İnşaat All Risk ve Mühendislik Sigortası

ANASAYFA SİGORTA BLOG İnşaat All Risk ve Mühendislik Sigortası

İnşaat All Risk ve Mühendislik Sigortası

Ongun Sigorta

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

 

İnşaat Tüm Riskler (All Risks) Sigortası

 

Ana Teminatlar

 

*Deprem

 

*Yangın, yıldırım ve infilak

 

*Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

 

*Sel, su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına

 

*Toprak kayması, toprak çökmesi ve kaya düşmesi

 

*Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar

 

*Elektrik hasarları (kısa devre, şerare, ark gibi)

 

*İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)

 

Ek Teminatlar

 

*Geçici şantiye tesisleri

*Üçüncü şahıs mali sorumluluk

*İş makineleri

*Enkaz kaldırma masrafları

*Ekspres, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları

*Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj

*Mevcut bina ve tesisler

*Genişletilmiş bakım devresi

 

 

 

 

 

 

İnşaat All Risk Sigorta Soru Cevap

 

 1. İnşaat Tüm Riskler Sigortası

 

İnşaat Sigortası nedir?

 

İnşaat Tüm Riskler Sigortası (CAR), bir inşaat projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana

kadar gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o

anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin, veya ilgili inşaat ekipmanlarının, iş

makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer Tüm

Riskler (All Risks) Sigortasıdır.

 

İnşaat Sigortası nasıl yapılır?

 

Size en yakın acentemize uğrayarak, soru formumuzu doldurmanızı ve İnşaat Sigortası için

gerekli evrakları (proje dokümanları vb.) iletmenize takiben, uzman ekiplerimizce analiz

edilerek değerlendirme sonucu size en kısa sürede bildirilir.

 

İnşaat Sigortaları'nda Sigortalı taraflar kimlerdir?

 

İşveren (Projenin Genel Sahibi): Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi işverendir.

 

Ana Müteaahhit: İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat ve/veya montaj

işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta Ettiren, ana

müteaahhittir.

 

Tali Müteahhit (Taşeronlar): Bir inşaat ve/veya montaj işinin tamamını (anahtar teslimi)

veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından görevlendirilen taraftır.

 

İnşaat Sigortası ne zaman başlar, aşamaları nelerdir?

 

Şantiye sahasına ilk hazırlık malzemesinin inmesi ile sigorta başlar. Daha sonra işlerin

tamamlanıp işverene teslimi ile sigorta sona erer. Bazı durumlarda taahhüt edilen işlerin

tamamını müteahhit firma teslim edemez. Ancak bu tamamlanmamış kısımlar, inşaat veya

montaj projesinin kullanılmaya başlanmasını veya işletime alınmasını etkilemeyecek detayda

işlerdir (Örneğin; kalorifer kazanlarının bağlantıları gibi). Böylesi bir durumda eğer

görevlendirdiğiniz kontrol mühendisleri uygun görür ve inşaat sözleşmesinde bu durum ile

ilgili bir hüküm varsa; geçici kabul yapılır. Bu esnada müteahhit kalan işlerini tamamlar ve

kesin kabule gidilir.

 

İnşaat Sigortaları'nda sigorta bedelinin tespiti ne şekilde yapılır?

 

Sigorta bedeli; işin bittiği andaki bedel üzerinden tespit edilmelidir. Yani sigorta bedeli; proje

bedelidir. Bedel konusu çoğu zaman karmaşıklığa neden olabilmektedir. Karmaşıklığı

önlemek için, sigorta bedeli belirlenirken ihale bedeli dikkate alınabilir. Ancak uzun süreli

poliçelerde bu bedel zaman içinde yetersiz kalabilmekte ve enflasyona yenik düşebilmektedir.

Bu nedenle; büyük inşaat projelerinin eksik sigorta riskine karşı korunabilmesi için döviz

bazında sigorta yapmak her zaman doğru bir yöntem olabilir.

 

İnşaat Sigortaları'nın kapsadığı başlıca riskler nelerdir?

 

 • Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar
 • Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları
 • Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar
 • Fırtına
 • Deprem
 • Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
 • Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs
 • İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
 • Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)
 • İşletme kazaları

 

İnşaat Sigortaları ile birlikte verilebilen ek teminatlar nelerdir?

 

 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
 • İnşaat/montaj iş makineleri
 • Enkaz kaldırma
 • Geçici şantiye yesisleri ve ekipmanları
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları
 • Uzatılmış bakım devresi

 

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

İnşaat ve/veya montaj işlerindeki taraflar dışında kalan üçüncü şahısların canları veya

mallarına gelebilecek hasarları temin eder (Örneğin; şantiyenin önünden geçmekte olan bir

vatandaş, şantiye sahasına izinsiz giren bir çocuk, inşaatın hemen yakınına park edilmiş bir

araç vb.). Burada açıkça belirtilmelidir ki, bu teminat inşaat ve montaj işlerinde çalışan veya

görev alan ikinci şahısları kapsamaz. Çalışanlar sadece yıllık olarak tanzim edilen İşveren

Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi ile teminat kapsamı altına alınabilir.

 

İş Makineleri ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

İnşaat ve/veya montaj sahasında bulunan sabit veya hareketli iş makinelerinin başına

gelebilecek ve CAR/EAR sigortaları kapsamına giren bir neden sonucu oluşan hasarları temin

eder. Bu teminatı Makine Kırılması Sigortası ile karıştırmamak gereklidir. Zira Makine

Kırılması makinenin çalışmasını ve mekanik hasarlarını kapsar. Ancak iş makineleri ek

teminatı mekanik arızaları değil; sadece fiziki hasarları (sel, yangın, hırsızlık vb.) kapsar. Bu

teminat küçük el aletleri, motorlar, kablo ve halatlar, iskeleler için değil; ekskavatör (kepçe),

dozer, kule vinç, silindir, asfaltlama gibi makinelere verilir.

