktoru unvanı / belgesi verilmiş olan ve/veya mesleğini T.C. sınırları içinde kanunlarla icra etmesine izin verilen kişi. Bu özel şartlarda Tıp Doktoru ibaresi DOKTOR olarak geçecektir.

 

Teminat:

Sigortacının sigorta sözleşmesi ile sigortalıya risklere karşı vermiş olduğu ilgili poliçe döneminde oluşan sağlık giderleri ile ilgili güvencedir.

 

Yatış Gerektirmeyen Hastane Hizmetleri:

Hastanede yapılması gereken ancak yatış gerektirmeyen inceleme ve işlemlerin hastaneye yatırılarak yapılması.

 

Yenileme:

Sigorta Ettirenin mevcut olan Sigorta Sözleşmesinin bitiş tarihinden önce en erken 90 gün veya Bitiş Tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde yeniden sözleşme yaptırmak için Sigortacıya başvurması ve Sigortacı ile Sigorta Ettirenin yeni Sigorta Sözleşmesinin koşullarında mutabık kalarak sigorta süresinin Bitiş Tarihinden itibaren mutabık kalınan yeni koşullarla kesintisiz olarak devam ettirilmesi.

 

Yenileme Tarihi:

Daha önce mevcut olan Sigorta Sözleşmesinin Bitiş Tarihi ile aynı olan yeni Sigorta Sözleşmesinin Başlangıç Tarihi (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl.

 

Yıllık Toplam Limit:

Sigortalının Sigorta Sözleşmesi süresince Teminat tablosunda belirtilen teminatlarla ilgili harcamaların teminat limitleri dahilinde Sigortacı tarafından karşılanacak yıllık tutar.

 

Yıllık Toplam Muafiyet:

Sigortalının Sigorta Sözleşmesi süresi içerisinde gerçekleşen Kabul Edilebilir Sağlık Giderlerinden Sigortalının üstleneceği senelik toplam tutar.

 

3. TEMİNATLAR

 

3.1. Yatarak Tedavi Teminatları

Sigortalının aşağıda tanımları verilen; Ameliyat, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi, Dahili Yatış-Yoğun Bakım, Ambulans, Evde Tıbbi Bakım, Kemoterapi–Radyoterapi-Diyaliz, Küçük Müdahale, Suni Uzuv, ile hastanede en az 24 saat yatış gerektiren medikal tedaviler Yatarak Tedavi Teminatları kapsamında ve poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

Hastaneye yatırılmayı ve/veya Günlük Hastane İşlemlerini ve/veya madde 2. de belirtilen acil durum kapsamındaki acil hizmetleri gerektiren aşağıda belirtilen tedavi giderlerini kapsar.

Hastanede yatarak tedavi esnasında, görülen tedaviye ilişkin, operatör doktor ücretleri, hastane hizmetleri (ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme tetkikleri), yatak–yemek, refakatçi ve diğer zorunlu tıbbi hizmetler Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında karşılanır. Bu Teminat yurtiçinde geçerlidir.

 

3.1.1 Ambulans

Sigortalının kaza, yaralanma veya hastalanması sonucunda hayati tehlike gösteren acil durumu nedeniyle bulunduğu yere en yakın sağlık kurumuna ulaştırılması için yapılacak ambulans ( kara ambulansı veya hava ambulansı ) giderleri Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında karşılanır.

Sigortalının acil durumu nedeni ile, detaylı tıbbi bilgilerin ulaştırılması ve sigortacının onayının alınmasını takiben en yakın tedavi merkezine Anlaşmalı Kara Ambulansı ile nakli kapsam dahilindedir. Sigortalının bu hizmetten yararlanması için sigortalı kartının arka yüzünde belirtilen 7/24 ulaşılabilen ACİL TIBBİ DANIŞMA ve AMBULANS HATTI’nı aramaları gerekmektedir. Sigortalının, hayati tehlike gösteren acil bir hastalık/yaralanma durumunda anlaşmalı ambulans servisi dışında başka bir kurumdan hizmet alması halinde, ambulans giderleri her vakada poliçe Özel ve Genel Şartları dahilinde değerlendirmeye alınır.

 

Sigortalının, bulunduğu yerde tedavisinin imkanı yoksa ve sağlık durumu,bulunduğu yere en yakın olan donanımlı bir sağlık merkezine kara ambulansı ile taşınması mümkün değilse, sigortalının nakli, sigortacının onay vermesi kaydıyla, sigortacının anlaşmalı Hava ambulansı ve/veya Hava Taşımacılığı ile sağlanır. Hava Ambulansı servisi için sigortacıdan önceden onay alınması ve tıbbi raporların ulaştırılması gerekmektedir. Sigortacının onayı alınmadan gerçekleştirilen Hava Ambulansı taşımaları kabul edilmeyecektir.

Bu teminat yalnızca yurtiçinde geçerlidir.

 

3.1.2 Ameliyat

Sigortalının tedavisinin cerrahi müdahale gerektirdiğinin doktor raporu ve ilgili tetkiklerle belgelenmesi sonucu oluşacak hastane giderleri,ameliyat sırasında kullanılan malzeme ve ilaç giderleri (kalp pili, ICD,operatör tarafından yerleştirilen vücut içi pompalar,ilaçlı/ilaçsız stentler v.b. ) , operatör doktor / ekibine (asistan ve anestezi uzmanı) ait sağlık giderleri poliçede belirtilen teminat ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

 

Koroner Angiografi, ESWL ( Şok dalga tedavisi ile taş kırma ), dış gebelik ameliyatları, ameliyat öncesi yapılan pre-op tetkikler, kanser tedavisi sonrası kanserli memeye yapılan rekonstrüksiyon cerrahisi (meme ucu rekonstürüksyonu ve takılan meme protezinin herhangi bir nedenle değiştirilmesi hariç), organ/doku nakil giderleri, poliçe süresi içerisinde zabıtlı bir trafik kazası sonucu oluşan burun, diş ve çene cerrahisi (diş kaybı sonucu oluşacak giderler hariç) ile ilgili ameliyatlar bu teminat kapsamında karşılanır.

Tek anestezi altında birden fazla ameliyatın yapılması ve bunlardan birinin veya birkaçının teminat kapsamına girmemesi halinde, teminat kapsamına girmeyen ameliyat ile ilgili hiçbir masraf ödenmemektedir. Ödenmeyecek tutar, T.T.B.A.Ü.T. puanları esas alınarak ağırlıklı olarak hesaplanır ve toplam faturadan düşülerek tazminat ödenir.

 

3.1.3 Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi

Sigortalının, poliçe dönemi içerisinde ortaya çıkmış hastalığı sonucu yapılan ameliyatı sonrasında tedavisini yürüten doktoru tarafından tıbben uygulanması gerekli görülen fizik tedavi, sigortalının, hastaneden taburcu olduğu tarihi takip eden 8 hafta içerisinde yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın Yatarak Tedavi Teminat limiti ve ödeme oranı dahilinde karşılanır. Bu teminat poliçe yılı içinde toplam 20 seans ile sınırlıdır. Sadece fizik tedavi sebebi ile uzayan yatışlarda fizik tedavi dışındaki giderler karşılanmaz. Tedavinin birden fazla vücut bölgesine uygulanması durumunda her bölge ayrı bir seans olarak değerlendirilir. Bu teminat yurt dışında geçerli değildir.  

 

3.1.4 Evde Tıbbi Bakım

Sigortalının yatarak tedavi sonrası hastaneden taburcu olurken tedavisini yürüten hekim tarafından evde uygulanması istenen tedavi planının Sigortacı tarafından da tıbbi gereklilik görülerek kabul edilmesi halinde evde sadece tıbbi personel tarafından yapılan tıbbi bakım ve tedavi giderleri, bir Sigorta Sözleşmesi süresi içerisinde en fazla 60 güne kadar olmak koşuluyla bu teminat kapsamında limit ve ödeme oranı dahilinde karşılanır.

