Fırtına Sigortası nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Fırtına Sigortası nedir?

Fırtına Sigortası nedir?

Ongun Sigorta

Fırtına Sigortası, Türkiye Sigorta Birliğinin Yangın Sigortası Genel Şartları içerisinde yer alan teminatlarından birisidir. Bu teminat klozu, Araç Kasko Sigortası, İşyeri Paket Sigortası, Konut Paket Sigortası, İnşaat All Risk Sigortası, Ortak Alan Sigortası ve benzeri çeşitli poliçe türlerinde yer alan önemli bir teminattır. Günümüz iklim koşullarından dolayı oluşan fırtınaları; lodos fırtınası, dolu yağışıyla birlikte olan fırtınalar, hortumla birlikte oluşan fırtınalar ve kum fırtınaları gibi sayılabilir. Yukarıda bahsedilen fırtınaların sigorta poliçesine konu olabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlardaki gibi belirli şiddette olduğunun tespit edilmesi gerekir. Sigortalı yere ilişkin, meteoroloji bölge müdürlüklerinden rapor alınarak hangi gün ve saate nerede fırtına olduğu sigorta şirketine belgelenmelidir. Sigorta eksperi, hasar tespiti yaparken bu belgeyi hasar dosyasına ekleyecektir. Siz siz olun araçlarınıza kasko evlerinize konut ve işyerlerinize işyeri paket sigortası yaptırarak, fırtına dahil tüm risklere karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Çünkü, çapraz sorumluluklarınızın gereği ya cebinizden para çıkacak, ya da böylesi bir doğa olayı sonucunda, karşı tarafın hasar tazminatı taleplerinden kaynaklı davalık olma durumunuz olabilir.

 

Kasko Haricinde, Yangın Sigortası Genel Şartlarında Belirtilen “Fırtına Klozu” 

Fırtına Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1 metre “7 bofor”dan fazla esen rüzgarlar) veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.

Kaynak: https://tsb.org.tr/media/attachments/Yang%C4%B1n_Sigortas%C4%B1_Genel_Sartlar%C4%B1.pdf

 

Kasko Sigortasında “Fırtına Klozu”

Fırtına Teminatı; Aşağıda göreceğiniz üzere, Kasko Genel şartlarının A.4.4 maddesinde belirtildiği şekilde, Kasko Sigortası içerisinde yer alır.

 

A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar Aşağıda belirtilen haller ancak ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir:

4.1.Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,

4.2.Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

4.3.A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

4.4.Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,

4.5.Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

4.6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,

4.7.Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,

4.8.Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,

4.9.Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,

 4.10.Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,

4.11.Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,

4.12.Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,

4.13.Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,

4.14.Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,

 4.15.Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar. Sigorta poliçesinde yukarıda sayılmayan ve bu Genel Şartlarda teminat dışında kalan zararlar arasında düzenlenmeyen rizikolar için de ek sözleşme ile teminat sağlanabilir.

Kaynak: https://tsb.org.tr/media/attachments/Kara_Araclar%C4%B1_Kasko_Sigortas%C4%B1_Genel_Sartlar%C4%B1.pdf

 

Fırtına nasıl ve nerelere zarar verebilir?

-Uçan çatıların kendisine ve etrafına verdikleri zararlar

-Kopan çatı vb. bilimum parçaların etrafa verdiği zararlar

-Koparak uçan tabelaların kendisine ve etrafa verdikleri zararlar,

-Binaya sonradan yaptırılan sundurma vb. üstü kapalı eklentilerin kendisine ve etrafa verdiği zararlar

-Etraftan kopan parçaların, araçlara, işyerlerine ve evlere verdiği zararlar

-İşyerinden uçan nesnelerin, konutlara veya başka işyerlerine verdiği zararlar,

ve benzerleri olarak sıralanabilir.

 

Direkt fırtına zararları?

Sigortalı Konutların, İşyerlerinin ve Araçların fırtınadan dolayı direkt olarak uğradığı zararlardır.

 

Fırtınadan üçüncü şahıslara ve-veya komşulara verilen zararlar

Sigortalı veya sigortasız yerden kopan parçaların, başkasına ait olan işyeri, konut, araç ve benzeri değerlere verdiği zararlardır. Sigorta poliçesinde, üçüncü şahıs mali sorumluluk teminatı varsa, poliçedeki limit ve şartlar dahilinde zarar görene ödeme yapılır. Sigortanız yok ise karşı tarafın zarar ve ziyanlarını cebinizden ödemeniz gerekecektir. sad

 

Fırtına Hasarında, Trafik ve Kasko Sigortası

Kasko Sigortasından: Fırtına Hasarı ödenir. smiley

Trafik Sigortasından: Fırtına Hasarı ödenmez. sad

 

Dışarıdan aracınıza gelen hasarlar?