 

Enkaz Kaldırma ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

İnşaat işleri esnasında bir kalıp çökerse; bu çökme sonucu oluşan enkazın kaldırılması için de

sigortalı ayrı bir masraf yapması gerekir ya da bu enkaz sel su baskını sonucu suyun taşıdığı

mil ve toprak olabilir. İşte bu masrafların karşılanması enkaz kaldırma ek teminatı ile

karşılanır. Ancak enkazın sigorta kapsamına giren bir nedenden dolayı oluşması şarttır.

 

Geçici Şantiye Tesis ve Ekipmanı ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

İnşaat/montaj esnasında işlerin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olan ekipmanın (iskele,

kalıp vb.) veya doğrudan ilgili olmayan yapıların (atölye, işçi barakaları, yemekhane vb.)

maruz kalacağı hasarları temin eder. Bu ekipmanlar inşaat bedeline yıpranma ve aşınmaları

dikkate alınarak eklenir.

 

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terör ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

İnşaat işleri esnasında bir toplu sözleşme, grev ve karşılığında lokavt olması ya da halk

hareketleri veya terör sebepli olaylar neticesinde projede oluşan hasarların karşılanması

amacıyla bu ek teminat alınabilir.

 

Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücret ve Zamları ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

Bir hasar neticesinde inşaat veya montaj işlerinde kullanılan hazırlık malzemeleri veya

makinelerinin hasarının bir an evvel giderilebilmesi ve hasar nedeni ile oluşan gecikmenin

minimize edilebilmesi için ortaya çıkan ek masrafların (hızlı nakliye, normal dışı çalışma

ücretleri vb.) karşılanabilmesi amacı ile bu ek teminat alınabilir.

 

Uzatılmış Bakım Devresi ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

Eğer sözleşmede varsa; müteahhit işlerinin bir kısmını işverenin kontrol mühendislerinin

onayı alınarak geçici olarak kabul ettirebilir. Bu aşama işlerin tamamına yakınının bitirilmesi

ve projenin işletime alınmasını etkilemeyecek nitelikteki işlerin kalması durumunda yapılır.

Geçici kabul ile kesin kabul arasında da müteahhit kendi üzerine düşen sorumlulukları

bitirmeye çalışır. Bu aşamada proje genel olarak teslim edilmiş sayılsa da; müteahhidin halen

sorumlu olduğu işlerin yapılması esnasında bazı hasarlar meydana gelebilir. Bu hasarları

karşılayabilmek amacı ile geçici kabul ve kesin kabul arasındaki dönem için uzatılmış bakım

devresi ek teminatı alınabilir. Bu süre zarfında sadece müteahhidin sorumlu olduğu hasarlar

karşılanır. (Örneğin; doğal afetler teminat dışında bırakılır.)

 

İnşaat Sigortaları'nda teminata girmeyen riskler nelerdir?

 

 • İmalatçının sorumluluğunda bulunan hasarlar
 • İnşaat/montaj makinelerinde Makine Kırılması Sigortası'na giren hasarlar (iş makineleri vb.)
 • Aşınma, yıpranma, çürüme sebepli hasarlar
 • Genel Şartlar'da belirtilen diğer istisnalar

 

İnşaat Sigortası (CAR) ile Montaj Sigortası (EAR) arasındaki farklar nelerdir?

 

Çoğu zaman, bünyesinde hem inşaat hem de montaj işleri bulunan projelerde işlerin montaj

mı yoksa inşaat işi mi olduğu sorusuna cevap bulmak zor olabilir. Örneğin; bir baraj

inşaatında barajın gövde dolgu işleri ve diğer betonlama işleri CAR sigortası kapsamına

girerken barajın tribün montajının da EAR kapsamına gireceği düşünülebilir. Bu gibi hallerde,

sigortacı işin toplam bedelinin %50’sinden fazlasını hangi tür işler oluşturuyor ise; o kısmı

çalışma yapılacak branş olarak esas alacaktır.

CAR Sigortasının uygulama alanı oldukça geniştir ve bu nedenle daha çok bilinir ve talep

edilir. Ancak, montaj sigorta poliçesi içine de inşaat işlerini de koymak mümkündür. Örneğin;

boş bir arazi üzerine önce bir fabrika inşaatı yapmak ve daha sonra içinde çalışacak olan

makinelerin montajı EAR Sigortası ile teminat altına alınır.

EAR Sigortası montaj işlerinin tamamlanmasını müteakip bir test/tecrübe devresini de

bünyesinde bulundurur. (Genel Şartlar'a göre 4 hafta) Bu süre monte edilmiş makinelerin

çalışıp çalışmadığının testini içerir. İşte bu dönem işin en riskli ve hasar getirebilen kısmı

olarak değerlendirilebilir.

 

İnşaat Sigortası nasıl hesaplanır? Doğru fiyatın verilebilmesi için ne tür bilgilere ihtiyaç vardır?

 

Her projenin kendisine has bazı özellikleri vardır. Bu özellikler bir inşaat projesinin tüm

teknik özelliklerini etkileyebilecek boyutta olabilir. Bu nedenle:

 • Sigortalı ve Sigorta ettiren hakkında detaylı bilgi almak; tecrübelerini araştırma önem

taşımaktadır.

 • İşin net tanımının yapılması ve yapılacak işlerin mümkünse bir teknik şartnamesinin

alınması işleri oldukça kolaylaştırır. Bunun yanında işin projesinin veya en azından bir

yerleşim planının alınması fiyatlandırmayı yapan kişinin ne ile karşı karşıya bulunduğunu

anlaması açısından önemlidir.

 • Yapılacak işin hazırlık kalemlerine göre bedellerinin dağılımı da fiyatlandırmayı etkileyen

başka bir faktördür.

 • İşin ne kadar süreceği, uzatılmış bakım devresi istenip istenmediği, eğer isteniyorsa; ne

kadar süreyle talep edildiği önemlidir.

