Kefalet Sigortası Nedir?

Ongun Sigorta

Kefalet Sigortası?

Kefalet Sigortası üç taraflı yazılı bir anlaşmadır.

Sigorta Ettiren ve Sigorta Şirketi tarafından karşılıklı olarak imzalanan ve bağlayıcı olmayan bir Kefalet Sigortası Sözleşmesi ("K.S. Sözleşmesi") çerçevesinde; Sigorta Şirketi tarafından Lehdara hitaben bağlayıcı ve geri dönülemez nitelikte, «Garanti» veya «Kefalet» niteliğinde, yazılı bir teminat düzenlenmesi suretiyle, üç taraf için bağlayıcı hale gelen bir yazılı anlaşmadır.

 

Kefalet Senedi Nedir?

Kefalet Sigortası kapsamında «Garanti» veya «Kefalet» niteliğinde düzenlenen yazılı teminat:

Bugün bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarının tümü "ilk talepte ödeme" kaydını taşıyan mektuplardır “first demand guarantee” ve bu nedenle bu kaydı taşıyan mektuplar genellikle “Banka Teminat Mektubu” olarak adlandırılmaktadır.

Bazı ülkelerde, özellikle Amerika’da, Avustralya’da ve Kanada’da, Sigorta Şirketleri tarafından teminat olarak "kefalet niteliğinde", kanıta dayalı ödeme taahhüdü veya işi tamamlama taahhüdü içeren mektupların «suretyship guarantee» düzenlenmesi yaygın olup; Hazine Müsteşarlığı ülkemizde de özellikle bu teminat türünün kullanımının önünü açmak amacıyla, Kefalet Sigortası Genel Şartlarını yayımlamıştır.

Fakat, ülkemizde, “Kefalet” niteliğinde teminat kavramı, bu genel şartlar ile ortaya çıkan yeni bir kavram olduğundan, şu an için uygulama alanı bulamamıştır. Bu nedenle Türkiye’deki Sigorta Şirketleri de “banka teminat mektubu” muadili diyebileceğimiz ilk talepte ödeme kaydını taşıyan garanti niteliğinde “teminat mektupları” düzenlemektedir

A.1. Sigortanın Konusu  Maddesi:

İlk versiyonunda yer alan paragraf:

Kefalet Sigortası Genel Şartlarına göre;

Bu sigorta anlamında «kefalet» borçlunun borçlarına kefil olunmasını veya bu borçlarla ilgili sair taahhütler altına girilmesini ifade eder.

2. değişiklik sonrası şu an yürürlükte olan versiyonunda yer alan paragraf:

Kefalet senetleri şarta bağlı düzenlenebileceği gibi ilk talepte ödemeli olarak da düzenlenebilir.

Bu maddelerden anlaşılacağı üzere, “Kefalet Senedi” terimi bankacılık sisteminin sağladığı ilk talepte ödeme taahhüdü içeren Banka Teminat Mektubu ile aynı içerikte ve nitelikte olabileceği gibi, Kefalet niteliğinde de düzenlenebilmektedir.

 

Kefalet Senedi Tanımı?

Kefalet Senedi: Sigorta Ettiren tarafın talimatıyla, Sigorta Şirketleri tarafından Kefalet Sigortası kapsamında bir teminat olarak, Lehtar tarafa hitaben düzenlenen, adı her ne olursa olsun, şartlı veya şartsız, asli veya feri nitelikteki yazılı taahhütlere denir.

 

Kefalet Senedi=Teminat Mektubu?

Kefalet Sigortası tahtında düzenlenen Kefalet Senedi, Bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına muadil özelliktedir. Kefalet Senedi sağlayan kuruluş (Sigortacı), borçlunun (Sigorta Ettiren/Sigortalı) iş/hizmet sözleşmesinden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı Lehtar’a teminat sağlamaktadır.

 

Kefalet Mektubu?

 

Yüklenicinin (Sigortalı), bir projenin tamamlanması, ya da bir sözleşmeden doğan taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda Lehtar’a garanti sağlayan ve genellikle yüksek ratingli bir reasürans kuruluşunca düzenlenen Sigorta poliçesidir.

