İNŞAAT ALL RİSK (C.A.R)

Ongun Sigorta

A-İnşaat Sigortaları

 

a-Üst Yapı İnşaat İşleri: Toplu Konut, Okul, Hastane vb.

b-Alt Yapı İnşaat İşleri: Kanalizasyon, Atık su, Boru hatları döşeme vb.

c-Özellikli Yapılar: Baraj, Tünel, Metro, Deniz Yapıları vb.

MÜHENDİSLİK SİGORTASI ÜRÜNLERİ:

1-Proje Sigortaları:

a) İnşaat All Risk (C.A.R)

b) Montaj All Risk (E.A.R)

2-Yıllık İşletme Sigortaları:

a)Makine Kırılması Sigortası (M.K.S.)

b) Elektronik Cihaz Sigortası (E.C.S.)

3-Paket Mühendislik Sigorta Ürünleri

a) Doğalgaz Paket

 b) Leasing All Risk

 

Teminat Dışında Kalan Haller

a) Harp, savaş düşman hareketleri

b) Nükleer yakıt

c) Kamu otoritesi

d) Kusurlu plandan planın kusurlu uygulanmasından

e) Kusurlu malzeme, kusurlu işçilik bu istisnalar kusurlu malzeme ve kısımların tamir ve ikame masraflarına münhasır olup bu sebeplerle sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir.

f) Aşınma, yıpranma

g) inşaatın yapılması için kullanılan makine ve teçhizatın, mekanik ve elektriksel arıza veya

kırılmaları (bahis konusu arıza ve kırılmaların diğer sigortalı kıymetlerde husule getireceği ziya ve

hasarlar teminata dahildir).

h) Envanter açıklan

i) Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin, kastı ve ayrıca sözleşme varsa ağır kusuru

j) inşaatı tamamlanan veya geçici kabulü yapılan alanlar

k) Bakım devresi biten kısımlarda

l) inşaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün tamamlanamamasından, akdin feshinden veya ceza i şartların uygulanmasından ileri gelen zararlar dahil kar kaybı ve estetik kusurlar gibi her türlü netice zararları.

m) Hava ve kara nakil vasıtalarıyla yüzen araçlar

n) Nakit, kıymetli evrak

o) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler

 

İnşaat All Risk Teminat Kapsamı:

İnşaat işlerine konu değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde poliçe ile gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

Ek Teminatlar:

a) Makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar.

b) Üçüncü şahıs mali mesuliyet

c) Enkazın kaldırılması masrafları

d) Seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri

e) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri

f) Bakım devresi

g) Terör eylemleri

h) Çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar

 

 

Teminat verilmeyen rizikolar:

• Tüm su altı ve su üstü yapılan

• Deniz üzeri ve altındaki rizikolar, platformlar

• Gölet inşaatları

• Temel güçlendirme işleri

• Tünel isleri

• Bitişik yapılar için 3. şahıs sorumluluk rizikosu

• Köprü, viyadük inşaatı

• Yeraltı işleri (yer altı maden ocağı vb.)

• Yıkım/Demontaj işleri

•Türkiye hudutları dışında bedeli 1.000.000 Euro'yu aşan terör teminatı

•EAR/CAR Poliçeleriyle verilen Üçüncü Şahıs Sorumluluk teminat için bulaşma, kirlenme, islenme,

•inşaatı Montaj poliçesine bağlı Kar Kaybı

•Balıkçı Barınakları / Mendirek İnşaatları

•Tarihi Eser Restorasyonları Dekapaj işleri

•Derin Deniz Deşarjı inşaatları

•Bakım Devresi için All Risks teminatı istendiği haller (TOKİ, EMLAK KONUT v.b.)

 

Sigorta Bedeli:

İnşaat konusu malzeme ve işlerin (var ise gümrük, vergi, resim ve harçları ile nakliye ve işçilik masrafları dahil.) değeri ile,

Ayrıca sigorta yapılmış ise inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ve geçici inşaat barakaları ile yardımcı yapılar cari piyasa değerinden aşağı olamaz.

 

Sigorta Süresi:

a) İnşaat Dönemi:

-İnşaatın yapıldığı dönemdir.

-İnşaat All Risk teminatı bu dönemde verilir.

-Sözleşmede yazan süre veya sözleşme yoksa tahmini bitirme süresinden yapılır.

-Geçici kabulün yapılması veya inşaatın kullanıma açılması ile sona erer.

b) Bakım Dönemi:

-İnşaat işlerinin bitiminde ve /veya geçici kabulün yapılmasından sonra başlar.

