Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, Resmi Gazetede Yayımlandı Ve Yürürlüğe Girdi.

ANASAYFA SİGORTA BLOG Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, Resmi Gazetede Yayımlandı Ve Yürürlüğe Girdi.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, Resmi Gazetede Yayımlandı Ve Yürürlüğe Girdi.

Ongun Sigorta

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI VE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

 

Resmi gazetede 24 Aralık 2018 de yayınlanan “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” aşağıdaki tarihlerde güncellenerek değişiklikler, yeni düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmıştır.

 

1. 24 ARALIK 2018

2. 27 MART 2019

3. 25 MART 2020

4. 19 AĞUSTOS 2020

 

 

24 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 30635

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara istinaden kurulan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:

 

a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.

b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Sorgulama ücreti

MADDE 4 – (1) Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL’dir. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ek sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL’dir.

 

Prim ve azami teminat tutarı

MADDE 5 – (1) Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:

 

(2) Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edilir. Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

 

(3) Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.

 

Risk değerlendirme

MADDE 6 – (1) Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir.

(2) Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

 

Kredi limitleri

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddede belirtilen risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz.

(2) Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

(3) Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır.

 

Teminat oranı ve muafiyet

MADDE 8 – (1) Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 ile %90 arasında belirlenir.

(2) Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise birinci fıkrada belirtilen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.

 

Komisyon ve diğer giderler

MADDE 9 – (1) Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’dir. Söz konusu prim tutarının asgari %9’u ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta aracısına ödenir.

(2) Sistemin yönetilmesi çerçevesinde yapılan harcamalar ve diğer giderler, Merkeze devredilen primlerin %10’unu geçmemek kaydıyla, gerçekleşen tutarlar esas alınarak, Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanır.

 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde düzenlenecek olan poliçeler için 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranlar kullanılarak hesaplanan prim tutarından %10 oranında indirim uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanı bu maddede belirtilen süreyi bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2) Birleşen indirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181224-8.htm

 

27 Mart 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30727

TEBLİĞ

 

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro ve küçük işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:

a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.

b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.

c) Basit usul dışında vergi mükellefi olması.

(2) Alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır:

a) Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar.

b) Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10 TL” ibarelerinden önce gelmek üzere “KDV dâhil” ibareleri eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ek sorgulama” ibaresi “izleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada yer alan tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının 2.000 TL’nin altında çıkması durumunda, prim tutarı 2.000 TL olarak kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm alıcılarının dikkate alınması esastır. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınmasının mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır. Bu kapsamda olay başına sağlanan kredi limiti ise ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en düşük kredi limiti kadardır.”

 

“(4) Sigorta dönemi içerisinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilir ve bu alıcılar 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilir. Yeni alıcılara tahsis edilen kredi limitleri, poliçenin tanzim tarihinde belirlenen ve üçüncü fıkrada belirtilen toplam kredi limiti ile olay başına sağlanan kredi limitini etkilemez.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%70 ile %90 arasında” ibaresi “%70 veya %90 olarak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asgari” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “Merkeze devredilen primlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bunların yatırım gelirlerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“Mevcut poliçeler için azami teminat tutarları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenen devlet destekli alacak sigortası poliçeleri için bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tablodaki azami teminat tutarları geçerlidir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 24/12/2018 30635

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190327-5.htm

 

25 Mart 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 31079

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mikro ve küçük” ibaresi “mikro, küçük ve orta büyüklükteki” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kamu iktisadi kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler” ibaresi eklenmiştir.

 

“ç) Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatının yüz yirmi beş milyon Türk Lirasından (dâhil) az olması.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Alacak sigortası kapsamında, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşıyan alıcılara teminat verilebilir. Teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin mevcut üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “toplam kredi limiti” ibareleri “azami sorumluluk tutarı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “dördüncü” olarak değiştirilmiştir.

“(3) İkinci fıkrada belirtilen alıcı başına azami kredi limiti, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği kredi limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak, herhangi bir ek prim alınmaksızın, Merkez tarafından arttırılabilir. Azami kredi limitinin işbu fıkra gereği yeniden belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

“Sağlanan azami sorumluluk tutarı poliçenin azami teminat tutarı dâhilinde değerlendirilir.”

“Sigorta dönemi içinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilir ve bu alıcılar için 6 ncı ve 7 nci maddeler kapsamında işlem tesis edilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sistemin yönetilmesi için bir takvim yılı içinde yapılan harcamaların ve diğer giderlerin, aynı yıl içinde Merkeze devredilen primlerin ve bunların yatırım gelirlerinin %10’unu geçmesi durumunda, aşan tutar takip eden azami üç yıl içinde ve bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanabilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı kırk milyon Türk Lirasından (dâhil) az olan orta büyüklükteki işletmelere bu maddeyi ihdas eden tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla; bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı kırk milyon bir Türk Lirası (dâhil) ile yüz yirmi beş milyon Türk Lirası (dâhil) arasında olan orta büyüklükteki işletmelere ise 1/4/2020 tarihi itibarıyla alacak sigortası sunulur.”

MADDE 8 – Bu Tebliğin 5 inci maddesiyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 7 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra hükümleri 1/4/2020 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 24/12/2018 30635

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-9.htm

 

19 Ağustos 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 31218

TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “rakamı” ibaresinden önce gelmek üzere “veya mali bilanço” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “yıldaki yıllık net satış hasılatının” ibaresi “yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Merkez, gerekli görmesi halinde, 1 inci maddenin (ç) bendinde yer alan tutarı her bir başvuru için yüzde 20’sine kadar artırabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “10” ibaresi “15” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya  aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“* Cironun, 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında artırılması durumunda, net prim ve azami teminat tutarı en son satır kullanılarak hesaplanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“* Cironun, 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında artırılması durumunda, alıcı başına 750.000 TL azami kredi limiti sağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fırkasında yer alan “12’dir” ibaresi “15’tir” olarak, “9’u” ibaresi ise “12’si” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci ve 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200819-4.htm

 

YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 TEKLİF AL