Hasar Ödemesi Sigorta Şirketinden Nasıl Tazmin Edilir

ANASAYFA SİGORTA BLOG Hasar Ödemesi Sigorta Şirketinden Nasıl Tazmin Edilir

Hasar Ödemesi Sigorta Şirketinden Nasıl Tazmin Edilir

Ongun Sigorta

Hasarın tanımı nasıl yapılır?

Sigortada hasar; poliçede belirtilen teminat, limit ve şartlar çerçevesinde, olası risklere karşı verilen güvencelere dair ani ve beklenmedik şekilde oluşan ve ölçülebilen zarar ve ziyanlar için ödenecek tazminata konu durumdur. Hasar tespitleri, sigorta şirketleri ile anlaşmalı bağımsız eksperlerce, hasara konu sigorta poliçe şartlarına bağlı olarak yapılır. Sonuçta hasar sigortalanan değerlere gelebilecek zararlardır.

Hasar anında yapılması gerekenler nelerdir?

Hasar anında yapılması gereken, hasarın büyümesini engellemek olmalıdır. Şayet bir yangın ise itfaiyeye haber vermek, deprem ise doğal gazı kesmek ve elektrik şalterini kapamak,  dahili su hasarı ise su vanasını kapatmak gibi düşünülebilir.

Hasarı önleyici tedbirler nasıl alınır?

İşyerinden örnekle anlatacak olur isek; elektrik veya su tesisatı eski ise yenilenmeli, pis su giderleri kontrol edilmelidir. Yangına, hırsızlığa veya su baskınına karşı gerekli fiziki veya elektronik güvenlik sistemleri gözden geçirilmelidir. Doğal afetlere karşı da önlemler alınabilir. Sel ve su baskınlarına, fırtınaya, yıldırım düşmesine (paratoner), alt yapıya, sel bariyerleri gibi önlemler öncesinden alınabilir. Yine, yangına karşı su deposu, yangın tüpleri, duman dedektörleri, erken yangın algılama sistemleri gibi tedbirler de alınmalıdır.

Hasarın büyümesine engel olucu tedbirler nasıl alınır?

Hasar anında mümkün ise yangın emniyeti kurallarına uyarak, itfaiye gelene kadar yangından birtakım malzemeleri güvenli bir şekilde uzaklaştırmak, itfaiye gelen kadar su deposundan yangına müdahale etmek, dahili su baskınında malların üzerine muşamba v.b. malzemeler ile korumak gibi düşünülebilir. Ayrıca işyerlerinde yangın tatbikatları yaparak, çalışanların bilinçlenmesi sağlanmalıdır. İş güvenliği kurallarına da bütünüyle uymak, hasar veya hasarların önlenmesine ciddi katkı sunacaktır.

İhmal ile hırsızlık arasındaki fark nedir?

İhmal, sigortalı bir işyerinde, işletme faaliyette iken, sahibinin sonradan fark ettiği ve üçüncü şahısların, işyeri sahibine ait demirbaş veya malları alıp işyerini terk etmeleri durumuna denir. Özellikle bu ihmaller, yükte hafif ve pahada yüksek değeri olan ürünlerin, kontrolsüz bir şekilde kilit altında olmadan orta yerde bırakılmasından kaynaklı durumlardır.

Hırsızlık sigortacılıkta zorlama şartı aranarak sigortalı bir yere girip, sigortalıya ait değerlerin çalınmasıdır. Hırsızlık önlemi açısından kamera ve alarm sistemleri çok önemlidir.

Hırsızlık hasarlarında karakol zaptı mutlaka tutturulmalıdır.

Hasarda sebep sonuç ilişkisi nedir?

Hasarın oluş sebebini tarif edecek olur isek; Hasar, hangi nedenden kaynaklı oluşmuş ve   poliçede hangi teminat kapsamına giriyor ise, eksper hasar dosyasını oluşturur iken ilgili teminat kurallarına göre, ödenecek tazminatı hesaplar. Örneğin, deprem nedeni ile bir işyerinde yangın çıkmış ise, deprem teminatı üzerinden dosya açılır. İşyerindeki tesisattan su kaçağı oluşmuş ise dahili su hasar dosyası açılır. Hasara konu sebep, hasarın başlangıç noktası, sonuç ise zarara uğrayan sigortalı değer veya değerlerdir.

Sebebiyet prensibi nedir?

Hasar sebepleri, poliçeye konu olan ve hasar tazminatını almaya uygun durumlardır. Hasar sebebi sigortaya veya poliçe şartlarına göre uygun olup olmadığına, eksper karar verir.

Rayiç bedelin hasardaki rolü nedir?

Rayiç bedel, sigortalan değerin yanması, sudan zarar görmesi gibi kısmen veya tamamen zarar görmesi neticesinde oluşan zararın tespiti maksadı ile hasarın oluş tarihindeki piyasa değerine denir. Eksperin hasar tazminatına konudur.

Önceden var olan hasarların tespitini kim yapar?

Eksper hasar dosyasına konu tespit için; örneğin bir işyerine, konuta veya bir aracın yanına gittiğinde, mesleki tecrübesi ve uzmanlığı gereğince fiziki kontroller ve birtakım bilgi ve belgeler ışığında hasarın, poliçeden önce var olduğuna kanaat edebilir. Bu durumlarda hasar ödemesi yapılamaz. Sigortalının itiraz hakkı saklıdır.

