İşyeri Paket Sigortası Nasıl Yapılır ve Merak Edilen Sorular Nelerdir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG İşyeri Paket Sigortası Nasıl Yapılır ve Merak Edilen Sorular Nelerdir?

İşyeri Paket Sigortası Nasıl Yapılır ve Merak Edilen Sorular Nelerdir?

Ongun Sigorta

İşyeri sigortası teminatları nelerdir?

Yangın veya taşınmaza bağlı teminatlar: Yangın, yıldırım, infilak, deprem, hırsızlık, kara-deniz-hava taşıtları çarpması, duman, sel, su baskını, kötü niyetli hareketler, terör, kar ağırlığı, yer kayması, bina tesisatı hırsızlık, kira kaybı, izolasyon eksikliği, cam kırılması, dolu, elektronik cihaz, makine kırılması, enkaz kaldırma masrafları?

Sorumluluk ve diğer teminatlar: Yangın mali sorumluluk ( komşuluk mali sorumluluk), üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk, işveren mali sorumluluk, ferdi kaza sigortası, hukuksal koruma, emniyeti suistimal, taşınan para, alternatif işyeri değişikliği masrafları, iş durması, geçici adres nakli?

İşyeri Sigortasını kimler yaptırabilir?

Ticari faaliyette bulunan işletmeler; üretim, satış veya depolama gibi faaliyetleri sırasında taşıdıkları riskleri ve sorumlulukları güvence altına almak için sigorta yaptırabilmektedirler. En küçük esnaftan, holdinge kadar işyerleri sigortalanabilmektedir.

İşyeri Sigortasında sigorta bedelleri nasıl belirlenir?

İşyeri paket sigortasına konu olacak olan taşınır ya da taşınmaz kıymetlerin sigorta bedelleri piyasa değeri olan rayiç bedel üzerinden tespit edilir. İşyeri poliçesinin başladığı tarih itibarı ile tespit edilen sigorta bedelleri poliçede teminata alınır. Bu değerlerin belirlenmesinde envanter kayıtları, demirbaş listesi ve güncel stok kaydı gibi bilgiler, mali müşavirlerin veya muhasebecilerin de danışmanlığı ile netleştirilir.

Demirbaşlar ve ticari malların bedeli nasıl belirlenir?

Yine envanterden alınan bilgi ve değerler üzerinden hareketle, kayıt altında bulunan tüm demirbaşlar (masa, sandalye, bilgisayar, dolap, alet-edavat v.b.) ile alınıp satılabilen veya ticari değeri olan hammadde, yarı mamül, mamül v.b. emtea?ların poliçenin yapılacağı tarihteki rayiç bedelleri (piyasa değeri) poliçeye konudur.

İşyeri Sigortasında rayiç bedel ne anlam ifade eder?

İşyeri sigortalarında sigortalanacak olan demirbaş, ticari mal, makine ve elektronik cihaz v.b. değerlerin poliçe tanzim tarihindeki emsal piyasa değeridir. Yangın sigortası genel şartları kapsamında oluşan hasarlar, rayiç bedel üzerinden hesaplanarak sigortalıya ödenir.

İşyerindeki demirbaşlar, mallar (emtea), makine ve elektronik cihazların, yangın sigortası rayiç değeri nedir?

Örneğin yangın veya yangın teminatları kapsamında zarar gören demirbaş, ticari mallar (emtea),makine ve elektronik cihazların hasar tazminatları, emsal piyasa bedeli olan rayiç değer üzerinden hesaplanır ve sigortalıya ödenir. Makinelerde model yılı ve yaşına emsal olan değer dikkate alınacaktır.

İşyerindeki makineler ve elektronik cihazlar yangın teminatına nasıl dahil edilir?

İşyeri envanterinde yer alan makineler ve elektronik cihazların rayiç değerlerinin tespitinin akabinde, işyeri paket sigortası içerinde verilen yangın sigortası güvence paketlerine dahil edilirler.

Ayrıca isteğe bağlı olarak da, makine kırılması sigortası ve elektronik cihaz sigortası kapsamına alınarak bozulmalara karşı da koruma altına alınabilmektedir.

İşyeri sigortasında yeni ikame bedeli ile makine ve elektronik cihaz teminatı ne anlam ifade eder?

Yeni ikame bedeli o demirbaşın poliçenin yapıldığı tarihteki sıfır bedelidir. Genellikle makine ve elektronik cihazlar için geçerlidir.

Makine kırılması ve elektronik cihaz sigortalarında; makineler ve elektronik cihazlar sıfır bedeli üzerinden sigortalanmalıdır. Bir arıza sonucu oluşan hasarda değişecek olan parça sıfır takılacağından, işyeri sigortalarına değerleri yazılırken, yeni ikame bedelleri ( sıfır bedelleri) üzerinden sigortalanırlar.

Makine kırılması sigortası ve elektronik cihaz sigortası ne işe yarar, yaş sınırı var mıdır?

