Nakliyat Emtea Sigortalarında Sık Sorulan Sorular

ANASAYFA SİGORTA BLOG Nakliyat Emtea Sigortalarında Sık Sorulan Sorular

Nakliyat Emtea Sigortalarında Sık Sorulan Sorular

Ongun Sigorta

1-Nakliyat Sigortası Nedir?

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlayan sigortadır.

2-Sigortalının taşınan mal üzerindeki menfaatleri nelerdir?

-Malın Fatura Bedeli

-Ödenen Navlun (Taşıma Ücreti)

-Ödenen Sigorta Primi

-Umulan Kar

3-Nakliyat emtea sigortalarında %10 arttırım nedir?

Akreditif şartı olarak genellikle %10 olarak belirlenen bu son menfaat, malın ithalatçının bu alışveriş sonundaki kar beklentisini ve diğer bazı görünmeyen masrafları ifade etmektedir.

 

4-Nakliyat Sigortası Poliçe türleri nelerdir?

-Kati Poliçe

-Geçici (Flotan/Muvakkat) Poliçe

-Abonman Sözleşmesi

-Blok Abonman Sözleşmesi


5-Uluslar arası ticaret terimleri, teslim şekilleri ve teminat kapsamları nelerdir?

-EX WORKS (EXW) : Fabrikadan teslimde sigorta yaptırma yükümlülüğü alıcıdadır.

 

-FREE ON BOARD (FOB) Bordda teslim: Sigorta yükümlülüğü gemi bordasına kadar satıcı, sonra alıcıdadır.

-COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF) Mal bedeli, sigorta ve navlun dahil: Sigorta yaptırma yükümlülüğü satıcıdadır.

-COST AND FREIGHT (C&F) Mal bedeli ve navlun dahil: Sigorta yaptırma yükümlülüğü satıcıdadır.

 

6-Tam Ziya nakliyat sigortası nedir?

-Nakil aracının tamamen ve fiilen hasara uğraması sonucunda taşınan yükün (emteanın) tamamen yok olması teminata dahildir

-En limitli teminat veren klozdur

-Uygulamada gümrüğe gelen malların sigortalanmasında kullanılmaktadır

-Sınırlı risk, düşük fiyat

-Gümrüğe gelmiş mallar için abonman sözleşmesi bulunması kaydıyla malı gümrükten çekmek üzere “Tam Ziya” teminatı sağlanabilir.

 

7-Dar Teminat (I.C.C. “ C “) nakliyat sigortası nedir?

 

-Yangın, infilak

-Taşıma aracının çarpması, çarpışması karaya oturması, alabora olması, raydan çıkması.

-Tehlike limanında yükün boşaltılması.

-Müşterek Avarya.

-Kurtarma, yardım masrafları.

 

8-Nakliyat sigortasında Kamyon Klozu / Demiryolu Klozu ve Ek Teminatları nelerdir?

-Kamyonun devrilmesi, yanması, çarpışması ile doğal afetler ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi halinde mallara gelebilecek ziya ve hasarları temin eder.

-Ek teminatlar: Yükleme aktarma ve boşaltma, Hırsızlık, Islanma v.b.

 

9- Nakliyat sigortasında Geniş Teminat (I.C.C. “ A “) nedir?

- Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay sonucunda sigorta konusu yükte meydana gelebilecek tüm (all risk) fiziksel hasar ve kayıplar teminat altına alınmaktadır.

 

10- Nakliyat sigortalarında hangi durumlarda “geniş teminat“ verilemez?

-Yüklemesi başlamış sevkiyatlara

-Kullanılmış (2.el) her türlü emteaya

-İthalat sigortası şirketimiz tarafından yapılmamış emtianın yurtiçi sevkiyatına

-Açık kasalı kamyonlarla yapılan sevkiyatlara

-Gemi güvertesinde taşınan emteaya

 

11-Nakliyat sigortalarında ek teminat olarak verilen harp teminatı neleri kapsar?

