İnşaat All Risks (Tüm Riskler) sigortası nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG İnşaat All Risks (Tüm Riskler) sigortası nedir?

İnşaat All Risks (Tüm Riskler) sigortası nedir?

Ongun Sigorta

İnşaat All Risk Sigortası; ülkemizde faaliyette bulunan inşaat firmalarının, hafriyattan, temele, inşai faaliyetlerden iş teslimine ve bakım devresine kadar, poliçeye konu taşıdıkları tüm risklerin ve sorumlulukların, yine poliçede belirtilen limitlerle teminat altına alındığı çok önemli ve işlevsel paket sigortalardır.

İnşaat All Risk; projenin yapımı süresi içerisinde, inşaat sahasında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşan tam ziya veya kısmi hasarlara karşı yapılan bir sigorta türüdür. Başlıca teminatlar; Yangın, Yıldırım, İnfilak, Deprem, Hırsızlık, Sel-Su Baskını, Enkaz Kaldırma Masrafları, Grev Lokavt Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terör olarak sayılabilir. Ayrıca; İnşaat sahasında bulunan iş makineleri ve ekipmanları, geçici şantiye barakaları, yardımcı yapılar, şantiye tesisleri, şantiye alet ve teçhizatları v.b. teminata dahil edilmektedir. İnşaat ile alakalı tüm hava ve kara nakil vasıtaları teminata dahil edilmektedir. İnşaat sahasında Üçüncü şahıslara verilen zararlar da teminata alınabilmektedir. İşverenin kusuru durumunda kendisini koruma altına alan İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, İnşaat All Risk Sigorta Poliçesi ile birlikte yapılabilmektedir. All Risk poliçesi, projenin başlangıcı ve bitişine bağlı olarak yürürlükte kalır.

 

All Risk teminat kapsamı dışında kalan ve özellikle bilinmesi gereken haller;

Aşınmalar, yıpranma, paslanma ve çürümeler, plan, proje veya hesap hatasından dolayı meydana gelecek fiziksel ziya ve hasarlar, inşaatın gecikmesi veya kısmen durması, inşaatın estetik kusurları v.b. olarak sayılabilir.

 

Prim ödemesi

All Risk poliçelerde sigortalı, sigortacı ile kararlaştırılan ödeme takvimine uyar. Peşinat ya da ilk taksit ödenmeden teminat başlamayacaktır.

 

Makine Kırılması

Sigortalının İnşaat sahasında, İnşaatın yapımı sırasında kullandığı iş makinelerini All Risk ile birlikte ilave olarak satın alabilecekleri bir sigorta türüdür. Makine Kırılması Teminatı özetle aşağıdaki teminatı kapsar.

Tanım: Makine normal çalışır halde iken veya aynı iş yeri veya ortamda temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında, ya da faaliyeti sırasında, veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten dolayı oluşan zararları temin eder. Sigortalı, makine ve tesislerin sigorta bedellerinin yeni sıfır bedellerine göre poliçeye yazılması için beyanda bulunur. Makinenin değerinden eksik veya fazla beyan edilmesi neticesinde, makinede kısmen veya tamamında meydana gelecek olan hasarlarda, eksik ya da aşkın sigorta kuralları uygulanır. Bu durumda hasar tazminatı ödenirken aynı oranda eksik hasar alınır ya da değerinden fazla ise prim iadesi yapılır. Makinelerin yaşları, işlevleri, modelleri, tip ve seri numaraları ile bedelleri doğru bir şekilde poliçede belirtilmelidir. Makine kırılması poliçelerinde hasar ödemeleri yapılırken, sigorta şirketinin faaliyet koluna ve makine cinsine göre belirlediği muafiyetler kesildikten sonra, kalan üzerinden sigortalıya ödeme yapılır.

Hasar Tazminat bedeli; Yedek parça sıfır bedeli, iş saatleri tarifesine göre işçilik bedeli, nakliye (uçak hariç), gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil, makine ve tesisin hasardan hemen önceki hal ve şartlarına getirilmesi için hesaplanan bedeldir. Tamirat dolayısıyla çıkan eski parça yerine, takılan yeni parça nedeniyle tazminattan indirme yapılmaz. Tekrar faydalanılması mümkün olan parçaların bedeli tazminattan düşülür. Sigortalıya tazminat ödenirken Makine ve tesisatın hasar anındaki sıfır değerinden eskime ve aşınma payı düşülmektedir. Makineler sigortalanırken, makine tanımına uygun olan ekipmanlar makine sınıfında yer alır. Makine elektromekanik bir sistem de olabilir. Önemli olan makinenin değer karşılığı olarak %70’inin mekanik aksamdan oluşmasıdır. Sabit ve hareketli (müteharrik) olarak da iki grupta toplanmaktadırlar. Servis ve periyodik bakımlarının düzenli yapılması önemlidir.

