En hesaplı sigorta poliçeleri

ANASAYFA SİGORTA BLOG En hesaplı sigorta poliçeleri

En hesaplı sigorta poliçeleri

Ongun Sigorta

Ülkemiz insanları ile işletmeleri çoğunlukla, en hesaplı sigorta poliçelerine erişmek isterler. Ancak bizler gibi gelişmekte olan ülkelerin kişi başına düşen milli gelir seviyesinden kaynaklı olarak, poliçe teminat kapsamı yerine, poliçenin primi çok daha ön planda ele alınır. İnsanların sahip oldukları değerler sigortalanırken, aile veya işletme bütçelerinden ayırdıkları paya uygun primlerle poliçe yaptırmak istemeleri doğal bir sonuçtur. Fakat ekonomileri gelişmiş ve sigorta bilincinin yerleştiği ülkelerde bilinen bir gerçek şudur ki insanlar, poliçe yaptırırken fiyattan çok teminat kapsamına ve ek hizmetlere odaklanmaktadır. Ülkemizde ise genel olarak bakıldığında bu durum tam tersinedir.

Ongun Sigorta olarak bizler sigortalı adaylarımıza en hesaplı sigortaları, alternatif sigorta şirketlerinden teklifler sunarak, en ucuzu değil en uygun ve en geniş teminatlı poliçeleri tanzim etmekteyiz. Sigortacılık bir sefere mahsus olarak kar elde edilebilecek olan bir meslek değildir. Sigorta poliçeleri sayesinde insanların hayatı çok olumsuz bir durumdan kurtulabilmektedir. İnsanlar, poliçe döneminde yaşanabilecek muhtemel hasarlar sonucunda, çok ciddi maddi yüklerden sigorta sayesinde kurtulabilmektedir.

Sahip olduğunuz değerleriniz zarara uğradığında,  cebinizden tekrar yerine koyamayacağınız veya cepten karşılamak istemediğiniz değerlerinizi korumak için mutlaka sigorta yaptırmalısınız. smiley

İnsanlık sigorta poliçelerini; özellikle sanayi devrimi ile birlikte, global çapta ve ülkeler bazında, sosyo-ekonomik, sağlık, endüstri, sanayi, hizmetler sektörü ile finans sektörü gibi alanlara entegre ederek, yerleşik ve işleyen bir sistem haline getirmiştir. Uluslar çıkardıkları kanun ve yönetmelikler ile uluslararası ve ülkesel bazda yapılan sigortalar ile sektörü işletmektedirler.

 

Sigorta neden yapılır?

Sigorta; bireylerin özel yaşamlarında, kurumların da ticari faaliyetlerinde taşıdıkları riskleri, poliçe türüne göre ulusal ve uluslararası olarak haklı menfaatlerini korumaya yönelik olarak yapılır. Böylece sigorta sayesinde bireylerin özel yaşamları ile şirketlerin faaliyetleri aksamadan devam eder. Olası maddi kayıplar (maddi, manevi, hukuki, sorumluluk, hayat,  sağlık, doğal ve doğal olmayan birçok sebep vb.) poliçelere ödenen küçük primlerle sigortalı havuzunda toplanır. Bu havuzdaki finans gücüyle hasar yaşayan sigortalıya hasar tazminatı ödemesi yapılır.

 

Sigortanın hasarı ödeme gücü?

Sigorta şirketleri riski tamamen kendi üzerlerinde tuttukları riskler için poliçe düzenledikleri gibi bir yandan da riskin büyüklüğüne göre gerektiğinde sigortanın-sigortası denilen reasürans şirketleriyle yaptıkları anlaşmalar gereği, sigorta şirketi olarak sigortalıları adına ayrıca prim ödeyerek, sigortaladıkları değerleri güvence altına alırlar. Bu reasürans şirketleri, global olarak tüm dünya ülkelerinden gelen sigorta taleplerine, yapılan anlaşma çerçevesinde ödenen prim karşılığında güvence sağlar. Bu yapıya global ölçekteki sigortalı havuzu denilebilir. Neticede yerel veya global anlamda sigorta; havuzda toplanan finansın gücüyle zararların poliçe şartları kapsamında karşılandığı bir tazmin sistemidir. smiley

 

Sigorta neleri güvence altına alır?

Sigorta, sebep-sonuç ilişkisi kuralına göre işler. Hasarın bir oluş sebebi vardır. Bu sebebe karşılık poliçede teminat verilmişse, poliçede belirtilen şart ve limitler dahilinde, sigortalı-sigorta ettirene bağımsız eksper raporuyla birlikte hasar tazminatı ödenir. Bu yazımızda sigortanın bireye ve topluma faydalarını sizler için aşağıda sıralamak istedik;

Sigorta;

>Bireyi korur

>Kamu düzenini korur

>Milli serveti korur

>Sosyal hayatı korur

>Sermayeyi korur

>Haklı menfaatleri korur

>Uluslararası ticareti korur

>Hakemlik misyonu ile zarar veren ve zarara uğrayan arasında sulh sağlar

>Olası bir hasar sebebiyle yargının meşgul edilmemesini sağlar

>Çapraz sorumluluklarımızı yerine getirir

>Direk veya dolaylı hasarlardan korur

>Hasar bedeli kusurlu olana rücu edildiğinde, poliçe devreye girerek oluşan zararı karşılar

>Sorumluluklarımızı karşılar

>Sağlığımızla alakalı tedavi masraflarımızı finansal olarak karşılar

>Ecelen veya kazaen ölüm halinde, kanuni varislere veya lehdarlara maddi tazminat bırakır

>Banka kredisi ve ipotekli borçlara karşı finansal olarak korur

>Emeklilik amaçlı yapılan tasarruf ve-veya birikimler güvenle korunur

>Girişimcilerin iş yapma iştahını arttırır

>Bireysel veya ticari uyuşmazlıklar ile itilafları engeller

>Bağımsız eksperler, oluşan zararın tespitinde hakemlik yaparak sigorta şirketine raporlar. Böylece, tarafların itilafa uğramadan oluşan kayıplarının karşılanması sağlanır

>Doğal veya doğal olmayan hasar neticesinde hakkaniyet sağlar

>İç veya dış ticarette, satıcı ile alıcı arasında güven tesis eder

>Ani ve beklenmedik ve-veya akla dahi gelemeyen risklere karşı, poliçe teminatları kapsamında güvence verir

>Bireye ve işletme sahiplerine huzur ve güven verir

>Dünyada ve ülkemizde yaşama değer katar

 

SİGORTA TEKLİFİ TIKLAYINIZ

 

#EnHesaplıSigortaPoliçeleri

#EnUygunSigortaPoliçeleri

#EnİyiSigortalar

#EnHesaplıSigortalarTEKLİF AL