-Savaş, İç savaş, İhtilal, Ayaklanma, Baş kaldırma, İç kargaşa

-Harp teminatı ile yalnızca, havayolu ve deniz yolu ile yapılan sevkiyatlar teminat altına alınabilmektedir. Karayolu sevkiyatlarında “harp teminatı” verilemez. Karayolunda sadece “grev” teminatı verilebilir.


12- Nakliyat sigortalarında karayolunda ek teminat olarak verilen grev teminatı neleri kapsar?

-Grevcilerin, lokavt edilmiş işçilerin, iş uyuşmazlığına, işçi ayaklanmasına veya halk hareketlerine katılan kişilerin, teröristlerin, politik nedenlerle hareket eden kişilerin sigorta konusuna verdiği zarar teminata dahildir.

13- Nakliyat sigortalarında Teminat dışı kalan riskler nelerdir?

-Sigortalının kasıtlı kötü niyetinden doğan hasarlar,

-Sigortalı malın olağan akması, ağırlık ve hacminde eksilme veya olağan aşınma ve yırtılma,

-Ticari geleneklere uygun olmayan yetersiz ambalajlama,

-Donatanların veya işletenlerin mali güçlükleri nedeniyle meydana gelen ziya, hasar ve masraflar,

-Gecikme sebebiyle ortaya çıkan hasarlar,

-Sigortalı malın kendi ayıbı ve doğasından gelen ziya, hasar ve masraflar,

-Taşıma aracının taşımaya uygun olmaması sonucu olan hasarlar (sigortalı durumu önceden biliyorsa),

-Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının kullanılmasından doğan ziya, hasar veya masraf,

-Savaş, grev (Ek teminat olarak alındığında teminat sağlanır.),

-Terörist ve politik amaçlı kişilerin verdiği zararlar

-Korsanlık (Geniş Teminat alınır ise teminat sağlanır.)


14-Nakliyat sigortasında “kati poliçe” ne zaman düzenlenir?

Nakliyat Emtea Sigorta Poliçesi”nin yapılabilmesi adına gerekli tüm sevkiyat detaylarının (sigortalı, mal cinsi, sigorta bedeli, güzergah, vasıta cinsi, gemi adı, plaka no, ambalaj şekli, miktarı, yükleme tarihi v.b.) yükleme tarihi öncesinde eksiksiz olarak sigortacıya ibraz edilebiliyor olması halinde;“KATİ POLİÇE” düzenlenir.


15-Nakliyat sigortasında “Flotan Poliçe” ne zaman düzenlenir?

Nakliyat Emtea Sigorta Poliçesi”nin yapılabilmesi adına gerekli sevkiyat detaylarının (sigortalı, mal cinsi, sigorta bedeli, güzergah, vasıta cinsi, gemi adı, plaka no, ambalaj şekli, miktarı, yükleme tarihi v.b.) bir veya bir kaçının yükleme tarihi öncesinde sigortacıya eksiksiz ve/veya kesin veriler halinde bildirilememesi durumunda “FLOTAN (MUVAKKAT) POLİÇE” düzenlenir.


16-Nakliyat sigortasında “Flotan Kati poliçe” ne zaman düzenlenir?

-Flotan Poliçe ile “asgari prim” tahakkuk ettirilmek suretiyle, söz konusu sevkiyat teminat altına alınır.

-Mal kısım kısım sevk edildikçe, sevkiyatla ilgili tüm bilgiler sigorta şirketine bildirilir ve bu bilgilere istinaden; “FLOTAN (MUVAKKAT) KATİ POLİÇE” olarak düzenlenir.


17-Nakliyat sigortasında Flotan poliçeye hangi durumlarda ihtiyaç duyulur?

-Sevkiyat ile ilgili kesin ayrıntılar poliçeleştirme esnasında bilinemiyorsa,

-Bankaların açtığı akreditifli işlemlerde,

-Belli bir dönemde yapılacak sevkiyatların tamamının güvence altına alınması istendiğinde,

 

18-Nakliyat Sigortası Abonman Sözleşmesi nedir?