İşyeri paket sigortası içerisinde verilebilen makine kırılması ve elektronik cihaz sigortası ile; makine ve cihazların çalışmaları esnasında ani ve beklenmedik şekilde arızalanmaları veya bozulmaları sonucu oluşan zararlar, poliçede belirtilen muafiyet ve şartlar kapsamında ödenecektir. Kullanıcı ya da operatör hataları hariçtir.

Sigorta şirketleri arasında, faaliyet koluna, makine ve cihazların yaşları ve bedellerine göre, teminat kapsamlarında farklılıklar olabilmektedir. Sigorta şirketlerince, makine yaşlarına üst sınır konulması ve makinelerin yaşları ile bedelleri arttıkça hasar tazminatı ödemelerinde uygulanacak muafiyet bedellerinin yükseltilmesi söz konusu olmaktadır.

İşveren sorumluluk teminatı nedir ne işe yarar?

İşyerinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK?lı olarak çalışanların işlerini yaparlar iken, kendisine veya üçüncü şahsılara vereceği zararlar sebebi ile işverene ait kanuni sorumluluğu, poliçede belirtilen limitler çerçevesinde teminat altına alınır. SGK?nın işvereni işçisine karşı kusurlu bulduğu durumlarda, devreye giren ve işyeri paket sigortası içerinde isteğe bağlı olarak alınan güvencedir. İşvereni; SGK?dan yapılan rücular karşısında, poliçedeki limitler çerçevesinde koruyan bir teminattır.

Üçüncü şahıs sorumluluk teminatı nedir ne işe yarar?

İşyeri paket sigortası içerisinde isteğe bağlı olarak alınabilen, olay başı ve yıllık limitler çerçevesinde üçüncü şahıslara tazminat ödeyen bir teminattır. Üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası genel şartları kapsamında tarif edilen, üçüncü şahıslara gelebilecek zarar ve ziyanlar bu teminattan karşılanır. Bu teminat ile işyeri sigortalı olan işverenin veya sigortalının, üçüncü şahıslara karşı vereceği zararlar temin edilir.

Çalışanlara ferdi kaza teminatı verilebilir mi?

İşyerinde SGK?lı çalışan beyaz yaka veya mavi yakalılara, mesai saatleri içerisinde veya 7/24 geçerli olabilecek şekilde teminat sağlanabilecektir. Poliçede belirtilen seçimlik limitler ile çalışanların başına gelebilecek kazalar neticesinde, uğrayacakları zararlar tazmin edilebilir. İstenirse tedavi tazminatı da ayrıca teminata ilave edilebilmektedir.

Cam Kırılması teminatı nedir?

İşyerindeki cam ve camdan mamül olan değerler, cam kırılması teminatı ile poliçede teminat altına alınır.

Eksik sigorta nedir?

Poliçede gösterilen sigorta bedelinin sigortalı menfaatinin hasara uğradığı tarihteki gerçek değerinin altında kalması durumuna "eksik sigorta" denilmektedir. Eksik sigortanın tespit edilmesi durumunda sigortacı, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı kadar hasarı eksik ödeyecektir.

Aşkın sigorta nedir?

Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması durumudur. Poliçede olması gerekenden fazla bedelle sigortanın yapılması sonucunda, hasar olması halinde ödenecek hasar tazminatı eksperin belirlediği gerçek bedel üzerinden ödenecektir. Aynı zamanda, Sigorta konusu olan menfaatin, aynı tehlikelere karşı, aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanmasıdır. Bir menfaat birden fazla sigorta şirketinden sigortalanamaz.

Sigorta bedelleri işyeri poliçesinde fazla ya da eksik gösterilir ise ne olur?

Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerini aşarsa, sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerinden eksik kalır ise de eksik kalan kısmı geçersizdir. Dolayısı ile sigorta bedelleri tam değerinden hesaplanarak işyeri sigortası poliçesinde teminata alınmalıdır.

Mutabakatlı işyeri sigortası nasıl yapılır?

Mutabakatlı kıymet takdir raporunu tarif edecek olur isek; Sigortacı ile sigortalının bağımsız eksperler tarafından, sigorta bedellerinin tespiti için yapılan değerleme çalışması neticesinde, tarafların uzlaştıkları bir rapordur. Mutabakatlı kıymet takdir raporu, işyeri poliçesi yapılır iken sigorta şirketince kayıt altına alınır. Böylelikle hasar vuku bulduğunda, eksik ya da aşkın sigorta kapsamına girecek hasara konu bir uyuşmazlık yaşanmayacaktır.

Şayet işyerinde sigortalanacak olan değerlerin tespitinde zorlanılıyor ise veya demirbaş ve makinelerin fazlaca olduğu büyük çaplı komplike bir tesisin, sigortalanması söz konusu olduğu durumlarda, mutabakatlı kıymet takdir raporu hazırlanması önem kazanmaktadır.

Hukuksal koruma teminatı nedir

Bu teminat ile Sigortalının taraf olduğu ve işyeri sigortasına konu hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz masrafı, karar düzeltme v.b. masraflar poliçede belirtilen limitler çerçevesinde karşılanır.

Emniyeti suistimal nedir?