 

Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla yapılan bakım hizmetleri, havalı yatak, yastık vb medikal malzemeler bu kapsama girmez.

 

Bu teminat sadece yurt içinde ve sigortacının bu hizmeti verdiği Anlaşmalı Kurumlarda geçerlidir. Anlaşmalı Kurum hizmeti alınamayan illerde en fazla Anlaşmalı Kurum ücreti kadar karşılanır.

 

3.1.5 Kemoterapi - Radyoterapi – Diyaliz

Poliçe dönemi içerisinde ortaya çıkmış ve sigortacı tarafından kabul edilen malign hastalıklar için yapılan kemoterapi ve/veya radyoterapi ile diyaliz tedavi giderleri (hastane, ilaç, doktor ücreti), bu teminat limiti ve ödeme oranı dahilinde karşılanır.

 

Kemoterapi/Radyoterapi/Diyaliz öncesinde; tedaviye hazırlık amacıyla yapılan kan tahlilleri ve komplikasyonunun tedavisi dahil olmak üzere bu teminattan ödenir.

 

Kanser tedavileri dışında Hepatit C tedavisinde kullanılan “interferon alpha ” ve “peginterferon alpha” etken maddeli ilaçlar bu teminattan ödenir.

 

Kemoterapi/Radyoterapi/Diyaliz’in takibine ilişkin yapılan laboratuar tetkikleri, röntgen ve tanı yöntemleri ile ilgili sağlık giderleri, Ayakta Tedavi veya İleri Tanı Yöntemleri Teminatı kapsamı ve şartlarında karşılanır.

 

3.1.6 Küçük Müdahale

Yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın, hastane veya doktor muayenehanesinde genel veya lokal anestezi altında veya anestezi olmadan tedaviye yönelik olarak yapılan ve birimi Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde 150 birimin altında olan girişimlere ( alçı uygulaması, ben ve lipom alımı, besin zehirlenmesi ve ishal nedeniyle kısa süreli yatışlar, basit yanık tedavileri, koterizasyon ve krioterapi işlemleri, kulak yıkama, deriden yabancı cisim ve gözden metal çapak çıkarma, cilt kesilerine müdahale, akut ağrı tedavisi (migren, akut gastrik kriz ve renal kolik ), abse drenajı, sütur atılması, tırnak çekme, vb.), 24 saatten kısa süreli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede) ilişkin her türlü gider ile sadece beyin, böbrek, kemik iliği, akciğer ve karaciğer biyopsisi Küçük Müdahale Teminatı limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

Küçük Müdahale Teminatı kapsamına giren işlemler öncesinde ve sonrasında yapılacak işlemlerde her türlü muayene, laboratuar, radyoloji gibi tetkikler ile işlem sonrası reçete edilecek ilaçlar Ayakta Tedavi Teminat'ından karşılanır.

 

3.1.7 Suni Uzuv

Poliçe süresi içinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde uzuva ait fonksiyonların yerine konması için gereken (El, kol, bacak, parmak) suni uzuv giderleri ile kanser ameliyatı sonrasında kullanılan meme protezleri(meme ucu rekonstürüksyonu ve takılan meme protezinin herhangi bir nedenle değiştirilmesi hariç) ve göz kaybı nedeniyle kullanılan takma göz bu teminat limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Sigorta başlangıç tarihinden önce kullanılan suni uzuvların yenilenmesi kapsam dışındadır.

 

3.1.8 Yoğun Bakım

Sigortalının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde yürütülmesi gereken hallerde meydana gelen yoğun bakım yatışlarını kapsar.

 

Yoğun bakım ünitesinde yatış esnasında yapılan tanı ve tedavisiyle ilgili tüm işlemler ( her türlü ameliyat, cerrahi müdahale, tanı ve tetkik amaçlı yapılan her türlü girişim, doktorluk ücretleri) bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Sigortalının yoğun bakım ünitesinde yattığı süre boyunca refakatçi giderleri ödenmez.

 

3.1.9 Dahili Yatış

Sigortalının tedavisinin cerrahi işlem yapılmaksızın en az 24 saat hastanede yatarak yapılması ve bu durumun doktor ve/veya hastane raporlarıyla belgelenmesi sonucu oluşan sağlık giderleri (tedaviye ilişkin doktor takibi, tetkik, ilaç,sarf malzeme giderleri) bu teminat kapsamında karşılanır.

Yatış endikasyonu olmadan tetkik amaçlı yapılan hastane yatış masrafları bu teminat kapsamında değildir.

 

3.2. Ayakta Tedavi Teminatları

Poliçede bu teminatının alınması halinde, ayakta tedavi; doktor muayene, ilaç, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi teminatlarından oluşur.

Ayakta Tedavi Teminatları ile ilgili tazminat taleplerinin, Sigortalının Doktoru tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş Sağlık Gideri Teslim/Talep Formu ile yapılması gerekir. Bu teminat Ayakta Tedavi Teminatları tanımına uygun olan ve aşağıda başlıklar altında açıklanan giderleri kapsar.

Bu Teminat yurtiçinde geçerlidir.

 

3.2.1 Doktor Muayene Teminatı

Sigortalının bir kaza veya rahatsızlık ve/veya hastalık nedeniyle tanı ve tedavisi için T.C. Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve kliniklerde görevli ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca yapılacak muayeneler ile ilgili giderleri özel ve genel şartlar dahilinde poliçede belirtilen teminat limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

0-6 yaş rutin çocuk sağlığı muayeneleri poliçede belirtilen teminat limit ve ödeme yüzdesi dahilinde kapsam dahilindedir.

İlk muayenedeki tanı ile ilişkili olarak 10. güne kadar yapılan muayeneler, kontrol muayenesi kabul edilerek fatura edilmiş olsa dahi teminat kapsamında değildir.

Diş doktoru muayene faturaları teminat kapsamı dışındadır.

 

3.2.2 İlaç Teminatı

Poliçe süresi içinde doktor tarafından sigortalının tedavisi için gerekli görülen ve teminat kapsamında olan reçeteli ilaçlar ile ilgili giderler özel ve genel şartlar dahilinde poliçede belirtilen teminat limiti ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

 

0-6 yaşındaki çocuklar için Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan aşılar dışında, rotavirüs ile kuduz ve tetanos aşıları bu teminat kapsamındadır.

Türkiye’de bulunmayan ve muadili olmayan, Sağlık Bakanlığı’nın izniyle Türk Eczacılar Birliği tarafından ithal edilen ilaç giderleri, Doktor reçetesi, fatura ve fiyat kupürü ile birlikte belgelenmesi halinde bu teminattan karşılanır.

İlaç giderleri, reçetedeki her ilaç için en fazla 1 aylık doz olarak ödenir. Sigortalının sürekli kullanması gereken kronik hastalıklarına ilişkin ilaçlar için, doktorun ilaç kullanım süresi raporu ve reçete fotokopisi ile aylık doz şeklinde ( en fazla poliçe bitiş tarihine kadar olan kullanım dikkate alınacaktır) poliçede belirtilen limit ve teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.

 

Reçete yazıldıktan sonra en fazla 1 hafta içerisinde ilaç alımının yapılması gerekmektedir. Bir haftadan sonra alınan ilaçlar teminat kapsamında değildir (bir doktor tarafından sürekli kullanılacağı tıbbi raporla belirtilmiş kronik ilaçlar hariç).

 

Sağlık Bakanlığı ilaç ruhsatı olmayan ilaç/vitamin/ara ürünler bu teminatın kapsamı dışındadır.