Banka mektupları yerine verilebilen Kefalet Mektupları ilk yazılı talepte ödeme yapan «önden ihbarlı - notification» şeklinde veya «zararın ispatı – on default» kaydıyla da düzenlenmektedir.

 

Kefalet Sigortaları Tarihçesi?

Uluslararası terminolojide «Bonding» veya «Surety» olarak adlandırılan bu sigortacılık ürünü, Bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına muadil özelliktedir. Kefalet Sigortası  sağlayan Sigorta Şirketi, Borçlu’nun (Mektup Amiri) sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı Alacaklı’ya (Lehtar) teminat sağlamaktadır.

Kefalet Sigortaları yaygın bir şekilde A.B.D ve Güney Amerika ülkelerinde  Banka teminat mektubu yerine geçmektedir. ABD pazarındaki teminat mektubu ihtiyacının tamamı, Avrupa'da ise bu ihtiyacın 75% ‘i doğrudan Sigorta Şirketlerince karşılanmaktadır.

Sigorta Şirketleri’nin Reasürans yolu ile ilgili ülkeye Bankalar’ın yanı sıra ek kapasite getirmesi ile Kefalet Sigortaları ülke içinde ve uluslararası pazarlarda gerçekleştirilen projelere destek sağlamaktadır. 

 

Kefalet Sigortasında Taraflar ve Kavramlar?

Kefalet Sigortası Tarafları:

Sigorta Ettiren: Sigortacı ile K.S. Sözleşmesi oluşturma ilişkisini başlatan, Sigortacıdan Lehdara yönelik teminat (Kefalet Senedi) verilmesini talep eden, adına Sigorta Poliçesi düzenlenen ve nihayetinde Sigortacı ile arasında Sigorta Sözleşmesi ilişkisi kurulan  ve tazmin durumunda Sigortacı tarafından rücu edilecek, Sigortacı’yı tazmin etmekle sorumlu olan taraftır.

Sigortalı (Borçlu): Kefalet Senedi metninde Amir (edimi/fiili taahhüt edilen taraf) olarak yer alan, metne konu iş ilişkisi tahtında Lehdara karşı yükümlülüğünü yerine getirmemesi rizikosuna karşı sigorta koruması elde eden, borcuna kefil/garantör olunan taraftır.

Sigortacı: Sigorta Ettiren ile girdiği Kefalet Sigortası Sözleşme ilişkisi kapsamında Lehdara hitaben, geri dönülemez (gayri-kabilirücu) nitelikte Kefalet Senedi düzenleyen taraftır.

Lehdar: Sigorta Şirketi tarafından kendisine hitaben, «Amir tarafından Kefalet Senedine konu iş ile ilgili yükümlülüğün yerine getirileceğine» dair, gayrikabili-rücu Kefalet Senedi düzenlenen tarafı ifade eder.

Lehtarın ülkesindeki hukukun getirdiği zorunluluklar dışında; Lehtarın, Amirin ülkesindeki Finansal Kurumlara güvenmemesi, tazmin  durumunda mektup meblağının tahsili konusunda karşılaşacağı zorluklar nedeniyle bir başka Finansal Kuruluşun devreye girmesi gerekebilir.

Amirin müşterisi olduğu Finansal Kuruluşun doğrudan Lehtara garanti vermesi kabul edilmediğinde, Amirin Finansal Kuruluşu bir başka Finansal Kuruluşa kontr garanti vermesi ve bu Finansal Kuruluşun da Lehtara  teminat mektubu vermesi söz konusu olacaktır. Diğer bir deyişle bu ikinci Finansal Kuruluşun kontr garantisi karşılığında Lehtara bir teminat mektubu verecektir. Amirin Finansal Kuruluşunun, Lehtara teminat mektubunu veren Finansal Kuruluşa verdiği kontr garanti de garanti niteliğindedir.