 • Doğal afetlerin sigorta kapsamında olduğu düşünülürse; riziko adresi ile ilgili detaylı net

bilgi alınması şarttır. Sel/su baskınından uzak mı? Daha evvel bu yörede deprem olmuş mu?

Kış aylarında don olayı yaşanıyor mu? Fırtına açısından özel bir durum var mı?

 • Zemin türü ve inşaatın yapım özellikleri nelerdir?
 • Şantiye sahasının korunma önlemleri, bekçi olup olmadığı, aydınlatmasının yeterli olup

olamadığı diğer bir etken olarak karşımıza çıkar.

 • Bir inşaat işinden bahsediliyor ise; en derin kazı yüksekliği, bir montaj işinden bahsediliyor

ise; azami bedelli makineler ile en ağır makinenin kaç kg. olduğu bilinmelidir.

 • Eğer üçüncü şahıs mali mesuliyet ek teminatı isteniyorsa; şantiyeye en yakın mesafedeki

yapılaşmanın ne olduğu ve mesafesi büyük önem taşımaktadır.

 • Özel bir risk ile karşı karşıysak; yapının yüksek teknoloji ürünü olup olmadığı da önemlidir.

* Yukarıda belirtilenler haricinde inşaat işlerinin türüne göre riskin değerlendirilmesi

amacıyla birçok farklı soru sorulabilmektedir.

 

İnşaat Sigortaları'nda yenileme olur mu?

 

Yenileme olmaz çünkü inşaat bittiğinde poliçe vadesi de sonlanmış olur. Ancak vadenin

uzaması söz konusu olabilir. Bu durumda; bir süre uzaması ek belgesi yapılır.

 

İnşaat Sigortaları'nda test tecrübe devresi verilmeyen durumlar var mıdır?

 

İkinci el makinelerin montaj işlerinde test tecrübe devresi teminat dışındadır.

 

Belirtilen vadeden evvel tamamlanan İnşaat Sigortası projelerinin poliçe primi iadesi olabilir mi?

 

İnşaat sigortalarının amacı işin hasar olmamışçasına tamamlanmasını sağlamak ve

Sigortalı'nın işin yapılması esnasında oluşabilecek bir hasar neticesinde etkilenmesini

önlemektir. Bu sigorta türleri yıllık risklerden olmayıp; yangın veya kasko sigortaları gibi

zamana karşı yapılan birer sigorta türü değildir. Bu nedenle işin tamamlanması poliçenin de

tamamlanmasını gerektirir. Ancak işin erken bitirilmesi halinde prim iadesi olmaz.

 

 1. Montaj Tüm Riskler Sigortası

 

 

Ana Teminatlar

 

*Yangın, yıldırım ve infilak

 

*Deprem

 

*Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

 

*Sel, su baskını, yağmur, sabotaj, kar, çığ, fırtına

 

*Toprak kayması, toprak çökmesi ve kaya düşmesi

 

*Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar

 

*Şantiye içindeki taşımalar sırasında oluşabilecek kazalar

 

*İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)

 

*Aksi belirtilmedikçe dört haftalık test devresi (ikinci el makineler hariç)

 

*İşletme kazaları ve burada sayılamayan, Montaj Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları'nda istisna edilmemiş daha birçok risk

 

 

 

 

 

Ek Teminatlar

 

*Geçici şantiye tesisleri

 

*Üçüncü şahıs mali sorumluluk

 

*İş makineleri

 

*Enkaz kaldırma masrafları

 

*Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları

 

*Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör

 

*Mevcut bina ve tesisler

 

*Genişletilmiş bakım devresi

 

*Dört haftayı geçen tecrübe (test) devresi

 

 

 

Montaj Sigortası nedir?

 

Montaj Sigortası (EAR), bir montaj projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar

gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda

şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin veya ilgili montaj ekipmanlarının, iş

makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer Tüm

Riskler (All Risks) sigortasıdır.

Teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına indiği andan itibaren başlar ve montajı

biten makinelerin testi tamamlanarak işletime alınması ile sona erer. Bu süre zarfında, teknik

nedenler dolayısıyla veya insan kaynaklı birçok maddi hasar meydana gelebilir. MAPFRE

SİGORTA Montaj Tüm Riskler Sigortası, makine ve teçhizatınızın montajları esnasında veya

montaj sonrası testleri sırasında, oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü riski teminat altına

alır.

 

Montaj Sigortası ile sigortalanabilecek montaj işleri nelerdir?

 

İşletmeye alınmak üzere montajları yapılacak olan makine ve ekipmanlar bu sigorta türü ile

teminat altına alınabilir. Montaj konusu makineler mekanik veya elektronik olabilir. Ayrıca

bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb.

montaj işleri de bu ürün ile teminat altına alınabilir. Uygulama alanı çok geniş olan bu sigorta

türüyle, montaj işleri nedeniyle doğabilecek inşaat işlerinin dahi, teminat altına alınması

mümkündür.

 

Montaj Sigortası nasıl yapılır?

 

Acentede, soru formumuzu doldurmanızı ve montaj sigortası için gerekli evrakları (proje dokümanları, vb.) iletmenize takiben, uzman ekiplerimizce analiz edilerek değerlendirme sonucu size en kısa sürede bildirilir.

 

Montaj Sigortası'nda Sigortalı taraflar kimlerdir?

 

İşveren (Projenin Genel Sahibi): Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama

aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi

işverendir.

 

Ana Müteahhit: İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat ve/veya montaj

işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta Ettiren, ana

müteahhittir.

 

Tali Müteahhit (Taşeronlar): Bir inşaat ve/veya montaj işinin tamamını (anahtar teslimi)

veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından görevlendirilen taraftır.

 

Montaj Sigortası (EAR) ne zaman başlar, aşamaları nelerdir?

