Uluslararası Ticarette Sigorta

ANASAYFA SİGORTA BLOG Uluslararası Ticarette Sigorta

Uluslararası Ticarette Sigorta

Ongun Sigorta

İthalatçı ve sigorta?

Dış ticarette teslim şekline göre, ithal mal bedeline taşıma veya sigorta gibi masraflar ticaretin şekline göre dahil ediliyor veya edilmiyor. Gümrük mevzuatı açısından eşya için yapılan taşıma ve sigorta gümrük kıymetinin bir parçası olabildiğinden; teslim şekline göre ithal eşyanın gümrük kıymeti de etkilenebiliyor. Şöyle ki; FOB teslim şekli ile anlaşmışsanız ithal esnasında bu eşya için alıcı tarafından karşılanan taşıma bedelini gümrük kıymetine eklemeniz gerekirken; CIF teslim şeklinde taşıma masrafı satıcı tarafından karşılandığından, bu teslim şeklinde ayrıca bir taşıma gideri gümrük kıymetine dahil edilmeyecektir.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/gumrukte-yeni-gundem-teslim-sekilleri/433026

 

Uluslararası Ticarette Sorumluluk?

Bu sorumluluklar, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, INCOTERMS (Uluslararası Taşıma Şekilleri) kuralları çerçevesinde satıcı ile alıcı arasında belirlenmektedir.

 

 

https://www.dunya.com/kose-yazisi/gumrukte-yeni-gundem-teslim-sekilleri/433026

 

Konuya ilişkin mevzuat?

22 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30368

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir. Ancak, 71.08 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla, işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak tekemmül ettirilir.”

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180322-1.htm

 

NAKLİYAT SİGORTANIZ İÇİN ARAYINIZ smiley

#UluslararasıTicaretVeSigorta

#AllRiskNakliyatSigortası

#TamZiyaNakliyatSigortası

#TamZiyaNakliyatAbonmanSözleşmesi

#GümrükSigortası

#DarTeminatNakliyatSigortası

#NakliyatSigortasıAbonmanSözleşmesi

 TEKLİF AL