Amir ile Lehtarın farklı ülkelerde bulunduğu harici garantilerde, Lehtar Amirin ülkesindeki bir Finansal Kuruluşun doğrudan kendisine hitaben vereceği bir  garantiyi  yeterli  görebilir. 

Ancak bu,  çeşitli nedenlerle mümkün olmayabilir ve Lehtar kendi ülkesindeki veya üçüncü bir ülkenin güvenilir bir Finansal Kuruluşun  garantisini isteyebilir.

Örneğin Türkiye uygulamasında 4734 ("KİK") sayılı Yasa  kapsamındaki  işler  için  Kamu Kurumlarına ve Devlet Kuruluşlarına verilecek teminat mektuplarının Türkiye'de yerleşik bankalarca veya Sigorta Şirketlerince verilmesi zorunludur.

 

Doğrudan Kefalet (Direkt Garanti - Direct Guarantee):

Sigortacı’nın Sigorta Ettiren ile yaptığı Sigorta Sözleşmesi çerçevesinde, Kefalet Senedi’nde adı geçen Amir tarafın riski için, doğrudan Amir’in iş ilişkisinde bulunduğu Lehtar tarafa hitaben Kefalet Senedi düzenlenmesi yoluyla teminat sunmasını ifade eder.

Garantör/Kefil: Doğrudan Kefalet işlemlerinde Direkt Garanti düzenleyen taraf olan Sigortacı (Insurer) için uluslararası terminolojide Garantör (Guarantor) ve Kefil (Surety) terimleri de kullanılır.

 

Doğrudan Kefalet Senedinde Direk Garanti Yapısı?

-Garantör/Kefil (Sigorta Şirketi)

-1. İş Sözleşmesi

-2. Doğrudan Kefalet Senedi Talebi

-3. Doğrudan Kefalet Senedi

-Doğrudan Kefalet Senedi Talebinde bulunan Taraf (Sigorta Ettiren/Amir)

-Lehtar

 

Dolaylı Kefalet (Kontrgaranti - Counterguarantee)?

Sigortacı’nın doğrudan Lehtar tarafa teminat sağlayamayacağı durumlarda, Sigortacı’nın başka bir veya birkaç Muhabiri (Banka/Sigorta Şirketi vb.) aracılığıyla Lehtar’a dolaylı olarak teminat sunmasını ifade eder.

Kontrgarantör: Dolaylı Kefalet işlemlerinde Sigortacı, Kontrgaranti düzenlemek suretiyle, bir Muhabirini Garantör/Frontiker olarak görevlendirerek, Lehtar’a hitaben Garanti düzenlenmesini talep eder. Bu görevlendirmeyi yaparak, Kontrgaranti düzenleyen Sigortacı (Insurer) için, uluslararası terminolojide Kontrgarantör (Counterguarantor) terimi  kullanılır.

 

Dolaylı Kefalet Senedinde Garanti Yapısı?

-Kontrgarantör Sigorta Şirketi / Kontrgarantör Banka

-Kontragaranti Talebinde Bulunan Taraf (Sigorta Ettiren/Amir)

-İş Sözleşmesi

-Kontrgaranti Talebi

-Dolaylı Kefalet Senedi (Kontrgaranti)

-Garanti (Garantör Sigorta Şirketi / Garantör Banka)

-Lehtar

 

Kefalet Sigortası Poliçesinde Kullanılan Terimler?

-Sigorta Ettiren

-Sigortalı

-Sigortacı

-Kontrgarantör

-Lehtar

 

Kefalet Senedinde Kullanılan Terimler?

- Borçlu Müteahhit/Yüklenici

- Garantör & Kefil

- Kontrgarantör

-Lehtar & Alacaklı & İşveren

 

Garantör Nedir?

Müşterisinden aldığı talimat doğrultusunda, doğrudan Nihai Lehtara hitaben kendi garantisini düzenleyen tarafa ve aldığı Kontrgaranti kapsamında; kendi garantisini düzenleyen tarafa “Garantör” denir.

 

Kontra Garanti Nedir?

