Sağlık sigortasında profesyonel hizmet

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sağlık sigortasında profesyonel hizmet

Sağlık sigortasında profesyonel hizmet

Ongun Sigorta

Özellikle ayakta tedavi dahil olan “sağlık sigortaları”, diğer poliçe türlerinden bağımsız olarak, insanların günlük hayatta aktif olarak kullandıkları sigortalardır. Diğer poliçe türlerinde hasarın gerçekleşmesi ihtimali ile kişinin hastalanma olasılığı karşılaştırıldığında, sağlık sigortalarında poliçeden yararlanma sıklığı daha fazladır. Bu durum yatarak tedaviler için değil, özellikle ayakta tedaviler için geçerlidir. Özel sağlık sigortasında sigortalıya, profesyonel hizmetin sağlanamaması durumunda memnuniyette sıkıntılar olabilir. Kişilere düzenlenen özel sağlık sigortalarında (TSS veya ÖSS), sağlık giderlerinin karşılanması öncesi, sırası ve sonrasına dair müşterek paydaşlar yer alır. Sağlık sigortasına dair hizmetlerin sunulmasında yer alan paydaşlara bakıldığında; “hastanın kendisi yani sigortalı”, “anlaşmalı özel hastaneler ile sigorta şirketinden provizyon onayı isteyen personelleri”,  “hastane polikliniklerinde veya özel muayenehanelerde sağlık hizmeti sunan konusunda uzman ve sigorta şirketi ile anlaşmalı hekimler”,  “sigorta şirketlerinin ön provizyon veya provizyon onaylarını veren sigorta şirketleri veya onların adına çalışan şirketler” ve “sigorta acentesi” olarak sayılabilir. Tüm bu organizasyon içerisinde sigortalının sağlık giderlerinin karşılanması sırasında farklı misyonlar üstlenen taraflar, kendi üzerlerine düşen sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmeleri durumunda, sigortalı memnuniyeti optimum seviyede olacaktır. smiley

Sigortalıların, memnuniyet değerlendirmesi yaparken bilmeleri gereken en önemli kriterlerden biri, özel sağlık sigortası yaptıran kişilerin poliçe düzenlemeden önce var olan hastalıklarının kapsam dışında olduğudur. Sigorta şirketleri, sigortalılarının hizmet aldıkları sağlık kurumlarından hekimlerine kadar, minimum problemle kaliteli hizmet almalarını ister. Yine sigorta şirketleri, sigortalılarının poliçe kapsamı çerçevesinde sağlık giderlerinin karşılanması için gerekeni yapmaktan kaçınmazlar. Ayrıca sigorta şirketleri; “poliçede istisna bırakılmış hallerde”, “seçilen plan gereği azami sigorta  limitleriyle sınırlandırılmış teminatlarda”, “poliçenin teminat kapsamına konu olmayan durumlarda” ve “bekleme süresine tabi olan hastalıklarda gerekli olan süre dolmadan” tazminat ödemesini yapamaz. Sigortalının poliçede belirtilen katılım payı dışında kalan sağlık masrafları, sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Özel sağlık sigortaları; yatış gerektiren hallerde, acil durumlarda, ameliyatlarda, yoğun bakımda, muayenede, muayene sonrası doktorun tanısına bağlı olarak yapılması gereken tetkiklerde, tedavi süreçlerinde ve tedavinin tamamlanması için yapılması gereken tıbbi uygulamalarda devrededir.

Önemli olan tüm süreçlerde; “hastanenin sigorta şirketi ile sağlıklı iletişimi”, “sigorta şirketinin provizyon hızındaki hizmet kalitesi”, “tıkanılan süreçlerde sigorta acentesinin devreye girerek sigortalıya yardımcı olması ve yönlendirmesi” sonucu, insana dayalı hizmetlerin profesyonelce çözümlenmesidir. Sigortalıların da tam da bu noktada satın aldıkları sağlık sigortalarının kapsamını, istisnalarını, sigorta teminatı (ayakta tedavi vb.) üst limitlerini,  bekleme süresine tabi hastalıkları ve poliçede teminat dahilinde ve haricinde kalan durumları bilmesi gerekir. Çoğu zaman hasta psikolojisi içerisinde sigortalılar her şeyin karşılanması gerektiğine inanarak duygularıyla hareket edip, sigortacılarına itiraz etmektedirler. Ancak bilinmelidir ki, özel sağlık sigortaları belirli şart ve koşullar çerçevesinde sağlıklı bireylerin sisteme dahil olarak, ani ve beklenmedik sağlık problemleriyle karşılaşmaları durumunda poliçede belirtilen şartlarda güvence sağlamaktadır. Özel sağlık sigortalarındaki uygulama esasları, özel sağlık sigortası genel şartları çerçevesinde uygulanır.

SGK’lı bir vatandaş, SGK anlaşmalı devlet hastanesi vb. kurumlardan, sosyal devlet ilkesi ve ilgili kanun kapsamında sağlık hizmetinden yararlanır.     Ancak, özel sağlık sigortalarında yukarıda belirtildiği üzere, tüm sigorta şirketleri, sağlık sigortası genel şartlarına bağlı olarak poliçe tanzim ederler ve kişilerin sağlık giderlerini de bu kurallara göre karşılarlar. Sadece son yıllarda trend olan “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS”, SGK ile birlikte müştereken sigortalının sağlık giderlerini karşılar. TSS poliçesi olanlar, SGK anlaşmalı özel hastanelerde yatarak veya ayakta tedavi hizmetlerinden yararlandıklarında, kendilerine çıkarılan fark ücretini bu poliçeden karşılarlar. smiley

 

Değerlendirme ve Sonuç

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS veya Özel Sağlık Sigortası ÖSS poliçelerinin farklı planlarından sisteme dahil olabilirsiniz. Önemli olan, satın aldığınız poliçenin sizi hangi güvence kapsamına aldığını ve hizmet alacağınız sigorta acentesi ile sigorta şirketinin size profesyonel hizmet konusunda nasıl davranacağıdır. Özel sağlık sigortaları sadece hasar ödeyen değil, poliçe dönemi içerisinde hizmet sunulması gereken dinamik, çok fonksiyonel ve direk insan odaklı bir sigorta türüdür. Satın alacak olduğunuz sağlık sigortasını gelin birlikte seçelim. Böylelikle maksimum seviyede profesyonel hizmet alarak sağlık giderleriniz karşılayın. smiley

 

#SağlıkSigortasındaProfesyonelHizmet

#TSS

#ÖSS

#ÖzelSağlıkSigortasıFiyatları

#EnUygunÖzelSağlıkSigortaları

#AlternatifSağlıkSigortaları

#SağlıkSigortaları2022TEKLİF AL