Hangi hasarlarda meteoroloji raporu gerekir?

Sigortalı bir işyeri veya konutun olduğu bölgede şiddetli yağış, fırtına, don, hortum veya dolu yaşanmış ise, eksperler hasar dosyası hazırlarlar iken dosyaya o bölge meteorolojisinden hangi gün ve saatte ne yaşandığına dair meteoroloji raporunu alarak dosyaya eklerler.

Hangi hasarlarda itfaiye raporu şartı var?

Sigortalılar, özellikle yangın hasarlarında kamu hizmeti sunan itfaiyeden, yangının çıkış sebebini gösteren resmi raporunu sigortalıya sunar. Daha sonra sigortalı, ekspere bu raporu sunar ve hasar dosyasına eklenir. İtfaiye raporunda belirlenen sebep üzerinden yangın hasarı tazminatı ödenecektir.

Hasar ödemelerinde eskime ve amortisman nedir?

Örneğin bir işyeri hasarında, eksperler muhasebe kayıtlarına ve sigortalı adresindeki gözlemlerine göre, zarar görmüş olan makine, demirbaş ve emteaları tespit eder. Bazı makine ve demirbaşların kullanıma veya eskimeye bağlı amortisman durumlarına göre, hasar tazminatı ödemesinden düşülerek, ödemeye konu rayiç değerler belirlenir. Buna göre hasar tazminatı ödenir.

Acentenin hasar anındaki rolü ve görevleri nelerdir?

Sigorta acenteleri, hasar anında ve dosya kapanana kadar olan süreçlerde, sigortalıya yardımcı olmak durumundadır. Eksper ve sigorta şirketine gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasında yardımcı olurlar.

Hasarla sigorta bedelleri ilişkisi nedir?

Sigortalanan değerler, gerçek bedellerinden eksik veya fazla değerle değil, gerçek değeri üzerinden sigortalanmalıdır. Aksi halde eksik sigortaya veya aşkın sigortaya konu bir durum olur. Eksik sigortada, sigortalanan değer gerçek değerine göre eksik olduğu oran kadar, hasar tazminatı ödemesi azalır.

Hasar ödemelerinde koasürans?ın rolü nedir?

Koasürans, sigortalı ile sigortacı arasında sigortalanacak değerlerin risk paylaşımıdır. Sigorta poliçelerinde %80 sigortacı, %20 sigortalı üzerinde risk dağıtılabilmektedir. Yani, hasara konu 100 birimlik bir hasarda, 80 birim sigorta şirketinin, 20 birim ise sigortalının sorumluluğundadır. Sivil rizikolarda koasürans uygulanmaz.

Hasarda, Deprem ve sel muafiyetinin önemi nedir?

Deprem muafiyetleri, deprem sebebi ile oluşan hasarlarda uygulanır.

Deprem muafiyeti, sigortalı yerin bina ve muhteviyatlarında, ticari, sınai, sivil rizikolarda uygulanmaktadır. Örneğin, binada %2, %5, %10, muhteviyatta %5, %10 gibi seçimlik oranlar uygulanır. Bu muafiyetler, deprem sonucunda oluşan hasardan kaynaklı olarak koasürans risk paylaşımından sonra uygulanacak muafiyetlerdir. Sivil ve sınai rizikolar arasında deprem muafiyet oranları farklılık göstermektedir.

Sel ve su baskınında uygulanacak asgari muafiyet, sigorta bedelinin %2 si olmak üzere bu muafiyet a-bina sabit tesisat ve dekorasyon, b-emtea, c-makine teçhizat demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her biri için, ayrı ayrı uygulanacak olup, toplamda azami 50.000 Euro ile sınırlıdır.

Hasar ödemesi sigorta şirketinden nasıl tazmin edilir?

Hasar dosyasının açılmasından sonra, hasara konu bilgi, belge ve fotoğraflar, hasarlı parçalar, video kamera kayıtları v.b. sigortalı tarafınca saklanır ve ekspere sunulur. Eksper raporunu sigorta şirketine sunar. Sonrasında, sigorta şirketinin hasar dosya sorumluları dosyayı inceler ve hasar tazminatı ödenmesine karar verir.

Jest-Lütuf (Ex-Gratia) ödemesi nedir?

Sigorta şirketinin, hasar sonucunda poliçeye konu olmayan ve teminat dışı kalan hallerde, devreye aldığı ve sigortalı memnuniyetini hedefleyerek ödediği hasar tazminatlarıdır. Sigortalının sigorta şirketindeki portföy büyüklüğü ve sadık müşteri olması, bu lütuf ödemelerinde etkilidir.

Hasarda gerekli olan evraklar nelerdir?

Eksperler hasar anında, sigortalıya hasar dosyasına konu olarak istediği evrakların listesini sunacaktır.

Hiçbir şey için geç kalmadan sigortalanın ve güvende kalın!

#HasarÖdemesiNasılYapılır #SigortaTahkim #SigortaHasarBaşvurusuNasılYapılırTEKLİF AL