 

Sorumluluk Sigortaları: “İşveren Mali Sorumluluk Sigortası” ile “Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası”

 

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası: İşverenin yanında çalıştırdığı SGK’lı işçilerine karşı olan sorumluluğunu temin eden poliçelerdir. İş kazaları neticesinde çalışan SGK’lı işçilerin, işverenin iş kanununa göre kusurlu (Örneğin: iş güvenliğine aykırı kıyafet ve ekipmanların sağlanmaması v.b.) olduğu hallerde, bedeni ve manevi (tedavi-ölüm-sakatlık halleri.) zararları SGK işverene rücu eder ise, bu poliçede belirtilen limitler dahilinde SGK’ya poliçeden ödeme yapılır. Özetle SGK, işçinin tüm masraflarını önce karşılar, daha sonra da işverenden rücu ederek tazmin yoluna gider. Bu durumda işveren poliçeyi devreye alarak, poliçeden ödeme yapar.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası; İşletmenin faaliyeti sırasında, kendi personeli haricinde olan ve üçüncü şahıs olarak kabul edilen kişilerin malları ile bedeni olarak uğrayacakları zararlara karşı güvence sağlayan ve poliçedeki limitlerle ödeme yapan sigorta poliçeleridir. Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ile birlikte üçüncü şahıslara ait olan mallarda maddi zarar ve ziyanların oluşması sebebi ile poliçede belirtilen limitler dahilinde, T.C. hukuki mes’uliyete müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ödeme yapmaktadır. Sigortalıyı haklı talepler ile haksız ve yersiz taleplere karşı koruyan bir poliçedir. Ek teminatlar ile poliçe kapsamı inşaat sahası v.b. çalışma alanları dışında genişletilebilmektedir. Garajlara emanet edilen araçlar mali mesuliyet, deprem, seylap, su basması, çığ, heyelan, yanardağ püskürmesi, infilak, yangın, duman, sis, buhar ve su yüzünden uğranılan zarar ve ziyandan doğan mali mesuliyet, nakliyecilerin taşıdıkları mallara eşya ve hayvanlara yönelik taşıyıcı mali mesuliyet, asansör veya monte-charge’ların üçüncü şahıslara vereceği zararlar da bu poliçe ile teminat altına alınabilmektedir.

Tazminatın ödenmesi: Zarara uğrayan üçüncü şahıslar ile sigortacı doğrudan temasa geçerek anlaşma hakkına sahiptir. Dava açılması halinde ise sigortacı sigortalı namına davayı takip etmektedir. Poliçede belirtilen olay başı ve yıllık azami limitler dahilinde poliçeden ödeme yapılır.

 

Bakım Devresi Teminatı nedir?

İnşaat All Risk Sigortası kapsamında Projenin bitimi veya geçici iş kabulünden sonra bakım devresi teminatı devreye girmektedir. Bakım devresi döneminde; İnşaat Projesinin tamamlanmış, geçici kabulü yapılmış veya işveren tarafından kullanıldığı durumlarda, aşağıda belirtilen teminatlar sağlanmaktadır. Bu teminatlar şöylece sıralanabilir: Müteahhidin sözleşmedeki yükümlülükleri dahilinde eksik ve kusurların giderilmesi ve bu amaçla yapılan çalışmalar esnasında sigortalı kıymetlere verilen zarar ziyanlar ve bunlarla birlikte bakım devresi döneminde müteahhidin, inşaat devresi döneminde sorumlu olduğu bir sebebe dayanan ziya ve hasarlar temin edilmektedir. Sigortacı bakım devresi süresi boyunca, aşağıdaki zararlardan sorumlu değildir. Bakım faaliyetlerinden kaynaklanmayan; Yangın, infilak, dahili su, duman, kar ağırlığı, her türlü taşıt çarpması, doğal afetler, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler, terör hareketleri, sigortalı kıymet dışında sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesisler, hırsızlık ile hırsızlığa teşebbüsler olarak sayılabilir. Bakım devresi teminatı sigortacı ile sigortalı arasında belirlenen süreler ile geçerlidir. All Risk poliçesinde yazılı olarak belirtilen bakım devresi süresi her ne olursa olsun inşaat tamamlanınca veya geçici kabul yapılınca, sigortalı kıymetin fiilen kullanıma alınmasından itibaren kendiliğinden teminat başlamaktadır. Bakım devresi süresi, genelde 1 yıl olarak uygulanmaktadır.

 

İnşaat All Risk Sigortasına başvurmak için TIKLAYINIZ

 

#İnşaatSigortası #İnşaatAllRiskSigortası #İnşaatTümRisklerSigortasıTEKLİF AL