 

Şantiye sahasına ilk ihzarat kaleminin inmesi ile sigorta başlar. Daha sonra işlerin tamamlanıp

işverene teslimi ile sigorta sona erer. EAR Sigortalarında ayrıca 4 haftalık test tecrübe devresi

teminata dahildir.

Bazı durumlarda taahhüt edilen işlerin tamamını müteahhit firma teslim edemez. Ancak bu

tamamlanmamış kısımlar, inşaat veya montaj projesinin kullanılmaya başlanmasını veya

işletime alınmasını etkilemeyecek detayda işlerdir (kalorifer kazanlarının bağlantıları gibi).

Böylesi bir durumda eğer sigortalının görevlendirdiği kontrol mühendisleri uygun görür ve

inşaat sözleşmesinde bu durum ile ilgili bir hüküm varsa; o halde geçici kabul yapılır. Bu

arada müteahhit kalan işlerini tamamlar ve kesin kabule gidilir.

 

Montaj Sigortası'nda sigorta bedelinin tespiti ne şekilde yapılır?

 

Montaj sigortalarında sigorta bedeli; işin bittiği andaki bedel üzerinden tespit edilmelidir.

Yani sigorta bedeli; proje bedelidir. Bedel konusu çoğu zaman karmaşıklığa neden

olabilmektedir. Karmaşıklığı önlemek için, sigorta bedeli belirlenirken ihale bedeli dikkate

alınabilir. Ancak uzun süreli poliçelerde bu bedel zaman içinde yetersiz kalabilmekte ve

enflasyona yenik düşebilmektedir. Bu nedenle; büyük inşaat projelerinin eksik sigorta riskine

karşı korunabilmesi için döviz bazında sigorta yapmak her zaman doğru bir yöntem olabilir.

 

 

Montaj Sigortası'nın kapsadığı başlıca riskler nelerdir?

 

 • Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar
 • Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları
 • Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar
 • Fırtına
 • Deprem
 • Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
 • Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs
 • İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
 • Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)
 • İşletme kazaları

 

Montaj Sigortaları ile birlikte verilebilen ek teminatlar nelerdir?

 

 • Üçüncü şahıs mali mesuliyet
 • İnşaat/montaj iş makineleri
 • Enkaz kaldırma
 • Geçici şantiye tesisleri ve ekipmanları
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları
 • Uzatılmış bakım devresi

 

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

İnşaat ve/veya montaj işlerindeki taraflar dışında kalan üçüncü şahısların canları veya

mallarına gelebilecek hasarları temin eder (Örneğin; şantiyenin önünden geçmekte olan bir

vatandaş, şantiye sahasına izinsiz giren bir çocuk, inşaatın hemen yakınına park edilmiş bir

araç vb.). Burada açıkça belirtilmelidir ki, bu teminat inşaat ve montaj işlerinde çalışan veya

görev alan ikinci şahısları kapsamaz. Çalışanlar sadece yıllık olarak tanzim edilen İşveren

Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi ile teminat kapsamı altına alınabilir.

 

İş Makineleri ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

İnşaat ve/veya montaj sahasında bulunan sabit veya hareketli iş makinelerinin başına

gelebilecek ve montaj sigortaları kapsamına giren bir neden sonucu oluşan hasarları temin

eder. Bu teminatı Makine Kırılması Sigortası ile karıştırmamak gereklidir. Zira Makine

Kırılması makinenin çalışmasını ve mekanik hasarlarını kapsar. Ancak iş makineleri ek

teminatı mekanik arızaları değil; sadece fiziki hasarları (sel, yangın, hırsızlık vb.) kapsar. Bu

teminat küçük el aletleri, motorlar, kablo ve halatlar, iskeleler için değil; ekskavatör (kepçe),

dozer, kule vinç, silindir, asfaltlama gibi makinelere verilir.

 

Enkaz Kaldırma ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

İnşaat ve/veya montaj işleri esnasında bir kalıp çökerse; bu çökme sonucu oluşan enkazın

kaldırılması için de Sigortalı ayrı bir masraf yapması gerekir ya da bu enkaz sel su baskını

sonucu suyun taşıdığı mil ve toprak olabilir. İşte bu masrafların karşılanması Enkaz Kaldırma

ek teminatı ile karşılanır. Ancak enkazın sigorta kapsamına giren bir nedenden dolayı

oluşması şarttır.

 

Geçici Şantiye Tesis ve Ekipmanı ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

İnşaat/montaj esnasında işlerin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olan ekipmanın (iskele,

kalıp vb.) veya doğrudan ilgili olmayan yapıların (atölye, işçi barakaları, yemekhane vb.)

maruz kalacağı hasarları temin eder. Bu ekipmanlar inşaat bedeline yıpranma ve aşınmaları

dikkate alınmak sureti ile eklenir.

 

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terör ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

İnşaat/montaj işleri esnasında bir toplu sözleşme, grev ve karşılığında lokavt olması veya halk

hareketleri veya terör sebepli olaylar neticesinde projede oluşan hasarların karşılanması amacı

ile bu ek teminat alınabilir.

 

Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücret ve Zamları ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

Bir hasar neticesinde inşaat veya montaj işlerinde kullanılan ihzarat kalemlerinin veya

makinelerin hasarının bir an evvel giderilebilmesi ve hasar nedeni ile oluşan gecikmenin

minimize edilebilmesi için ortaya çıkan ek masrafların (hızlı nakliye, normal dışı çalışma

ücretleri vb.) karşılanabilmesi amacı ile bu ek teminat alınabilir.

 

Uzatılmış Bakım Devresi ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

 

Eğer sözleşmede varsa; müteahhit işlerinin bir kısmını işverenin kontrol mühendislerinin

onayı alınarak geçici olarak kabul ettirebilir. Bu aşama işlerin tamamına yakınının bitirilmesi

ve projenin işletime alınmasını etkilemeyecek nitelikteki işlerin kalması durumunda yapılır.