 

Kasko Sigortasından: Aracınıza fırtınada düşen çatı, tabela, ağaç vb. parçalar sebebiyle oluşan zararlar ödenir. J

 

Trafik Sigortasından: Fırtına nedeniyle araçta meydana gelen hasarlar karşılanmaz. L

 

Konutlarda Fırtına hasarları?

Müstakil Konutlarda; Konutun konut paket sigortası varsa, oluşan her türlü hasarın tamamı sigortadan karşılanır. J

Apartman Dairelerinde; Örneğin; apartmanın fırtınada çatısının uçması sonucunda oluşan hasarda, süreç şu şekilde ilerler. Konut paket sigortası olan dairelerin hasarları, dairelerin bina tapusundaki hisseleri oranında ilgili dairelere, sigorta şirketlerince ödenecektir. Konut sigortası olmayan daireler ise paylarına düşen çatı hasarını, ceplerinden ödemek zorunda kalacaklardır.

 

İşyerlerinde Fırtına hasarları?

İşyerinin sahibi olarak “bina teminatı dahil işyeri paket sigortanız” var ise fırtınadan dolayı binaya gelen hasarlar karşılanır. İşyerinde mal sahibi olarak faaliyette bulunuyorsanız, çatı dahil, işyeri paket sigortası kapsamında yer alan diğer her şeye gelen zararlar da teminat kapsamındadır. İşyeri paket sigortanızda, üçüncü şahıs sorumluluk teminatı varsa, fırtınada çatınızdan veya binanın bilimum yerlerinden uçan parçaların uçup, komşulara verdiği zararlar yine sigortanızdan ödenir.

Şayet işyerinde kiracı olarak bulunuyorsanız, fırtına sebebiyle oluşan çatı hasarından sorumlu değilsiniz demektir. Ancak, kiracı olarak yaptırdığınız İşyeri Paket Sigortasında, bina dışında yer alan tüm güvencelere sahipsinizdir.

 

Fırtına hasarında Rücu?

Fırtınadan dolayı uçan çatı, tabela ve benzeri parçaların uçarak, başkalarının evlerine araçlarına veya işyerlerine zarar verebilmeleri söz konusudur. Araçtan örnek vermek gerekirse; uçan parçalardan dolayı hasara uğrayan aracın kaskosundan, araçta meydana gelen zarar sigortalıya ödenir. Ancak, araca zarar verenin sigortasız bir işyeri olduğunu düşünelim. Aracın kaskosundan ödenen hasarın tazmini için hasara sebep olan işyerine sigorta şirketi döner ve hukuk yoluyla rücu eder.

 

Hasarlarda sebep-sonuç ilişkisi?

Sebebiyet prensibini kısaca anlatmak gerekirse; Sigortalı yerin riziko adresinde meydana gelen hasarlara sebep olandan veya olanlardan, sigorta şirketlerinin hasar bedelini tazmin etme hakkına sebebiyet prensibi diyebiliriz. Burada hasara sebep olandan bedelin tazmini iki şekilde olabilir;

1-Hasara uğrayan sigortalının, hasara sebep olanın sigortasından hasar tazminatı alması mümkündür.

2-Hasara sebep olanın sigortası yoksa, zararı karşılayan karşı tarafın sigorta şirketi, hasara sebep olan taraftan hasar bedelini, hukuk yoluyla rücu ederek tazmin edecektir.

 

Aman Dikkat!

2000’li yıllardan itibaren ülkemizde yaşanan doğal afetlere (deprem, sel, fırtına, dolu, hortum, heyelan orman yangınları vb.) ve iklim değişikliğine karşı tedbirli olmak adına, evlerinizi, araçlarınızı ve işyerlerinizi fırtına dahil birçok riske karşı sigortalamayı ihmal etmeyiniz!

 

Bizi hemen arayın ve sigortalanın!

 

#FırtınaSigortasıNedir

#İşyeriSigortasındaFırtına

#KaskoSigortasındaFırtına

#KonutSigortasındaFırtına

#FırtınaHasarıNasılÖdenir

 

 

 

 

 

 

 TEKLİF AL