Alınan Kontragaranti kapsamında kendi kontrgarantisini düzenleyen tarafa da «2.Kontrgarantör» denir.

 

Kefalet Sigortalarında Teknik Terimler?

Amir Yasa (Governing Law): Kefalet Senedi metninde belirtilmek suretiyle, Kefalet Senedi’nin

Tazmin Talebi (Demand): Kefalet Senedi tahtında yapılan talebi ifade eder.

Tazmin Talebinin Uygunluğu (“Complying Demand”): Bir Kefalet Senedi tahtında, o Kefalet Senedinin Şartlarına uygun olarak ibraz edilen ödeme talebini ifade eder. 

Teminat - Sigortacı Tarafından Alınan Teminat (Collateral): Sigortacının Lehdar(lar)a verdiği Kefalet Senedi riskini teminat altına almak maksadıyla, Sigorta Ettiren tarafından Sigortacıya verilen her türlü teminatı ifade eder.

Teminat Verenler (Warrantors): Sigortacıya Teminat  veren müteselsil kefilleri, rehin verenleri, alacağını temlik etmek suretiyle teminat verenleri ile diğer her türlü teminatı  veren şahısları ve tüzel kişi tacirleri ifade eder.

 

Kefalet Mektubu Çeşitleri?

1. Avans Ödeme Teminatı

2. İmalat / Bakım / Onarım Teminatı

3. Emniyet Suistimal Teminatı

4. Gümrük ve Mahkeme Teminatı

5. İhaleye Katılım (Geçici Teminat ) Teminatı

6. Ödeme Teminatı

7. Performans Teminatı

8. Sözleşme Teminatı

9. Kamu İhaleleri Teminatı

10. Kamu Alacakları Teminatı

 

Kefalet Mektubu Teminatları Ne İşe Yarar?

Performans Teminatı: Proje sahibinin yükümlülüklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar. Sigorta ettirenin yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, sigortacı yeni bir yüklenici ile anlaşıp işin tamamlanmasını da sağlayabilir.

Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi Daireleri, Gümrük İdareleri ve Mahkemeler’in Lehtar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için Sigorta Ettiren’den talep edilen teminat türüdür.

Avans Ödeme: Bir ihale, proje ya da mal ve hizmet ticareti kapsamında avans ödeme alan tarafın, lehtara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve avansın geri ödenmemesi riskine karşı teminat sağlar.

İmalat/Bakım/Onarım Teminatı : İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.

İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı: Sigorta Ettiren’in ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.

Ödeme Teminatı: Tüm malı satıcılara,  taşeronlara ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmamasına karşı teminat sağlar.

Kamu ihaleleri teminatı: Sigortalının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata tabi ihalelerde kefalet senedinin gelir kaydedilmesine neden olabilecek risklerine karşı kayıtsız - şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süreli, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür. Bu teminat, ekli klozlar dahilinde verilir. 

Kamu alacakları teminatı: Sigortalının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna istinaden kamu alacağını ödememesi riskine karşı kayıtsız -şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür.

 

Kefalet Sigortası Nasıl Yapılır?

1. Başvuru: Amir Firma, Lehtar Firma ile bir iş kontratı/sözleşme düzenler veya iş sözleşmesi düzenlemesi için Lehtar’ın açtığı ihaleye katılır ve sözleşme/ihale şartları gereği vermesi gereken teminatın temini için Sigorta Şirketine başvurarak limit talep eder.

2. Kredi değerlendirme: Sigorta Şirketi tarafından, Potansiyel Müşterinin (Sigorta Ettiren) finansal dokümanları ve bilgileri alınarak gerekli finansal analiz ve kontroller yapılır,

3. Limit Tahsisi: Finansal Analiz sonucunda, Sigorta Şirketinin limit tahsis etmeye karar vermesi durumunda, Sigorta Ettiren ile Sigorta Şirketi aralarında; mutabık kalınan Kefalet Sigortası Limitini ve Sigorta Şirketi’nin Özel Şartlarını içeren, Rücu Edilebilir (with recourse) nitelikte, bir kefalet sigortası poliçesi tanzim edilir.