Geçici kabul ile kesin kabul arasında da müteahhit kendi üzerine düşen sorumlulukları

bitirmeye çalışır. Bu aşamada proje genel olarak teslim edilmiş sayılsa da; müteahhidin halen

sorumlu olduğu işlerin yapılması esnasında bazı hasarlar meydana gelebilir. Bu hasarları

karşılayabilmek amacı ile geçici kabul ve kesin kabul arasındaki dönem için Uzatılmış Bakım

Devresi ek teminatı alınabilir. Bu süre zarfında sadece müteahhidin sorumlu olduğu hasarlar

karşılanır (Örneğin; doğal afetler teminat dışında bırakılır).

 

Montaj Sigortaları'nda teminata girmeyen riskler nelerdir?

 

 • İmalatçının sorumluluğunda bulunan hasarlar
 • İnşaat/montaj makinelerinde Makine Kırılması Sigortası'na giren hasarlar (iş makineleri vb.)
 • Aşınma, yıpranma, çürüme sebepli hasarlar
 • Genel Şartlar'da belirtilen diğer istisnalar

 

İnşaat Sigortası (CAR) ve Montaj Sigortası (EAR) arasındaki farklar nelerdir?

 

Çoğu zaman, bünyesinde hem inşaat hem de montaj işleri bulunan projelerde işlerin montaj

mı yoksa inşaat işi mi olduğu sorusuna cevap bulmak zor olabilir. Örneğin; bir baraj

inşaatında barajın gövde dolgu işleri ve diğer betonlama işleri CAR sigortası kapsamına

girerken barajın tribün montajının da EAR kapsamına gireceği düşünülebilir. Bu gibi hallerde

sigortacı işin toplam bedelinin %50’sinden fazlasını hangi tür işler oluşturuyor ise; o kısmı

bizim çalışma yapılacak branş olarak esas alacaktır. CAR Sigortası'nın uygulama alanı

oldukça geniştir ve bu nedenle daha çok bilinir ve talep edilir. Ancak Montaj Sigortası

poliçesi içine de inşaat işlerini de koymak mümkündür. Örneğin; boş bir arazi üzerine önce

bir fabrika inşaatı yapmak ve daha sonra içinde çalışacak olan makinelerin montajı EAR

Sigortası ile teminat altına alınır. EAR sigortası montaj işlerinin tamamlanmasını müteakip bir

test/tecrübe devresini de bünyesinde bulundurur (Montaj Sigortası Genel Şartları uyarınca 4

hafta). Bu süre monte edilmiş makinelerin çalışıp çalışmadığının testini içerir. İşte bu dönem

işin en riskli ve hasar getirebilen kısmı olarak değerlendirilebilir.

 

Montaj Sigortası nasıl hesaplanır? Doğru fiyatın verilebilmesi için ne tür bilgilere ihtiyaç vardır?

 

Her projenin kendisine has bazı özellikleri vardır. Bu özellikler bir inşaat projesinin tüm

teknik özelliklerini etkileyebilecek boyutta olabilir. Bu nedenle:

 • Sigortalı ve sigorta ettiren hakkında detaylı bilgi almak; tecrübelerini araştırma önem

taşımaktadır.

 • İşin net tanımının yapılması ve yapılacak işlerin mümkünse bir teknik şartnamesinin

alınması işleri oldukça kolaylaştırır. Bunun yanında işin projesinin veya en azından bir

yerleşim planının alınması fiyatlandırmayı yapan kişinin ne ile karşı karşıya bulunduğunu

anlaması açısından önemlidir.

 • Yapılacak işin hazırlık kalemlerine göre bedellerinin dağılımı da fiyatlandırmayı etkileyen

başka bir faktördür.

 • İşin ne kadar süreceği, uzatılmış bakım devresi istenip istenmediği, eğer isteniyorsa; ne

kadar süreyle talep edildiği önemlidir.

 • Doğal afetlerin sigorta kapsamında olduğu düşünülürse; riziko adresi ile ilgili detaylı net

bilgi alınması şarttır. Sel/su baskınından uzak mı? Daha evvel bu yörede deprem olmuş mu?

Kış aylarında don olayı yaşanıyor mu? Fırtına açısından özel bir durum var mı?

 • Zemin türü ve inşaatın yapım özellikleri nelerdir?
 • Şantiye sahasının korunma önlemleri, bekçi olup olmadığı, aydınlatmasının yeterli olup

olamadığı diğer bir etken olarak karşımıza çıkar.

 • Bir inşaat işinden bahsediliyor ise; en derin kazı yüksekliği, bir montaj işinden bahsediliyor

ise; azami bedelli makineler ile en ağır makinenin kaç kg. olduğu bilinmelidir.

 • Eğer üçüncü şahıs mali mesuliyet ek teminatı isteniyorsa; şantiyeye en yakın mesafedeki

yapılaşmanın ne olduğu ve mesafesi büyük önem taşımaktadır.

 • Özel bir risk ile karşı karşıysak; yapının yüksek teknoloji ürünü olup olmadığı da önemlidir.

* Yukarıda belirtilenler haricinde inşaat veya montaj işlerinin türüne göre sigortacı tarafından

riskin değerlendirilmesi amacıyla birçok farklı soru sorulabilir.

 

Montaj Sigortaları'nda yenileme olur mu?

 

Yenileme olmaz çünkü inşaat bittiğinde poliçe vadesi de sonlanmış olur. Ancak vadenin

uzaması söz konusu olabilir. Bu durumda; bir süre uzaması ek belgesi yapılır.

 

Montaj Sigortaları'nda test tecrübe devresi verilmeyen durumlar var mıdır?

 

İkinci el makinelerin montaj işlerinde test tecrübe devresi teminat dışındadır.

 

Belirtilen vadeden evvel tamamlanan montaj projelerinin poliçeleri için herhangi bir sigorta primi

iadesi olabilir mi?