-All Risk teminatı sona erer bakım teminatı başlar.

-Süresi sözleşmede belirtilen süre kadardır.(Genellikle 12 ay)

-Zorunlu olmayıp, sözleşmede yoksa veya sözleşmede bakımla ilgili bir hüküm yoksa bu teminat verilmeyebilir.

-Kesin kabulün yapılması ile bakım devresi teminatı sona erer.

 

İnşaat All Risk Poliçesi “başlangıç ve bitiş tarihi”: Sözleşmede belirtilen veya tahmini olarak belirlenen İnşaatın başlangıç ve bitiş süresini kapsar.

İnşaat Dönemi: İnşaat All Risk Poliçesi ile eş zamanlıdır. İnşaat süresi uzar ise “süre uzatım zeyilnamesi” ile poliçe süresi uzatılır.

Geçici Kabul Dönemi: İnşaat döneminin bitişi ve bakım döneminin başlangıcıdır.

Bakım Dönemi: Geçici kabulden hemen sonra başlayan, genellikle 12 aylık süredir.

 

İnşaat All Risk Teklifi için Gerekli Bilgiler:

• Sigortalı tarafından doldurulmuş riziko ile ilgili teknik bilgiler içeren soru formu

• Var ise projeye ait sözleşme

• ilgili projenin türü (Sigorta Konusu)

• Projenin Bedeli (Sigorta Bedeli)

• Projenin Yeri (Riziko Adresi)

• Projenin Süresi

 

Sigorta Konusu

Bu sigorta; konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

İnşaat/Montaj Arasındaki Farklar

İnşaat ve Montaj sigortalan genel olarak sağlanan teminatlar, İstisnalar, uygulama biçimi v.b faktörler açısından aynıdır. En büyük fark Montaj sigortalarında "4 Haftalık" test devresi otomatik olarak teminattadır, inşaat Sigortalarında ayrıca ilave edilmesi gerekir. Bunun dışında sigorta konulan farklıdır; Üretim makineleri, Havalandırma, ısıtma, Soğutma, Asansör sistemleri vb. ) Güç santralleri v. b salt makine ve tesisatı içeren işler Montaj sigortalan kapsamına girer.

Ancak günümüz projelerinde inşaatı montaj işleri birbirini tamamlar nitelikte olup, her inşaatın içinde montaj işleri, her montaj işinde ise kısmen inşaat işleri bulunabilmektedir. Projede hangi kısmın ağırlıkta olduğuna bakılarak hangi sigorta kapsamına girdiğine bakılır.

 

 

B-MONTAJ ALL RİSKS (E.A.R)

 

Sık Sorulan Sorular:

Soru: Mühendislik poliçeleri muafiyetsiz düzenlenebilir mi?

Cevap: Hayır. Mühendislik poliçeleri "all risk" bazlı olduğu için mutlaka poliçeler muafiyetli olmak zorundadır.

 

Soru: İnşaat / Montaj poliçelerinde yenileme yapılır mı?

Cevap: Hayır. İnşaat Montaj poliçeleri proje esaslı olduğu için yenilemeleri yapılmaz. Eğer poliçe proje süresince bitirilemezse vade uzatımı yapılır.

 

Soru: MK-EC poliçesi tanzim ederken makinenin yeni bedeli mi yoksa Rayiç (piyasa) değeri mi Kullanılır?

Cevap: Tüm mühendislik poliçeleri, yeni ikame (sıfır) bedelleri üzerinden poliçe düzenlenir.

 

Soru: Büro, atölye ve/veya fabrikadaki elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigorta teminatı aldıktan sonra ayrıca demirbaş olarak yangın poliçesi yaptırılması gerekli midir?

Cevap: Hayır. Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem hariç) teminat kapsamına dahildir. Ayrıca yangın poliçesinin yaptırılmasına gerek yoktur.

 

C-DOGALGAZ DÖNÜŞÜM PAKET SİGORTASI

- 06.08.2004 tarih ve 25545 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesi gereği; yapılması zorunludur.

- İç tesisatın doğalgaza dönüştürülmesi esnasında meydana gelebilecek hasarları karşılar.

- Özünde bir montaj poliçesidir. Montaj süresi Maks. 3 ay ile sınırlıdır.

- Ayrıca montajı takiben 1 yıl için de tesisat için makine kırılması teminatı verilmektedir.

- Bu poliçe için muafiyet uygulanmaz,

 

#İnşaatAllRiskFiyatları #İnşaatSigortasıNedir #İnşaatAllRiskKapsamıTEKLİF AL