Ticari Alacak Sigortası yönetmelik

ANASAYFA SİGORTA BLOG Ticari Alacak Sigortası yönetmelik

Ticari Alacak Sigortası yönetmelik

Ongun Sigorta

Resmi gazetede, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasının 24.12.2018 tarih ve 30635 sayı no ile yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 27.03.2019 / 30727, 25.03.2020 / 31079, 19.08.2020 / 31218 no’lu tebliğlerle birtakım değişiklik ve düzenlemeler yayınlanmıştır. Aşağıda görüleceği üzere, tarife değişikliğini ve birtakım düzenlemeleri konu alan ve 14.10.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak en son yürürlüğe giren tebliğ yayınlanmıştır. KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alacakları bu sigortayla, finansal riskler ortadan kalkarak, ticari faaliyetlerden doğan alacakların, devlet güvencesinde garanti altına alınması mümkün olmuştur. Ticari Alacak Sigortasına sahip olan işletmeler, çok daha verimli ticaret yaparak büyümeye elverişli halde faaliyet göstermektedirler.

 

Ticari Alacak Sigortası detayları için, TIKLAYINIZ

 

Ticari Alacak Sigortası Sıkça Sorulan Sorular, TIKLAYINIZ

 

Ticari Alacak Sigortası avantajları, TIKLAYINIZ

 

 

 

14 Ekim 2021 PERŞEMBE                             Resmî Gazete                          Sayı : 31628

TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ

TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1 inci maddenin” ibaresi “birinci fıkranın” olarak ve “20’sine” ibaresi “40’ına” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) KOBİ’lerin poliçe yenileme işlemlerinde birinci fıkranın (ç) bendinde yer alan koşul, üç yüz milyon Türk Lirası (dâhil) olarak uygulanır. Bu poliçelerin yenilemelerindeki prim hesaplamasında 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan prim tablosunun son satırındaki oranlar ve kredi limiti hesaplamasında 7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kredi limit tablosunun son satırındaki tutar uygulanır.”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “cirosu” ibaresi “cirosunun tamamı” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “2.000” ibareleri “3.000” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına “ödenmesi koşuluyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “EFT/havale” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “kredi kartı ve” ibaresi “kredi kartı veya” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu durum, 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki prim hesaplamasını etkilemez.”

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fırkasında yer alan “15’tir” ibaresi “17’dir” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “10’unu” ibareleri “15’ini” olarak değiştirilmiştir.

“Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komisyon ödemesi peşinen yapılır.”

 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”

 

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2018

30635

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/3/2019

30727

2-

25/3/2020

31079

3-

19/8/2020

31218

 

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211014-3.htm

 

Değerli işletme sahipleri;

Ticari Alacak Sigortanızı

halen yaptırmadınız mı?

Cevabınız “evet yaptırmadım” ise

bizi arayın ve sisteme hemen dahil olun!

smiley

 

#TicariAlacakSigortası

#DevletDestekliTicariAlacakSigortası

#TicariAlacakSigortasıFiyatları

#TicariAlacakSigortasıYönetmelik

 TEKLİF AL