 

Montaj Sigortaları'nın amacı işin hasar olmamışçasına tamamlanmasını sağlamak ve

sigortalının işin yapılması esnasında oluşabilecek bir hasar neticesinde etkilenmesini

önlemektir. Bu sigorta türleri yıllık risklerden olmayıp; yangın veya kasko sigortaları gibi

zamana karşı yapılan birer sigorta türü değildir. Bu nedenle işin tamamlanması poliçenin de

tamamlanmasını gerektirir. Ancak işin erken bitirilmesi halinde prim iadesi olmaz.

 

 1. Elektronik Cihaz Sigortası

 

Ana Teminatlar

 

*İhmal, hatalı kullanım ve işletme hataları

 

*3. şahısların vereceği zararlar

 

*Hırsızlık, soygun, gasp ve sabotaj

 

*Yangın (kavrulma ve alazlanma dahil), duman

 

*Patlama (infilak), içe patlama (implosion)

 

*Yıldırım (direk ve endirekt etkileri), fırtına ve dolu

 

*Hava ve kara taşıtları çarpması

 

*Sel/su baskını, dahili su ve sprinkler sızıntısı

 

*Yeraltı suyu ve yağmur suyu, paslanma

 

*Aşırı voltaj ve indüklenme

 

 

Ek Teminatlar

 

*Deprem

 

*Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj

 

*Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları

 

*Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar ek teminatı

 

 

 

Elektronik Cihaz Sigortası nedir?

 

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların başına gelebilecek tüm

zararları hasar sebebinin aşağıdakiler olması kaydı ile karşılayan bir Tüm Riskler (All Risks)

sigortasıdır.

 • Ani ve beklenmedik
 • Dış etkenli

 

“Ani ve beklenmedik” hasar ne demektir?

 

Hasarın umulmayan bir anda ve birden meydana gelmesidir. Örneğin; harabe halindeki bir

bina içinde ve devamlı olarak su baskınına uğrayan bir bodrum katındaki bilgisayar sisteminin

hasar görmemesi beklenemez. Önlem alınmadığı takdirde bu olayın ani ve beklenmedik

olduğu söylenemez.

 

Hasarın “dış etkenli” olması ne anlama gelir?

 

Hasarın; sigortalı cihazın işleyişinden ve iç yapısındaki bir arızadan dolayı değil, bu iç (veya

dış) yapının dışarıdan gelen bir etki sonucu arızalanması ya da zarar görmesi anlamına gelir.

Örneğin bir bilgisayar sabah işe başlamak için açıldığında (herhangi bir dış etken olmaksızın)

çalışmazsa bu bilgisayarın iç aksamında oluşan bir hasar olup; sigorta teminatında değildir.

Bu hasarı, ancak "Garanti Kapsamı" karşılayabilir.

Buna karşın aynı bilgisayarın ait olduğu tesisin ana trafosundaki bir hata sonucu aşırı olarak

voltaj yüklenmesi sonucu arızalanması ise bir dış etkenli hasar olup; garanti kapsamına değil,

sigorta kapsamına girmektedir.

 

Elektronik Cihaz Sigortaları ile hangi cihazlar sigortalanabilir?

 

Ticari amaçla kullanılan tüm elektronik cihazlar (bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis

ekipmanları, grafik basım yayın endüstri ekipmanları, alarm, test, otomasyon ve ölçüm

ekipmanları vb.) ile diğer elektronik cihazlar sigortalanabilir.

 

Elektronik Cihaz Sigortası ile neler teminat altına alınabilir?

 

Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar:

 • Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları
 • Haberleşme, radyo, TV ekipmanları
 • Tıp cihazları
 • Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları
 • Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları

 

 

Elektronik Cihaz Sigortası ile sigortalanabilen cihazların temel özellikleri nedir?

 

 • Genellikle yarı iletken teknoloji kullanırlar.
 • Kural olarak mekanik işlem yapmazlar.
 • Tipik görevleri bilgi alımı veya iletimi, ölçüm, kontrol, test yapmaktır.

 

 

 

 

Elektronik Cihaz Sigortası hangi riskleri kapsar ve teminat bazında İşyeri Yangın Sigortası (İşyeri

Sigortası) ile farklılıkları nelerdir?

 

Bu konuyu bir tablo ile incelemek ve bilinen bir sigorta türü olan Yangın Sigortaları ile bir

karşılaştırma daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.

 

 

Riskler

Elektronik Cihaz Sigortaları

İşyeri Sigortaları

İhmal, Hatalı Kullanım,İşletme Hataları

var

yok

Hırsızlık, Soygun, Gasp

var

yok

Açık Alevle Yangın

var

var

Açık Alevsiz Yangın (Kavrulma, Alazlanma)

var

yok

Duman

var

Ek Teminat

Patlama (İnfilak)

var

var

İçe Patlama (Implosion)

var

yok

Direkt Yıldırımın Etkileri

var

var

Hava Taşıtları Çarpması

var

Ek Teminat

Kara Taşıtları Çarpması

var

Ek Teminat

Dahili Su

var

Ek Teminat

Sprinkler Sızıntısı

var

Ek Teminat

Sel / Su Baskını

var

Ek Teminat

Yeraltı Suyu Yağmur Suyu

var

yok

Nem, Korozyon (Paslanma),

var

yok

Don Olayı

var

yok

Fırtına Var Ek Teminat

var

Ek Teminat

Dolu

var

yok

Endirekt Yıldırımın Etkileri

var

yok

Aşırı Voltaj, İndüklenme

var

yok

3. Şahısların Vereceği Zararlar

var

Ek Teminat

 

 

 

Elektronik Cihaz Sigortası’nda sigorta bedeli nasıl tespit edilebilir?

 

Aşağıdaki kalemlerin toplamı olarak düşünülebilir:

 • Cihazın yenisinin satın alış bedeli
 • Her türlü nakliye masrafları
 • Gümrük, resim, vergi ve harçlar
 • Montaj masrafları

Yeni ikame bedeli uygulaması ile sigorta konusu elektronik cihazın çalışmasının bir hasar

sonucu aksamasını önlemek ve hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak

şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkündür. Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve

çalışması etkilenir.