 

3.2.3 Tahlil – Röntgen Teminatı

Sigorta Sözleşmesinin geçerlilik süresi içerisinde Teminat Kapsamında olan durumlar için doktor tarafından istenmiş, tanı ve şikayetle ilgili olan laboratuvar incelemeleri (kan, idrar tetkikleri gibi ) ile röntgen (mamografi ve ilaçlı grafiler dahil), ultrason, doppler ultrason, EKG, EEG, EMG gibi tanı yöntemleri giderleri bu teminattan karşılanır.

 

3.2.4 İleri Tanı Yöntemleri Teminatı

Sigorta Sözleşmesinin geçerlilik süresi içerisinde Teminat Kapsamında olan durumlar için doktor tarafından istenmiş; tanı ve şikayetle ilgili olan ileri radyolojik tetkikler ( BT, MR, PET, nükleer tıp tetkikleri, sintigrafiler vb.) ile gastroskopi, kolonoskopi, bronkoskopi, sistoskopi ve mediastinoskopi gibi endoskopik girişimsel tetkikler, anjiografiler (koroner angiografi hariç), polisomnografi, treadmil, eforlu EKG, tanısal amaçlı biyopsiler (beyin, böbrek, kemik iliği, akciğer ve karaciğer biyopsisi küçük müdahaleden değerlendirilir) ve küretaj işlemleri (probe küretaj, fraksiyone küretaj, dilatasyonlu küretaj vb. ), tanısal laparoskopik artroskopik, histereskopik işlemler gibi tanı amaçlı incelemeler ile bu tanı yöntemlerinin uygulanması sırasında kullanılan, ilaç, anestezi ve doktor ücretleri, genel ya da lokal anestezi ile yapılmış olmasına bakılmaksızın özel ve genel şartlar dahilinde poliçede belirtilen teminat limiti ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

 

Bu tetkikler sırasında yapılan tedavi amaçlı girişimler(polip çıkartılması, eksizyonel biopsiler vb.) küçük müdahale ve/veya ameliyat teminatından karşılanır.

 

3.2.5 Fizik Tedavi

Poliçe süresi içinde teminat kapsamında olan bir rahatsızlığın tedavisi için fizik tedavi uzmanı tarafından düzenlenen ve uygulanan fizik tedavi giderleri, ayakta ve yatarak yapılmasına bakılmaksızın Fizik Tedavi teminat limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Bu teminat poliçe yılı içinde toplam 30 seans ile sınırlıdır.

 

Teminat kapsamındaki hastalıklar için yapılan puva tedavileri, hiperbarik Oksijen Tedavileri ile ESWT vb. Seans uygulamalı tedaviler bu teminat kapsamında değerlendirilir.

 

Poliçe üzerinde belirtilen seans limiti yıllık olup, aynı seansta birden çok bölgeye tedavi uygulanması halinde, her bölge ayrı bir seans kabul edilir.

 

3.2.6 Yardımcı Tıbbi Malzeme

Poliçede bu teminatının bulunması halinde sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, ortopedik ayakkabı, terlik, bot ve tabanlık, korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, kol askısı, eskar simidi, aerochamber, şeker ölçme cihazı, yürütme cihazı, koltuk değneği, şeker ve kan yağı ölçme stikleri ve kartuşları vb ibaret tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler bu teminat kapsamında, poliçede belirtilen Yardımcı Tıbbi Malzeme teminatı limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

 

4. BEKLEME SÜRELERİ

Teminat dışı kalan haller 1. ve 2. maddesinde yer alan tüm şartların saklı kalması koşulu ile poliçe süresi içerisinde ortaya çıkan aşağıda belirtilen durumlar ile ilgili tüm giderler ile nüks, araştırma, kontrol ve komplikasyon giderleri, ayakta ve yatarak yapılmış olmasına bakılmaksızın , poliçenin ilk yılında teminat kapsamında değildir.

 

1- Paranazal sinüs hastalıkları, bademcik, genizeti, kulak zarı ve kulak kemiği hastalıkları ve cerrahisi

2- Katarakt, Glokom, Retina, Kornea ve Göz Kapağı Hastalıkları (akut enfeksiyonlar hariç)

3- Tiroit ve paratiroit bezi rahatsızlıkları,

4- Astım, KOAH, Kronik Bronşit, Pnömotoraks, Akciğer Apsesi ve Kisti, Sarkoidoz vb. kronik akciğer rahatsızlıkları,

5- Meme hastalıkları,

6- Karaciğer(Hepatit B ve C dahil), Safra Kesesi ve Safra yolları, Dalak, Pankreas ve Yemek Borusu, Mide ve Duodenum rahatsızlıkları vb.,

7- Böbrek ve Üriner Sistem ameliyatları ve hastalıkları, Hidronefroz, İdrar Yolları genişlemesi ve darlıkları, Böbrek Yetmezliği, Mesane, Üreter ve Prostat hastalıkları,

8- Kalp , Kalp İleti Bozuklukları, Damar hastalıkları (angioplasti, By-Pass, PTCA,Stent uygulamaları, disseksiyon, varis, yetmezlik, travmaya bağlı olmayan beyin kanaması vb),

9- Hipertansiyon ve Diabet ( Şeker ) hastalıkları,

10- İnflamatuar Barsak rahatsızlıkları ( Ülseratif Kolit ve Crohn ), Barsak Divertikülleri, Hemoroid, Anal Apse, Anal Fissür ve Fistül, Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi) vb. anorektal hastalıklar,

11- İç organ fıtıkları ( göbek, mide, diyafram ve kasık fıtıkları vb ),

12- Omur ve disk hastalıkları (disk hernileri, faset denervasyonu, sinir blokajı vb. ve degeneratif disk rahatsızlıkları vb), Karpal Tünel Sendromu, Tarsal Tünel Sendromu, Kistik Higroma, Tuzak Nöropatiler, tetik parmak vb hastalıklar,

13- Eklem ve bağ doku hastalıkları (menisküs, bağ lezyonları, omuz, diz, dirsek, bilekteki bağ hastalıkları vb.), Multiple Skleroz ( MS),Romatizmal hastalıklar(Romatiod artrit, SLE, ankilozan spondilit vb)

14- Varikosel , Hidrosel, Sistorektosel vb.

15- Rahim, yumurtalık ve tüplerle ilgili hastalıklar (myom, over kisti, endometriozis vb)

16- Her türlü kanser ve hiperplazi (tümör, kist, polip, lipom, nevüs, verrü, nodül gibi)

17- Organ nakilleri (kaza sonucu hariç)

 

5. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER

Aşağıda belirtilen durumların tanı, tedavi, kontrol, nüks ve komplikasyonları ile ilgili tüm sağlık giderleri poliçe teminatları kapsamı dışındadır.

 

1. Başvuru formunda beyan edilmiş ve istisna uygulanmamış olsa dahi, sigorta başlangıç tarihi öncesi bilinen, fark edilen, tanısı konan ve bilindiği halde beyan edilmeyen, başlangıcı sigortalılık öncesine dayandığı sonradan belirlenen her türlü hastalık, sakatlık, rahatsızlık giderleri ile tanısı henüz konmamış olsa bile beyan edilmemiş yakınmalar ile ilgili tüm sağlık giderleri,

 

2. İlk tanısını ileri yaşta almış olsa bile Doğuştan gelen (Kongenital) anomali ve hastalıklar (ilk muayene gideri hariç), genetik rahatsızlık ve genetik tetkikler, çölyak ile bunlar ile ilgili her türlü araştırma, tarama, tetkik ve tedavi giderleri; oluşum nedenine bakılmaksızın 7 yaş altı çocuklardaki tüm kasık ve göbek fıtıkları, kordon kisti, hidrosel, 3 yaşına kadar oluşan lakrimal kanal tıkanıklıkları, infantil pilor stenozu, infantil katarakt, hemanjiyomlar, pes planus (düz tabanlık),

 

3. Prematüre bebek tedavisi, kuvöz bakım giderleri ile motor mental gelişim bozuklukları, gelişimsel ve yapısal bozukluklar, büyüme ve gelişme bozuklukları, 11 yaş altı çocuklarda hirsutizm, erken ve geç ergenlik ile ilgili tüm sağlık giderleri,