4. Kefalet Senedi Talebinin Değerlendirilmesi: Sigorta Ettiren, Kefalet Senedi düzenlenmesi talebini Sigorta Şirketi’ne iletilir. Sigorta Şirketi talep edilen iş ile ilgili kontrat detaylarını, talep edilen Kefalet Senedi detaylarını inceler,

5. Limit Tahsisi ve İşlem Fiyatlaması: Finansal Analiz sonucunda, Sigorta Şirketinin limit tahsis etmeye karar vermesi durumunda, Sigorta Ettirenin Finansal durumu, ilgili konuda daha önceki tecrübeleri,  referansları, diğer bankalardaki limit/risk durumu ve kefalet senedi  talep edilen işin/projenin detaylarına (iş sektörü, proje ülkesi vb) göre işlemin fiyatlandırmasını yapar ve Sigorta Ettirene tebliğ eder. 

6. Sigorta Ettirenden Talimat Alınması: Fiyatlama konusunda da mutabık kalındıktan sonra, Kefalet Sigortası limit tesisi şartına göre, işlem teminatlı ise Sigorta Şirketi, Sigorta Ettiren’den teminatını ve yazılı talep talimatını temin eder,

7. Kefalet Senedi ve Poliçenin Düzenlenmesi: Sigorta Ettiren’e hitaben sigorta prim ödeme planını içeren Poliçeyi ve Lehtar’a hitaben de Kefalet Senedi’ni düzenler.

 

Kefalet Sigortasının Avantajları Nelerdir?

-Türkiye’deki firmaların bankalar nezdindeki limitlerini rahatlatarak finansman risklerinin yönetilmesine katkıda bulunur. Banka teminat mektuplarına muadil bu ürün firmaların bankalardaki gayri-nakdi limitlerinin rahatlamasını sağlayarak, diğer ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilmelerine olanak sağlar.

-Türkiye’deki firmalara hızlı ve işe özel çözümler sunarak ihtiyaç duydukları teminatı sağlar. Çalıştıkları finansal kuruluşların belirli bir kredi notuna sahip olmasını isteyen yurt dışı lehtar firmalar doğrudan Türkiye’deki kredi notu yüksek olan sigorta şirketinin teminatını kabul edecektir. Kontrgaranti karşılığı kendi ülkelerinden teminat mektubunu kabul eden çoğu firma da yine kredi notuna göre ilgili sigorta şirketinin teminatını kabul edebilir ya da kabul etmemesi durumunda da Banka Muhabir ağı sayesinde Garantörlük hizmetini kolaylıkla sağlayabilecek ve yurtdışı işlemler için Türkiye’deki bankalara göre daha ucuz garantörlük fiyatlaması alabilecektir.

-Haksız tazmin taleplerinin önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Bankalar gayri-kabulürücu ve kayıtsız-şartsız ilk talepte ödemeye ilişkin taahhütler ile kendi standart mektuplarını vermeyi tercih ederler. Diğer taraftan, sigorta şirketleri tazmine gelme şartlarını, işleme ve sözleşmeye özel olarak uyarlayarak haksız tazmin taleplerinin önüne geçebilmek amacıyla firmalara mektubun içeriği ve şartları konusunda bir nevi danışmanlık hizmeti de vermektedir. 

 

Kefalet Mektubu, Banka Teminat Mektubu Yerine Ne Zaman Kullanılır?