 

Elektronik Cihaz Sigortası’nın fiyatını hangi faktörler etkiler?

 

 • Marka
 • Model
 • Kapasite
 • Yapım yılı (azami üç yaş)
 • Bulunduğu riziko adresi
 • Hasar geçmişi
 • Güç kaynağı
 • Muafiyet
 • Menşei
 • Periyodik bakım
 • Kullanıcı personel
 • İşletme disiplini
 • Diğer korunma önlemleri

 

Elektronik Cihaz Sigortası muafiyetsiz olabilir mi?

 

Elektronik Cihaz Sigortaları diğer tüm mühendislik sigortalarında olduğu gibi muafiyetli bir

sigorta ürünüdür.

 

Sigorta poliçelerinde muafiyet uygulanmasının sebebi nedir?

 

Rizikonun gerçekleşmesi halinde zararın küçük de olsa bir kısmının Sigortalı üzerinde

kalması anlamına gelen muafiyet, fiyatların daha elverişli olmasını sağladığı gibi; muafiyet

altı tabir edilen küçük hasarların oluşmaması için gereken tedbirlerin alınması için de sigortalıları teşvik amacına hizmet eder. Bu sayede sigorta teminatının, asıl amacı olan ve meydana geldiğinde ağır maddi sonuçlar doğuracak türden hasarlara odaklanması sağlanır.

 

Elektronik Cihaz Sigortası'nın ek teminatları nelerdir?

 

 • Deprem
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları
 • Taşınabilir elektronik cihazlar
 • Valfler ve tüpler

 

Elektronik Cihaz Sigortası’nda hasar ödemeleri nasıl yapılır?

 

Tazminat;

 

Kısmi hasarlarda: Tamir edilen parçanın yeniye göre ikame bedeli ve gerekli tamir

masrafları olarak ödenir.

 

Tam ziya hasarlarında: Cihazın yıpranma ve aşınma (eskimişliği) paylarının

düşülmesi sonucu bulunan rayiç değer olarak ödenir.

 

Meydana gelen Elektronik Cihaz Sigortası hasarlarının başlıca sebepleri nelerdir?

 

İhmal, Dikkatsizlik, Hatalı Kullanım 69,30 %

Yıldırımın Endirekt Etkileri 7,50 %

Aşırı Voltaj Ve İndüksiyon 5,90 %

Su 5,80 %

Hırsızlık 4,40 %

Yangın 0,60 %

Diğer 6,50 %

 

Ödenen Elektronik Cihaz Sigortası hasarlarının başlıca kaynakları nelerdir?

 

İhmal, Dikkatsizlik, Hatalı Kullanım 46.20 %

Yıldırımın Endirekt Etkileri 16.10 %

Aşırı Voltaj ve İndüksiyon 10.10 %

Su 7.80 %

Hırsızlık 11.50 %

Yangın 3.10 %

Diğer 5.20 %

 

 1. Makine Kırılması Sigortası

 

Ana Teminatlar

 

*İşletme hataları (bakım hataları, hatalı kullanma, yağlama kusurları vb.)

 

*İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali veya dikkatsizliğinden kaynaklanan hasarlar

*Çevresel nedenler (fırtına, don olayı, çözülen buz parçalarının yürümesi vb.)

 

*Elektrik ve atmosferik olaylar (kısa devre, şerare, yüksek voltaj ve indüksiyon, izolasyon hataları)

*Merkezkaç sebepli parçalanmalar

*Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğuma, büzülme

*Tıkanma ya da yabancı maddeler girmesi ve burada sayılamayan, Makine Kırılması Sigortası

 

 Ek Teminatlar

 

*Grev, lokavt, kargaşalık, halk, hareketleri, terör ve sabotaj

 

*Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları

 

*Makinelerin temel ve kaideleri

 

*Makine kırılmasına bağlı kar kaybı

 

*Hareketli makineler (özellikle iş makineleri) için geniş kasko ek teminatı

   

*Yukarıda belirtilenlere ek olarak çarpma, çarpışma, devrilme, toprak kayması, yangın, yıldırım,   deprem, sel gibi riskler de teminat kapsamına dahil edilebilir.

 

 

Makine Kırılması Sigortası'nın kapsadığı başlıca riskler nelerdir?

 

 • İşletme kazaları
 • İhmal, dikkatsizlik, yanlış kullanım
 • Kötü niyetli hareketler
 • Kusurlu imalat ve işçilik
 • Yağlama eksiklikleri
 • Elektrik enerjisinin doğrudan veya endirekt hasarları
 • Atmosferik elektriğin dolaylı hasarları
 • Tıkanmalar, yabancı madde girmesi
 • Santrifüj kuvveti neticesindeki parçalanmalar
 • Buhar kazanlarındaki su eksikliği
 • Ani ısınma ve soğuma sonucundaki hasarlar
 • Kapalı kapların (tank gibi) alçak basınç nedeni ile içe çökmeleri
 • Fırtına ve don olayları
 • İstisna edilmeyen her türlü hasar

 

Makine Kırılması Sigortası ile hangi makineler teminat altına alınabilir?

 

Test aşamasını tamamlamış ve normal çalışır durumda olan, mekanik makine ve tesisatlar (her

türlü iş makineleri, pompa, kompresör, trafo ve jeneratörler, ısıtma havalandırma sistemleri ile

tekstil, metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineler) ve bunlara bağlı finansal

kayıplar sigortalanabilir.

 

Makine Kırılması Sigortaları'nda sigorta süresi nedir?

 

Makine Kırılması Sigortası genellikle bir yıllık yapılır. Bu branş zamana karşı sigorta yapılan

ve yıllık riskler grubuna giren bir branştır. Ancak istendiği takdirde; sezonluk veya kiralama

işlerinde kısa süreli Makine Kırılması Sigortası da yapılabilmektedir.