Ticari bir işletmenin bir yıl boyunca gerçekleştireceği sevkiyatlarını teminat altına alan bir çerçeve sözleşmedir. Bu sözleşme kapsamında gerçekleşecek her bir sevkiyat için seferlik poliçeler düzenlenir.

19-Nakliyat Sigortası Abonman Sözleşmesi kimler için düzenlenir?

-Sevkiyat frekansı ve hacmi yüksek firmalara

-Sevkiyat bildirimleri ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirecek olan, moralitesi iyi firmalara.


20-Nakliyat Sigortası Abonman Sözleşmesi türleri nelerdir?

 

-Sefer Esaslı Abonman sözleşmeleri

-Blok Abonman (Depo Primli) sözleşmeleri

-Aylık veya haftalık bildirim esaslı abonman sözleşmeleri


21-Nakliyat Sigortası Abonman Sözleşmelerin sigortalıya sağladığı avantajlar nelerdir?

- Yıllık sevkiyat kapasitesine göre (sigorta bedelleri itibariyle) sigorta “fiyatlarında indirim”

- Sözleşmede beher sefer ve/veya araç başına belirlenmiş olan limite kadar sigortalının “geç bildirimde bulunması”, sigortalının haklarını zedelemez.

- Sözleşmede belirtilen hükümlere bağlı olarak belli bir limite kadar sigortalıya “otomatik teminat”

- Belirli koşulların yerine gelmesi ve sözleşmeye not edilmiş olması koşuluyla prim iadesi


22-Nakliyat Sigortası Abonman sözleşmesi ne fayda sağlar?

-Yıllık sevkiyat kapasitesine göre (sigorta bedelleri itibariyle) sigorta fiyatlarında indirim sağlar.

-Sözleşmede beher sefer ve/veya araç başına belirlenmiş olan limite kadar sigortalının geç bildirimde bulunması, sigortalının haklarını zedelemez.

-Uygulanacak sigorta fiyatı sayısını azaltır.

-Sözleşmede belirtilen hükümlere bağlı olarak belli bir limite kadar sigortalıya otomatik teminat sağlar.

-Belirli koşulların yerine gelmesi ve sözleşmeye not edilmiş olması koşuluyla prim iadesi sağlar.

 

23- Nakliyat Sigortasında, Sefer sayısı ve hacminin yüksek olduğu firmalara hangi poliçe türü önerilir?

Uygulamada yoğunluklu olarak yurtiçi taşımalar için geçerli olmak üzere frekansı yüksek tüm taşımalar “Blok Abonman Sözleşmesi” kapsamında teminat altına alınır, poliçe primi ise yıllık toplam sevkiyat bedeli üzerinden belirli bir ödeme planı çerçevesinde tahakkuk ettirilir. Beher sefer için poliçe yaptırmak yerine, sigortalı “Blok Abonman Sözleşmesi” kapsamında sevkiyat bildirimlerini aylık ya da haftalık periyotlarla yapabilecektir.

 

24-Hasar durumunda hazırlanması gereken belgeler nelerdir?

-Taşıma sözleşmesi

-Fatura

-Çeki listesi

-Nakliyeciye rücu yazısı

-Zabıt veya sorumlu tarafından katılımı ile hazırlanmış tutanak

-Ademi teslim halinde; Müfrez ordino ve acente kati yazısı

-İhracat sigortalarında atanan ekspertiz raporu

-Fotoğraf

-Hasarın mahiyetine göre gerek duyulacak diğer belgeler

-Konşimento

-Gümrük beyannamesi

-Navlun faturası

-Sevk irsaliyesi

 

#NakliyatSigortalarıHakkında #EmteaSigortasıSorular #NakliyatSigortasıFiyatlarıTEKLİF AL