-Bankaların kredi limitlerinin yetersiz kaldığı firmaların garanti taleplerinde,

-İş hacminin çok büyük olması sebebiyle tek bankanın teminat mektubunun yetersiz kaldığı durumlarda,

-İşin ve tarafların tamamına garanti sağlanması nedeniyle Lehtar’ın teminat mektubundan daha kapsamlı bir teminat talep ettiği durumlarda,

-Projenin tamamlanması konusunda teminat verenin daha yakın takibine, teknik ve ekonomik desteğine, fon sağlanmasına, projenin aksaması durumunda gerekirse işi üzerine alarak başka taşeronlar kanalıyla tamamlanmasına yönelik aksiyon alabilecek bir garantörün varlığına ihtiyaç duyulan projelerde,

-Mektubun tazmin edilerek kısmi bir zararın önlenmesinden daha çok projenin bitirilerek teslim edilmesi, tarafların uğrayacağı zararların tamamen giderilmesine yönelik olduğundan kefalet mektubunun Lehtarın asıl beklentisini karşılamadaki etkinliğinin daha yüksek olduğu durumlarda,

 

Teminat Mektubu Yerine, Kefalet Mektubunun Uygulanmasının Bankalar Açısından Sonuçları?

-Bankalar, bir miktar komisyon kaybı yaşasa da müşterinin banka içi kredibilite değerlendirmesinin dışında bir değerlendirmeyle işi alması sağlanabilir. Bu yolla müşterilerin mağdur olmaması için bir seçenek daha sunulmuş olacaktır.

-Bankaların düşük komisyon kazancı ile büyük tutarlı ve uzun süreli projelere teminat mektubu vermesi müşterinin kredi limitlerinin uzun süreli olarak bloke olmasına yol açtığından alternatif kar imkanlarını ve hareket etme kabiliyetini azaltması nedeniyle rantabl olmayabilmektedir. Bir gayri nakdi kredi türü olan teminat mektupları için karşılık ayrılmasa da mektuplardan daha az verim sağlanmasına yol açmaktadır.

 

Kefalet Sigortası Teminat Türleri?

Kamu İhaleleri:  Sigortalının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata tabi ihalelerde kefalet senedinin gelir kaydedilmesine neden olabilecek risklerine karşı kayıtsız - şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süreli, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür. Bu teminat, ekli klozlar dahilinde verilir.

 

Kamu Alacakları:   Sigortalının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna istinaden kamu alacağını ödememesi riskine karşı kayıtsız-şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür.

 

Kamu İhalelerinde Kefalet Sigortasının Kullanımı Hakkında?

5 Aralık’ta yapılan kanun değişikliği ile, Kefalet Sigortalarının kamu ihalelerinde kullanımının önü açılmıştır. 2017 senesinde toplam 210,299,779,000 TL kamu alımı yapılmıştır. Kefalet Sigortalarının kullanımının başlaması ile, teminat ihtiyaçlarında bankaların üzerindeki teminat yükünü hafifletip kamu ihalelerine giren firmalarımıza ise alternatif bir metot sunulmuş olacaktır.

 

Kefalet Sigortası Genel Şartları?

Hazine Müsteşarlığı tarafından Şubat 2014’te Kefalet Sigortası Genel Şartları yayımlanmıştır ve Sigorta Şirketleri tarafından;

-Yurtdışı yerleşik kamu kurumlarına,

-Yurt dışı yerleşik özel sektörde yer alan firmalara,

-Ülkemizde ise sadece özel sektörde yer alan firmalara hitaben Kefalet Senedi düzenlenebilir hale gelmiştir.

Devlet Kuruluşları ve Kamu Kurumlarına Kefalet Senedi sağlanabilmesi amacıyla da Şubat 2016’da 1. Değişiklik ve Nisan 2016’da 2. Değişiklik yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanun Değişikliği;

İlk Mevzuat Değişikliği!!!

Kefalet Sigortası’nın daha aktif olarak kullanımına yönelik, ilk önemli değişiklik Kamu İhale Kurumu tarafından 28.11.2017 tarihli Torba Yasayla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda (“KİK”)  yapılmıştır.

KİK’in tanımlara ilişkin 4 üncü maddesine Teminat Mektubu tanımı  aşağıdaki şekilde eklenmiştir;

Teminat Mektubu: “Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini kapsar.”   

Kaynak: Türkiye Sigorta                


Kesin Kefalet Senedi Talep Formu

Kefalet Sigortası Genel Başvuru Formu

Geçici Kefalet Senedi Talep FormuTEKLİF AL