 

4. Kordon kanı alımı, saklanması ve kordon kan bankası kira giderleri, süt dişi saklanması;

 

5. Kilo kontrol bozuklukları (obezite ve aneroksia), zayıflamaya yönelik işlemler(liposuction, manuel tedavi, LPG ve lazerli selülit tedavileri vb.) , antidiabetik ilaçların obezite tedavisinde kullanımı

 

6. AIDS ve AIDS' e bağlı rahatsızlıklar ile HIV' in neden olduğu diğer hastalıklar ile ilgili her türlü gider,

 

7. Ruh ve akıl hastalıkları, psikososyal bozukluklar (gece işemeleri vb), ile psikosomatik rahatsızlıklar; psikiyatrik muayene, psikolog ve pedagog danışmanlık ücretleri, psikoterapi, psikolojik tanı ve zekâ testleri,antidepressan, uyku problemi nedeniyle kullanılan ilaçlar, anksiolitik,nöroleptik ve antipsikotik etkili ilaçlar, psikiyatrik ilaç kullanımı ve buna bağlı gelişen durumlar ile ilgili tüm giderler,

 

8. Geriatrik Hastalıklar, Demans Hastalıkları, uzun süreli bakım sağlayan sanatoryum, prevantoryum, huzurevi, rehabilitasyon merkezlerindeki hizmet ve tedavi giderleri

 

9. Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinogen madde bağımlılıkları ile bunların kötüye kullanımı sonucunda oluşan rahatsızlıklar, yoksunluk sendromu ve bu maddelerin kullanımı sırasında ve/veya bu maddelerin etkisi altında oluşan kazalar ve rahatsızlıklarla ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri,

 

10. Sigara, nikotin, alkol ve benzeri bağımlılık yapan maddelerden arındırma tedavi ve araçları ( nikotin bantları, çiğneme tabletleri, antabus, zyban vb) ile ilgili tüm giderler,

 

11. Tüm alternatif ve tamamlayıcı tedaviler ( akupunktur, homeopati, hidroterapi, ayurveda, mezoterapi, magnetoterapi, nöral terapi, reiki, ozon tedavisi, şifalı su ve kaplıcalar, termal tesisler - bu merkezlerde yapılan fizik tedavi ve muayene giderleri dahil , hipnoz vb. )

 

12. Tehlikeli sporların (her türlü amatör havacılık, delta kanat ,planör, paraşüt, parasailing, yamaç paraşütü, bungee jumping, dağcılık, binicilik, su altı sporları, tüplü dalış, go-card, dövüş sporları, rafting, kaykay, vücut geliştirme, kayak, buz pateni, snowboard vb.) yapılması sırasında oluşabilecek tüm sağlık giderleri. Motosiklet kullanımı/kazaları sonucu oluşabilecek giderler (Yolcu olma durumu dahil). Lisanslı veya lisanssız yapılmasına bakılmaksızın tüm otomobil ve motorsiklet v.b gibi pist yarışları dahil olmak üzere her türlü lisanslı/lisanssız spor müsabakası ve/veya antremanı sırasında oluşan sporculara ait sağlık masrafaları ile ehliyetsiz her türlü araç kullanımı sonucu oluşabilecek kazalara ilişkin sağlık giderleri poliçe kapsamı dışındadır.

 

13. Her türlü estetik ve kozmetik amaçlı girişim ,anti aging ve medikal estetik uygulamaları, plastik cerrahi ( poliçe döneminde oluşan kazaya bağlı durumlar hariç) tedavileri ve uygulamaları, jinekomasti, telengiektazi, cilt hemanjiyomları, vitiligo, skar, keloid, ksantelasma, skin tags, yüzeysel varis tedavisi (skleroterapi vb), kimyasal blokaj; kırılma kusuru tetkik, tedavi ( myopi,excimer laser vb )ve malzemeler (multifokal lens gibi kırma kusurunu düzeltici etkisi bulunan lensler dahil) ile müdahale öncesi ve sonrasında kullanılan ilaçlar ve yapılan tetkikler -pakimetri vb-dahil; şaşılık, görme tembelliği, keratokonus, göz kayması, ses ve konuşma terapileri, aroma terapi, masaj, derinin kurumasını ve terlemesini önleyen tüm tanı ve tedaviler, cilt bakımı ve cilt lekeleri tedavisi, çamur banyoları, şifa kürleri,her tip alopesi ve saç dökülmesi ile ilgili tüm işlemler, saç dökülmesine yönelik tüm bakım giderleri (her türlü şampuan, losyon ve sabunlar, kozmetik krem ve serumlar ), tedavi ve ilaç giderleri, Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp merkezleri, Anti Aging Merkezleri diyet ve zayıflama merkezleri,sağlıklı yaşam koçluğu merkezleri,ayak bakım merkezleri, spor merkezleri,jimnastik salonları, estetik güzellik ve lazer merkezlerinde yapılan tüm muayene, tetkik ve tedavi giderleri ile lens ve optik merkezlerinde yapılan muayene giderleri, metabolik sendrom tanısıyla ilgili her türlü muayene, tetkik ve tedavi giderleri ile bu tedavilerden doğacak her türlü komplikasyonlara ait giderler, yürüme analizi, akne ile ilgili tüm giderler, Koruyucu hekimlik hizmetleri, belirli bir semptom ve/veya hastalığa bağlı olmadan veya tarama amaçlı yapılan tüm işlem giderleri (check-up, aşılama kontrol testleri, kanser markerları) 

Araştırma ve Deneysel Amaçlı Tanı ve Tedaviler (Amerikan FDA (Food and Drug Administration)) FDA kurumu tarafından onaylanmamış, deneysel aşamada olduğu kabul edilen, bilimselliği henüz kanıtlanmamış tüm tanı ve tedavi giderleri,

Yatış Gerektirmeyen Hastane Hizmetleri, Ayakta tedavi katılım payı faturaları, süreli işyeri ve çalışan taramaları, doktorlarin talep etmiş oldukları kendi uzmanlık alanıyla ilintili olmayan tetkik ve tedavi bedelleri, bir tıp doktoru tarafından yapılmayan tetkik ve tedaviler ile ilgili tüm giderler, kontrol amaçlı yapılan EBT (Electron Beam Tomografi), VCT (Volumetric Computed Tomography) ve kalsiyum skorlama tetkik bedelleri, sanal kolonoskopi,sanal endoskopi, kapsül endoskopi, sanal anjio ve buna benzer tarama amaçlı tetkikler, voiding sistoüretrografi, robotik cerrahi cihaz kullanım bedeli ile bu yönteme özel olarak kullanılan her türlü malzeme gideri, beyin operasyonları dışında kullanılan navigasyon bedeli, 

 

14. Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde ve Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV)’nda yer almayan her türlü işlem, girişim ve tedavi yöntemleri,

 

15. Diş ve çene cerrahisi ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri (muayene, ilaç, röntgen, diş ve dişeti ameliyatları, diş implantasyonu, periodontoloji, bruksizm, gece plağı, ortodonti, pedodonti ve bunlara bağlı tüm işlem ve tedaviler, detertraj ve estetik diş uygulamaları, protez, kaplama, dolgu ve çekim vb. giderler ile diş doktoru ve çene cerrahlarının yaptığı tetkik ve tedaviye yönelik tüm giderler),

 