Bu teminat ile; işyerinde SGK?lı  olarak çalışan kişi ya da kişilerin kendilerine teslim edilen nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili tüm işlemlere bağlı tasarrufların ve yetkilerin, kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmeleri sonucu poliçede yazılı limitlere kadar tazmin edilmektedir.

İşyeri paket sigortasında enflasyon klozu ve dövizli poliçe nedir?

Sigorta bedellerinin doğru tespit edilerek poliçeye yazılmasından sonra, poliçedeki sigorta bedellerinin ileri ki dönemde enflasyonist koşullara bağlı olarak finansal anlamda değerini koruması için tahmini enflasyon oranı poliçede belirtilir. İşyeri sigortası yıllık olacağında tahmini yıllık enflasyon oranı poliçeye konu olur.

Hasar ödemesi yapılırken hesaplanan hasar tazminatına konu bedel, gerektiğinde poliçede belirtilen enflasyon oranı çerçevesinde hesaplanır. Neticede finansal açıdan bakıldığında, sigortalanan değerin parasal karşılığının korunması amaçlanarak sigortalının mağdur olmaması sağlanır.

Dövizli poliçeyi tarif edecek olur isek; genellikle işyeri sigortalarında TL Sigorta bedellerine karşılık, TL prim ödemesi alınarak, poliçeler yıllık olarak tanzim edilir. Ancak girdi maliyetleri bedelleri, USD veya EURO cinsinden ve firmanın satışları da USD veya EURO cinsinden ise, sigorta bedelleri de, ödenen primler de aynı döviz kurundan seçilmelidir. Neticede hasar ödemeleri de aynı döviz cinsinden ödenebilecektir. Amaçlanan ise hasar ödemelerinde kur farkı zararı oluşmamasıdır.

Eksik sigorta koruma klozu nedir?

Genellikle sigorta şirketlerinin %10?luk bir oran üzerinden uyguladıkları sigorta bedellerinin gerçek değerini korumasına yönelik bir teminattır. Bu kloz ile verilen güvenceyi tarif edecek olur isek; sehven sigorta bedellerinin olduğundan %10 eksik bir değer ile sigortalanması söz konusu olduğunda, sigorta bedelini normal değerine getirerek hasar tazminatı hesaplanmasına yarayan önemli bir teminattır.

İşyeri Paket Sigortası 7/24 hizmetler nelerdir?

Su tesisatı, elektrik tesisatı, çilingir hizmeti ve cam işleri gibi hizmetlerden poliçe dönemi içerisinde belirli sayı ve limitler dahilinde, işyeri sigortasında belirtilen şartlarla ücretsiz yararlanılabilmektedir.

İşyeri yangın hasarlarında itfaiye raporunun önemi nedir?

Sigorta şirketleri yangın sonrası itfaiye kurumunun vereceği raporu esas alır. Yangının çıkış sebebi raporda belirtileceğinden dolayı, sigorta şirketi bu rapor doğrultusunda ilerleyerek hangi sebeple yangın çıkmış ise sebep-sonuç ilişkisi bağlamında hasara konu tazminatın ödenmesine karar verebilecektir. Ülkemizde çıkan yangınların büyük bir çoğunluğu, elektrik kontağından oluşmaktadır. O nedenle mutlaka, elektrik tesisatınızın yenilenmesi, topraklamasının olması ve kaçak akım rölesi kullanılması çok önemlidir.

Deprem sonucu yangın çıkarsa hasarım ödenir mi?

İşyeri sigortasında deprem teminatı olan bir poliçeye sahip iseniz ödenir.

İşyeri sigortasını kiracılar da yapabilir mi?

İşyerinde kiracı olanlar, binanın kendisi dışındaki tüm sigorta değerlerinden (demirbaş, emtea, makine ve elektronik cihazlar)sorumlu olduklarından işyeri paket sigortası yaptırabilirler.

İşyeri sigortasını mülk sahipleri yapabilir mi?

İşyeri mülk sahipleri, işyeri kirada dahi olsa binanın boş hali ile bina teminatı tarifinde olduğu üzere, bina ve bina ile bütünleşik olan tüm değerleri sigortalayabilirler.

İşyeri paket sigortası teklifi nasıl alırım?

Hemen ONGUN SİGORTA ile iletişime geçiniz.

İşyeri sigortası hemen teklif almak için ne yapmalıyım?

İşyeri sigortası teklifi başvuru formumuzu doldurabilirsiniz.

İşyeri sigortam için en uygun teklifi nasıl alırım?

En az üç sigortası şirketinden, bizden alacağınız en uygun işyeri sigortası teklifleri ile karar vermenize yardımcı olunacaktır. Önemli olan en ucuz işyeri sigortasına sahip olurken, ihtiyaca yönelik bir çalışma olmasına ve sigorta bedelleri ile teminatların doğru belirlenmesine dikkat edilmelidir.

#İşyeriSigortasıHakkında #İşyeriNasılSigortalanır ##İşyeriSigortasıMerakEdilenler #EnUygunİşyeriSigortasıTEKLİF AL