 

Sigorta bedeli nasıl hesaplanmalıdır?

 

Makine Kırılması Sigortası'nda sigorta bedeli makinenin yeniye göre ikame, yani yenisinin

bedeli olmalıdır. Yeni ikame bedeli ile kullanılmamış aynı cihazın veya aynı fonksiyonları

yerine getiren muadil bir cihazın bedeline işaret edilmektedir.

Bu sigortanın amacı, makinenin çalışır durumda olmasını korumaktır.

Kısmi bir hasar durumunda, makinenin performansında herhangi bir düşüş olmaması amacı

ile makineye yeni parça takılacağı için prim de yenisinin (kullanılmamışının) üzerinden hesap

edilir. Bunun yanında varsa gümrük, resim, vergi ve harçlar ile nakliye masrafları bedel

tespitinde dikkate alınmalıdır.

Sigortalı kıymetin tam ziyaya (pert-total) uğraması, yani makinenin tekrar çalıştırılmasının

imkansız veya çok pahalıya mal olması durumunda, hasar ödemesi hasar tarihindeki

makinenin piyasa rayiç bedeli üzerinden yapılır.

Sigorta bedelinin güncelliğini koruması ve zaman içinde eksik sigorta riskinin ortadan

kaldırılabilmesi amacı ile bu poliçelerin enflasyona endeksli veya döviz bazında yapılması

sizin avantajınıza olacaktır.

 

İsteğe bağlı ek teminatlar nelerdir? Hangi riskleri taşır?

 

 • Fiziki infilak
 • Makinelerin temel ve kaidelerinde teminata giren herhangi bir Makine Kırılması hasarı

sonucu oluşabilecek deformasyon ve hasarlar (Temel ve kaidelerin bedeli bildirilmelidir.)

 • Hasar sonrası seri nakliye masrafları ve hasarın giderilmesi amacı ile fazladan ödenen fazla

mesai ücretleri (Oluşan hasarın bir an evvel giderilmesi için yapılabilecek ekspres nakliye ve

fazla mesai ücretlerini teminat altına alır, limit belirtilmelidir.)

 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, terör (Grev, lokavt, halk hareketleri veya terör

sebepli hasarların karşılanmasını sağlar.)

 • Geniş kasko (Kendi kendine hareket edebilen ve bir operatör tarafından kullanılan

müteharrik makinelerin mekanik bozulma ve kırılmalarının yanında çarpma, çarpışma,

devrilme, yuvarlanma, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, sel/su

baskını, çığ düşmesi risklerini de teminat altına alır.)

Makine Kırılması Sigortası'nda teminat dışında kalan haller (istisnalar) hangileridir?

 

 • Belli dönemlerde makinenin içinde değiştirilmesi periyodik ve normal olan kalemler

(Ampul, matkap ucu, testere ağzı, şablon, model, kalıp, zincir, bant, öğütücü ve kırıcı

makinelerin çekiçleri vb.) Bu kalemlerin tek başına hasar görmesi teminat dışında iken,

başka bir sebepten dolayı bu kalemler zarar görürse teminata dahildir.

 • Kimyevi madde ve gazların infilakları ile atmosferik elektrikiyet sebebi ile patlamaya

mütemayil tozların infilakları (Zira bu riskler yangın sigortası ile karşılanabilen risklerdir.)

 • Yangın ve yangın nedeniyle yapılacak söndürme ve kurtarma ameliyelerinin sonuçları

(Bunun sebebi, bu teminatın yangın sigortaları ve işyeri sigortaları konusu olmasıdır.)

 • Yıldırımın doğrudan etkileri
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 • Deprem, sel, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ, yanardağ patlamaları gibi doğal afetler

(Doğal afetlerden sadece fırtına ve don olayı teminata dahildir.)

 • Nükleer olaylar sonucu oluşan hasarlar
 • Sigortalı'nın kastı ve ağır kusuru
 • Aşınma, yıpranma, paslanma, çürüme
 • Savaş, isyan ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler
 • Kamu otoritesi tarafından yapılan tasarruflar
 • Her türlü kar kaybı ve mali sorumluluklar
 • Sigortalı iken hasar giderilmeden makinenin kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar

 

Makine Kırılması Sigortası'nda doğru fiyat verilebilmesi için gerekli bilgiler nelerdir?

 

 • Sigortalının adı / unvanı

 

 • Riziko adresi

 

 • Sigorta süresi

 

 • Toplam sigorta bedeli ile makinelerin ayrı ayrı bedelleri

 

 • Makinelerin marka ve modelleri

 

 • Hangi ek teminatların talep edildiği bilgilerinin yanı sıra diğer bazı başka bilgiler de doğru

fiyat vermek için gereklidir.

 

    Örneğin:

 

o Kullanım periyodu

o Periyodik bakım

o Kullanıcı personel

o İşletme disiplini

o Diğer korunma önlemleri

o Model

o Kapasite

o Menşei

o Hasar geçmişi

o Güç kaynağı

o Su kaynağı (eğer kullanıyorsa)

o Yapım yılı (azami üç yaş)

* Yukarıdaki bilgilerin eksiksiz olarak sağlanması doğru fiyat ve muafiyet miktarının tespiti

için gereklidir.

 

Önemli: Sigorta şirketinin yukarıda belirtilen tüm teminat ve koşullarda risk kabul prensiplerine göre  değişiklik yapma hakkı saklıdır!

*Kaynak: https://www.mapfre.com.tr/sigorta-tr/kurumsal/muhendislik/muhendislik/insaat-tum-riskler-sigortasi/

#İnşaatTümRisklerSigortası #İnşaatAllRiskNedir #MühendislikSigortası #MakineKırılmasıSigortası #ElektronikCİhazSİgortası #AllRiskFiyatlarıTEKLİF AL