16. Yardımcı tıbbi malzemeler (işitme cihazı, şeker ölçme cihazı, insülin pompası , yürütme cihazı, koltuk değneği, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, terlik, bot ve tabanlık, boyunluk, dizlik, atel, eskar simidi, buz kesesi, enjektör, termometre, sıcak su torbası, sargı bezi, steril eldiven, bandaj şeker ve kan yağı ölçme stikleri ve kartuşları vb. ), genel ve kişisel hijyen ve bakım ürünleri (tıbbi alkol, kolonya, ıslak mendil, sünger, hidrofil pamuk vb) ile yapay tatlandırıcı, her türlü çocuk maması ve oral beslenme ürünleri, biberon, süt pompası, emzik, bebek bezi vb. sarf malzeme giderleri, gözlük camı ve çerçevesi, kontak lens , lens solüsyonları ile ilgili tüm giderler,

 

17. Uyku bozuklukları (uyku apnesi dahil) ve horlama ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler ile

uyku apnesi cihazları (CPAP ve uyku odası, kalibrasyon giderleri dahil),

 

18. Septum Deviasyonu, Konka Hatalıkları/Bozuklukları (Konka Hipertrofisi, Konka Bulloza vb.), Nazal Valv cerrahisi, işitme cihazı uygulamaya yönelik tüm girişimler ile koklear implant giderleri,

 

19. İnfertilite ile ilgili tüm işlemler (tüp bebek, spermiogram, follikül takibi, histerosalpingografi-HSG, yapay döllenme, tubaplasti, , mikroenjeksiyon vb), AMH Testi (Anti-Müllerian Hormon), adhezyolizis, tıbbi endikasyonu olmayan her türlü küretaj, düşük araştırması ile ilgili tüm giderler, her ile ilgili tüm giderler (hangi nedenle verilirse verilsin tüm doğum kontrol hapları,) iktidarsızlık, cinsel işlev bozuklukları ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri, peyronie ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler (penil protez dahil), cinsiyet değiştirme operasyonları ve her türlü sünnet (fimozis dahil) ile ilgili tüm giderler,

 

20. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların kontrol, tanı, tedavi ve komplikasyon giderleri(frengi, bel soğukluğu, kasık granülomu, genital herpes ve genital siğiller, kondiloma, genital ve anal molluscum kontagiosum vb ),

 

21. Her türlü allerji testi ve tedavisi ile allerji aşılarına ilişkin giderler malzemeler

 

22. 0-6 yaşındaki çocuklar için Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan rutin koruyucu çocukluk çağı aşıları (suçiçeği, hepatit A vb.) ile rotavirüs, kuduz ve tetanos dışındaki tüm aşılar.

 

23. Ülkemizde ve/veya diğer ülkelerde ortaya çıkan,resmen ilan edilsin veya edilmesin, bölgesel (endemik), ülke genelinde (epidemi) veya ülkelerarası (pandemi) ortaya çıkan salgınların/hastalıkların tanı, ayırıcı tanı/tedavi/kontrol/komplikasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama ve buna bağlı kopmlikasyon dahil); karantina kapsamına giren hastalıklar ve durumlar; biyolojik savaşa konu olan hastalıklar; DSÖ tarafından alarm verilen hastalıklarla ilgili her türlü teşhis tedavi, kontrol ve komplikasyon giderleri,

 

24. Sigortacı tarafından henüz ödeme uygunluğu onayı verilmemiş, poliçe başlangıç tarihinden sonra piyasaya yeni çıkan aşı ve ilaç giderleri ile ülkede yeni uygulanmaya başlayan tanı ve tedavi yöntemleri giderleri

 

25. Organ nakli ve kan transfüzyonu ile ilgili verici giderleri, organ bedelleri ve organın saklanması, taşınması ile ilgili tüm giderler,

 

26. Sigortalının Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev alması süresinde ortaya çıkan hastalık, yaralanma ve/veya maluliyetlerin tanı ve tedavisi ile ilgili tüm giderler,

 

27. Tıbbi sertifika ve sağlık raporu, havuz ve sporcu raporları, sürücü belgesi ve evlilik hazırlıkları sırasında istenen raporlar ve bunların hazırlanması ile ilgili tüm giderler

 

28. Özel hemşirelik giderleri, süit oda farkı, kafeterya ve telefon vb. giderleri ile tedavi için gerekli olmayan tüm paramedikal giderler,

 

29. Sigortalının tazminat ve risk değerlendirmeleri sırasında sigortacı tarafından istenen belgelerin hazırlanması, ulaşım ve posta giderleri ile yurtdışından getirilen ilaç ve malzemelerin gümrük giderleri, yabancı dilde yazılmış tetkik ve raporların çeviri bedelleri,

 

30. Meslek hastalıkları, iş kazaları, üçüncü şahıs ödeme sorumluluğunda olan sağlık giderleri, ehliyetsiz araç kullanımı sırasında oluşan kazalar,

 

31. Böbrek ve safra kesesi gibi organ taşları analiz giderleri,

 

32. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış (ilaç ruhsatı olmayan) ilaç giderleri,

 

33. Skolyoz, Kifoz , Lordoz vb tüm omurga eğrilikleri, Halluks Valgus, Halluks Rigidus ile ilgili tüm giderler,

 

34. Epilepsi, Alzheimer ve Parkinson rahatsızlıkları ile ilgili tüm giderler,

35. Sigortalıyla kan bağı ve/veya sıhri akrabalık bağı olan doktorların yaptığı tüm sağlık hizmetleri ile doktorların kendi kendilerine yazdığı ilaç, uyguladığı tüm tetkik ve tedaviler,

 

36. Beyin-Damar Arteriovenöz Malformasyonları kapsam dışıdır.

 

37. PRP ve Kondromemran uygulamaları, bu işlemlere ait sarf mazlzeme giderleri

 

38. Doğum, hamilelik rutin kontrolleri, aile planlaması ve yenidoğan bebek masrafları ile ilgili tüm giderler

 

6. COĞRAFİ KAPSAM

Bu poliçenin teminatları Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.

 

7. TEMİNAT UYGULAMA ESASLARI

Anlaşmalı kurum listesinde yer alan bir sağlık kurumuna başvurulması halinde resmi kimlik belgesinin ibrazı ile poliçe Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Türkiye Sigorta Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası Özel Şartları, teminat limitleri ve iştirak oranları dâhilinde sağlık hizmeti alınabilir. Sigortalılar poliçe teminat limiti ve kapsamı dışındaki giderler ile iştirak oranı ve teminat limitini aşan giderleri karşılamakla yükümlüdürler. TÜRKİYE SİGORTA nın bu listede değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Tüm devlet hastaneleri ve tıp fakültelerinin araştırma hastaneleri anlaşmalı sağlık kuruluşu olarak kabul edilir.

 

Sigortalının Kabul Edilebilir Tazminatlarının, bu Sigorta Sözleşmesi yürürlükteyken gerçekleşmiş olması gerekir.

 

Sigortalının hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için günlük iş görememe parası, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde bakım nedeniyle doğan giderler veya gündelik bakım parası bu poliçenin teminatları kapsamında değildir.

 

7.1. Yatarak Tedavi Teminatına İlişkin Uygulamalar

Madde 3,1’de Yatarak Tedavi Teminatı tanımında belirtilen Ameliyat, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi, Yıllık Yatış-Yoğun Bakım, Ambulans, Evde Tıbbi Bakım, Kemoterapi – Radyoterapi -Diyaliz, Küçük Müdahale, Suni Uzuv, ile hastanede en az 24 saat yatış gerektiren medikal tedaviler için geçerlidir.

 

Sigortacı tarafından onaylanan ve bu poliçe teminatlarının geçerli olduğu anlaşmalı veya anlaşmasız sağlık kurumlarında gerçekleşen yatarak tedavi sağlık giderleri poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

 

Anlaşmalı veya anlaşmasız kurumlarda anlaşmasız doktor tarafından yapılan işlemlerde, doktora ödenecek ücret TTB/HUV Asgari Ücret tarifesinin poliçe üzerinde belirtilen katı kadar karşılanır.

 

Sigortalının bir poliçe yılı içerisinde hastanede Yıllık Yatış Gün Sayısı 180 gün ile sınırlıdır. Her poliçe döneminde normal odada yatılan her gün 1 yatış günü olarak, yoğun bakımda yatılan her gün ise 2 yatış günü olarak hesaplanır ve Yıllık Yatış Gün Sayısı Limitinden düşülür.

 

Bir poliçe yılı içerisinde Yıllık Yatış Gün Sayısı Limiti dolan sigortalının “Yatarak Tedavi Teminatı” Yenileme Tarihine kadar sona erer.

 

Sigortalının bir poliçe yılı içerisindeki Yoğun Bakım Teminatı 90 gün ile sınırlıdır.

 

7.2. Ayakta Tedavi Teminatına İlişkin Uygulamalar

Madde 3.2’de Ayakta Tedavi Teminatı tanımında belirtilen doktor muayene, ilaç, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri ve fizik tedavi işlemleri için geçerlidir.

 

Anlaşmasız kurumlarda yapılan işlemler için ödenecek ücret TTB/HUV Asgari Ücret tarifesinin poliçe üzerinde belirtilen katı kadar ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

 

Ayakta Tedavi Teminatı isteğe bağlı olarak Yatarak tedavi teminatı ile birlikte alınabilir.

 

Yatış endikasyonu olmadan; tetkik amaçlı hastane yatışları sırasında yapılan muayene ve tanısal işlemler Ayakta Tedavi teminatından karşılanır. Ancak bu yatışlarla ilgili oda yemek ve refakatçi giderleri ödenmez.

 

7.3. Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına İlişkin Uygulamalar

Anlaşmalı Sağlık Kurumları ve Network’ler, Türkiye Sigorta’nın kurumsal internet sitesi www.turkiyesigorta.com.tr adresinde düzenli olarak güncellenmekte ve bilgilendirme amaçlı ilan edilmektedir.

 

Sigortacı’nın, Network’ler dahilindeki Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Sağlık sigorta poliçesinin, hangi anlaşmalı sağlık kurumlarında, hangi şartlar ile geçerli olduğu poliçede belirtilmektedir.

 

Anlaşmalı sağlık kurumu değişiklikleri ve güncel anlaşmalı sağlık kurumları listesi www.turkiyesigorta.com.tr adresinden öğrenilebilir.

 

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında gerçekleştirilen sağlık giderlerine provizyon verilerek, anlaşmalı sağlık kurumuna doğrudan ödenir. Sigortalılar poliçe teminat limiti ve kapsamı dışındaki giderleri anlaşmalı sağlık kurumuna ödemekle yükümlüdürler.

 

Sigortacı; Anlaşmalı Sağlık kurumlarında poliçe dönemi içinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

Kamuya ait resmi sağlık kurumları ve Üniversite Hastaneleri de anlaşmalı sağlık kurumu kapsamında kabul edilir. Ancak kamuya ait sağlık kurumlarına doğrudan ödeme yapılmaz.

 

7.4. Sigorta Süresinin Sona Ermesinden Sonraki Tedaviler

Poliçe bitiş tarihinden önce hastanede yatarak tedavi teminatı kapsamındaki tedaviler sırasında poliçenin sona ermesi ve yenilenmemesi durumunda, poliçe bitiş tarihinden itibaren 10 gün süre ile poliçe kapsamında değerlendirilir.

 

8. TAZMİNAT ÖDEMESİ

Sigortalının; Anlaşmalı veya Anlaşmasız sağlık kurumlarında gerçekleşen sağlık giderlerinin değerlendirilebilmesi ve ödenebilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri Fatura Aslı ile birlikte sigortacıya iletmesi gereklidir.

 

Sigortalı Anlaşmasız Sağlık Kurumunda gerçekleştirdiği tedavilere ilişkin tazminat talebinin karşılanabilmesi için; fatura ve ilgili belgelerini Sağlık Gideri Teslim / Talep Formu ekinde sigortacıya göndermekle yükümlüdür.

 

8.1. Tazminat Talebinde Sigortacı Tarafından İstenen Belgeler

 

8.1.1. Yatarak Tedavi Teminatı Giderleri

- Anlaşmalı kurumlarda yapılan tıbbi tedavi ve planlanan operasyonlarla ilgili yatış yapılmadan önce yatış onay formu doldurularak şirkete inceleme için 48 saat önceden iletilmelidir.

 

- Yatış ve tedavi nedenini doktor görüşü ve tedavinin konusuna ilişkin tetkik sonuçları

- Tedavi planı ve uygulama raporu

- Ameliyat ve girişim raporları

- Patoloji tetkik sonuçları

- Epikriz (çıkış özeti )

- Dökümlü kurum faturaları

- Adli vakalarda, tutulan resmi tutanak ve adli raporlar, trafik kazası tespit tutanağı, alkol raporu vb

- Hastaneden çıkış aşamasında dökümlü ön fatura bilgileri ve istenen tıbbi raporlar sigortalı taburcu olmadan en az İki (2) saat öncesinde şirkete iletilmelidir.

 

8.1.2. Küçük Müdahele Teminatı Giderleri;

- Yatış nedenini gösterir müşahede raporu

- Girişim doktor raporu

- Patoloji sonucu

- Epikriz

- Dökümlü fatura

 

8.1.3. Doktor Muayene ve İlaç Teminatı Giderleri;

- Doktor serbest meslek makbuzu ya da fatura

- Doktor branşını gösterir kaşeli ve imzalı reçete aslı

- İlaç giderini gösterir eczane kasa fişi ya da faturası

- İlaç isim ve fiyatlarının görünür şekilde olduğu ilaç kupürleri

- Tanı belirtir doktor raporu ya da tanının üzerinde belirtildiği reçete örneği

- Sürekli kullanılan ilaçlar için kurul / doktor raporu

 

8.1.4. İleri Tanı Yöntemleri Teminatı Giderleri;

- Doktor istem kâğıdı

- Şikayet, tanı belirtir doktor raporu

- Fatura

- Tetkik sonuçlarının raporları

 

8.1.5. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Giderleri ;

- Tedavi nedeni, içeriği ve seans sayısıyla ilgili doktor raporu

- Tedaviye konu rahatsızlık ile ilgili tetkik raporları

- Sigortalı tarafından imzalanmış fizik tedavi seans dökümü ve sonuç raporu

- Dökümlü fatura

 

8.2. Tazminat Ödeme Süresi

Sigortalı faturasının poliçe şartlarına uygun olan kısmına ait ödeme 8.1 de belirtilen tüm evrakların eksiksiz olması durumunda, Başvuru Formunda beyan edilen Banka hesabına en geç 7 iş günü içinde ödenir. Beyan edilen banka hesabının değişmesi ve/veya kapanması durumunda yeni hesap numarasının Sağlık Gideri Teslim/ Talep Formuna yazılarak sigortacıya bildirilmesi gereklidir.

 

8.3. Tazminat Ödemesine İlişkin Bilgilerin Aktarımı

Sigorta şirketi, sağlık sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi aşamasında sigortalılardan almış olduğu her türlü bilgiyi ( tazminat, teminat detayları, kişisel bilgiler vb.) yasal mevzuat gereğince Sigorta bilgi Merkezi, Hazine Müsteşarlığı ve talep edilmesi halinde her türlü devlet kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Sağlık sigortası satın alan her kişi bu bilgileri resmi kurumlara ibraz edilmesini peşinen kabul etmektedir.

 

8.4. Halefiyet Prensibi (Hakların Devri)

Poliçe kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi ve sigortalıya( hak sahibine) tazminat ödemesi yapılmasından sonra, sigorta temel prensiplerinden biri olan ‘’Halefiyet Prensibi’ doğrultusunda Türkiye Sigorta, ilgili mevzuat gereğince sigortalı yerine geçerek, zarara neden olan kişi veya kurumdan, zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılabilmesi için sigortalı, Türkiye Sigorta ‘ya her türlü bilgi, belge ve yardımı sağlamakla yükümlüdür.

 

8.5. İstirdat Hakkı ( Geri Alma Hakkı)

Sigortacının, sigortalı adına Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına veya sigortalıların hesabına ödediği ancak poliçe özel ve genel şartlarına göre haksız nitelikte olduğu sonradan anlaşılan, tazminat dahil her türlü ödemeyi doğrudan sigortalılardan talep etme hakkı bulunmaktadır.

 

Sigortalıların ve/veya tedaviyi düzenleyen sağlık kurumu veya doktorunun eksik ve/veya yanlış olarak gereği gibi veya hiç bilgi aktarmamasından kaynaklanan haksız ödeme de aynı sonuca tabidir. Sigortacının söz konusu ödemeye ilişkin e-provizyon ve ön onay vermiş olması; haklarını kullanmasına engel teşkil etmez.

 

9. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ

 

9.1. Beyan ve İhbar Yükümlülüğü

 

Sigortacı, sigorta kapsamına dahil olacak kişileri Başvuru formunda beyan ettiği tüm bilgileri esas alarak sigorta kapsamına alır. Sigortalı Başvuru formunda kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür. Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı gerçeğe aykırı veya eksik ise Sağlık Sigortası Genel Şartları ve ilgili mevzuat uygulanır.

 

Sigortacının, sigorta kapsamına dahil olacak kişileri, sigorta ettiren/sigortalının başvuru formunda beyan ettiği tüm bilgilere istinaden risk değerlendirmesi yaparak başvuruyu standart şartlarla ya da ek şart ( ek prim, istisna, limit, katılım vb.) uygulayarak kabul etme veya reddetme hakkı bulunmaktadır.

 

Sağlık Sigortası Genel Şartları ve ilgili mevzuatta belirtilen beyan ve ihbar yükümlülüğünün yanı sıra sigortacı, alınan başvuru formuna ek olarak, sigorta kapsamını ilgilendiren bütün konularda doktor, sağlık kurumları ve diğer ilgililerden bilgi almak gerektiğinde Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAGMER) den bilgi alma ya da SAGMER’e bilgi verme hakkına sahiptir.

Sigortalının; yenileme döneminde ürün/plan değişikliği talep etmesi halinde kazanılmış hakları kaybedilir ve yeni poliçe yeni iş olarak risk değerlendirmesi yapılarak Türkiye Sigorta’nın belirleyeceği koşullarla kabul/red edilebilir.

Devam eden poliçeler için tanzim edildiği tarihteki şartlar geçerlidir, poliçe yılı içinde ürün/plan değişikliği yapılamaz.

 

9.2. Sözleşmenin Yenilenmesi

6454 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında poliçesi bulunan yabancı uyruklu kişiler için; bir sonraki sene poliçeyi yenileyip/yenilememe inisiyatifi Türkiye Sigorta’ya aittir.

 

9.3. Yenileme Garantisi

Yabancı uyruklular sağlık sigortası poliçemizde “Yenileme Garantisi ve/veya Ömür Boyu Yenileme Garantisi” uygulamamız bulunmamaktadır. Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası poliçesinden, Türkiye Sigorta’nın bireysel ya da kurumsal sağlık sigortası poliçesine kazanılmış haklarla geçiş olmayacaktır.

Diğer sigorta şirketlerinden geçişlerdeki uygulamalar; diğer sigorta şirketlerinde sigortalı iken o şirketteki poliçelerini yenilemeyerek, yeni dönemde Türkiye Sigorta’ya Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası yaptırmak isteyen kişilerin kazanılmış hakları Türkiye Sigorta tarafından devir alınmayacaktır.

 

10. PRİM TESPİTİ

 

10.1. Prim Tespitine İlişkin Kriterler

 

10.1.1. Tarife Primi

Tarife primleri tüm sektörde kabul gören aktüeryal metotlar ile hesaplanır. Bu hesaplamada, şirket sigortalı portföyünün yaş, cinsiyet dağılımı ve teminat kullanım sıklığı ile medikal enflasyon (TTB/HUV’ye bağlı uygulama ve yıllık fiyatlandırmadaki değişim, özel hastane cari fiyatlarındaki değişiklikler, ilaç ve malzeme fiyatlarındaki değişim, teknolojideki yeni gelişmelere bağlı olarak karşımıza çıkan yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin maliyetleri) , ürün kar-zarar durumu, genel giderler, komisyon payı, portföyün yaşlanması, cinsiyet ve yaşa bağlı olarak görülen hastalık ve tedavi risk dağılımındaki değişiklikler, döviz kuru değişikliği gibi etkenler dikkate alınır.

 

Bu primler kişiye özel olmayıp, ilgili ürün ve plan için yaş ve cinsiyet dağılımında sigortacının tüm sigortalıları için standart primleridir.

 

Yenileme döneminde tarife primi artışı, risk ek primi dışında %100’ü geçemez.

 

10.1.2. Poliçe Primi

Tarife primleri baz alınarak ‘Prime İlişkin Düzenlemeler’ bölümünde tanımlanmış ek prim ve/veya indirimlerin uygulanması sonucunda kişiye özel belirlenen primdir.

 

10.2. Prime İlişkin Düzenlemeler

 

10.2.1. İndirimler

Yabancı Uyruklular Özel Sağlık Sigortası poliçelerinde; aile indirimi, hasarsızlık indirimi, tazminat ek primi, mensup ve ilişkili kurum indirimi uygulaması bulunmamaktadır.

 

10.2.2. Risk Ek Primi

Sigortalı adayının sağlık durumunun değerlendirilmesi sonucunda belirlenen ek primdir.Sigortacının uygulayacağı risk ek primi her bir hastalık için %200’ü geçemez.

 

11. YENİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

Yürürlükte olan poliçeye yıl içerisinde yeni giriş yapılması durumunda, alınacak prim gün esaslı hesaplanır ve ana poliçenin kalan taksit sayısı kadar taksitlendirilir. Yaş hesaplamasında, doğum yılı ile poliçe başlangıç yılı arasındaki fark (ay ve gün hesabı dikkate alınmaksızın) kullanılır.

 

11.1. Poliçeye Yeni Sigortalı Girişi

Başvurusu sigortacı tarafından kabul edilmiş ve sigortalanmak üzere ilk başvurdukları tarihte,0 – 64 ( dahil ) yaş arasında olan kişiler sigorta kapsamına alınabilir.

 

Çocuklar, bekâr ve öğrenci olması durumunda 25 yaşına kadar ailesi ile birlikte poliçe kapsamında sigortalanabilir.

 

11.2. Poliçe Dönemi içinde Sigortaya Girişler:

Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinden sonra eşi ve/veya çocuğunu aşağıda yazılı şartlar dahilinde poliçe kapsamına dahil ettirebilir.

 

 Sigortalının yıl içinde eşini poliçeye dahil etmek istemesi halinde, evlilik tarihin takip eden 30 gün içerisinde başvuru formu doldurarak sigortacıya başvurması gereklidir. Sigortacı tarafından yapılacak olan risk değerlendirmesi sonucunda, sigortalanma kararı verildiği takdirde belirlenecek ek prim karşılığında sigorta kapsamına alınabilir. Bu sürenin aşılması durumunda ancak yenileme döneminde başvurulabilir.

 

 Sigortalının yıl içinde doğan bebek/leri ve/veya evlat edinilen küçük/lerini poliçeye dahil etmek istemesi halinde doğum tarihinden ve/veya evlat edinilme tarihinden itibaren hastaneden taburcu olması halinde en geç 60 gün içerisinde başvuru formunu doldurarak sigortacıya başvurması gerekmektedir. Sigortacı tarafından yapılacak olan risk değerlendirmesi sonucunda, sigortalanma kararı verildiği takdirde başvuru beyan tarihi itibari ile belirlenecek ek prim karşılığında sigorta kapsamına alınabilir. Bu sürenin aşılması durumunda aile poliçesine ancak yenileme döneminde dahil olabilir.

 

 Çocuklar, bekar ve öğrenci olması durumunda 25 yaşına kadar ailesi ile birlikte poliçe kapsamında sigortalanabilir, ancak yeni doğan dışında poliçe başlangıç tarihinden sonra ara dönemde poliçe kapsamına giremezler, yenileme dönemini beklemeleri gerekir(yeni evlat edinilen çocuklar hariç).

 

 Poliçe başlangıç tarihinden sonra yukarıda belirtilen süreleri aşan sigortalı adayları tek başına ayrı bir poliçede sigortalanma hakkına sahiptir (18 yaş üstü kişiler için geçerlidir.)

 

12. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ESASLARI

 

12.1. Sözleşme İptalleri ve Poliçeden Çıkış İşlemleri

Poliçe primleri vadesinde ödenmediği takdirde, Türk Ticaret Kanunu ve Sağlık Sigortası Genel Şartları’nın ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

 

Poliçe priminin tutarı ve ödeme şekli poliçenin ön yüzünde belirtilmiştir. Sigortacının sorumluluğu peşinatın ödenmesi halinde başlar. Türk Ticaret Kanunu madde 1434 gereği, vadesinde ödenmeyen taksitler için; sigortacı tarafından sigorta ettirene vadesi geçmiş prim borcuna dair tebliğ tarihinden itibaren 10 gün ödeme yapılması gerektiği hususunda yazılı bildirim yapılır. Bu sürenin sonunda borcun ödenmemesi halinde poliçe otomatik olarak fesih olur. Peşinatın ödenmemesi halinde ise poliçe; bildirimi takiben feshedilir

 

Sigorta Ettiren’in poliçe dönemi içerisinde yazılı ve imzalı dilekçe ile poliçenin iptali veya sigortalının kapsamdan çıkarılması talebinde bulunması durumunda; prim gün esasına göre hesaplanır ve kalan gün esasına göre çıkan prim sigorta ettirene iade edilir.

 

Ancak sigortalıya tazminat ödenmişse ve ödenen tazminat tutarı, gün esasıyla sigortacının hak ettiği primden az ise, hak edilen prim ile ödenen prim arasındaki fark sigortalıya iade edilir. Ödenen tazminat tutarı, gün esasıyla sigortacının hak ettiği primden fazla ise, muaccel kuralı uygulanarak prim iadesi yapılmaz.

 

Sigortalının başvuru formunda kendisine sorulan sorulara riskin değerlendirmesini etkileyecek eksik/yanlış beyanda bulunması, sigorta kapsamında olmayan kişilerin teminatlardan yararlandırılması veya sağlık gider belgelerinin poliçe kapsamındaki diğer kimseler adına düzenlettirilmesi gibi kötü niyetli hareketlerin saptanması durumunda sigortacı, teminat kapsamına almış olduğu ve ödediği sağlık giderlerini geri alma (rücu) ve prim iadesi yapmaksızın poliçeyi iptal etme hakkına sahiptir.

 

12.2. Vefat Durumu

Sigorta kapsamında iken sigortalının vefat etmesi durumunda, vefat tarihi itibariyle gün esasına göre poliçe kapsamından çıkarılır. Vefat eden kişinin poliçenin sigorta ettireni olması durumunda sigorta sözleşmesi hükümsüz kalır. Sigorta ettiren ile poliçede yer sigortalı/sigortalıların farklı olmaları durumunda kanuni varislerinin vereceği onay ile sigorta ettiren değiştirilerek poliçe devam ettirilir. Kanuni varislerin poliçenin devamını kabul etmediği durumlarda ise, sigortacının hak kazandığı pirim gün esası üzerinden 12.1 de belirtilen şekilde iade işlemleri gerçekleştirilir.

 

13. RÜCU HAKKI

Sigortacı, sigortalının veya doktorun yanlış ve/veya eksik bilgilendirmesi yüzünden poliçenin özel ve genel şartlarına aykırı düşen ödeme yapması durumunda, bu ödemeleri sigortalıya rücu ederek tahsil eder. Sigortacının herhangi bir nedenle poliçe teminatı kapsamında olmayan bir ödeme yapmış olması, sigortalı tarafından kazanılmış bir hak olarak değerlendirilemez.

 

14. BİLGİLENDİRME

Türkiye Sigorta, sigortacılık mevzuatı, sigortacılıkla ilgili yönetmelikler, sağlık mevzuatı dahil, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM), Türkiye Sigorta Birliği (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği), tüm sağlık kurum ve kuruluşları, diğer sigorta şirketleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdinde inceleme yaparak, bilgi ve / veya belge temin etme ve paylaşımda bulunmaya yetkilidir.

 

Sigortacı, sözleşme süresinin sona ermesinden önce sözleşme bitiş tarihi ve yenilemeye ilişkin sigorta ettirene; ayrıca, sözleşmenin yenilenip yenilenmediği konusunda sigorta ettirene/sigortalıya ve üründe yenileme garantisi uygulaması varsa yenileme garantisine ilişkin sigortalıya yazılı veya elektronik bilgilendirme yapar. Sigortacı, bu bilgilendirmeyi yaparken şirket kayıtlarında yer alan güncel iletişim bilgilerini esas alır.

 

Ancak bu iletişim bilgilerinden en az birinin değişmesi veya eksik/hatalı iletilmesi durumlarında, sigortalı/sigorta ettiren tarafından Sigortacı’ya derhal yazılı bildirim yapılmadığı sürece, sigortacı bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

 

Bilgilendirmelerin yapılabilmesi için adres bilgisine ilave olarak, ilgili poliçede sigortalı olan aile bireylerinden en az biri ile sigorta ettirene ait cep telefonu veya elektronik posta adresinden birinin Sigortacı’ya iletilmiş olması zorunludur.

 

Aile bireylerinin iletişim bilgilerinde eksiklik olduğu durumlarda poliçede bilgisi tam olan kişiye bildirim yapılır ve bilgilendirme poliçedeki diğer aile bireylerine de yapılmış olarak kabul edilir.

 

15. BİLGİ PAYLAŞIMI VE BİLGİ TEMİNİ

Türkiye Sigorta, sigortacılık mevzuatı, sigortacılıkla ilgili yönetmelikler, sağlık mevzuatı dahil, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM), Türkiye Sigorta Birliği (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği), tüm sağlık kurum ve kuruluşları, diğer sigorta şirketleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdinde inceleme yaparak, bilgi ve/veya belge temin etme ve paylaşımda bulunmaya yetkilidir.

 

16. RIZA BEYANI

Şirketinizle yapılacak olan sağlık sigortası sözleşmesi kapsamında sigortalı/sigorta ettiren sıfatı ile, Sağlık sigortası teklifi sunulabilmesi, sağlık riski değerlendirmesi yapılabilmesi, sigorta poliçesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla kişisel sağlık verilerimin, sigortalılık kayıtlarımın ve sağlık durumum ile ilgili bilgi ve kayıt kopyalarının Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlık Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından, mevcut ve/veya diğer sağlık sigortası şirketlerinden, hekimlerden ve/veya ilgili mevzuat ile belirlenen tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan ve üçüncü şahıslardan edinilmesine, toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, işlenmesine ve saklanmasına; gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruşlarıyla, sözleşmenin mahiyeti gereği 3. kişi ve kuruluşlarla, Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan hizmet sağlayıcı firmalar ile paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulması, saklanması ve işlenmesine rıza veriyorum.

 

ÖNEMLİ NOT: Türkiye Sigorta, Yabancılar Özel Sağlık Sigortası Tarife Prim ve Özel Şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar! 09.12.2020

#YabancıSağlıkPoliçesi #İkametİzniYabancıSağlık #YabancıSağlıkSigortasıFiyatlarıTEKLİF AL