Devlet Destekli Alacak Sigortası Sıkça Sorulan Sorular?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Devlet Destekli Alacak Sigortası Sıkça Sorulan Sorular?

Devlet Destekli Alacak Sigortası Sıkça Sorulan Sorular?

Ongun Sigorta

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Nedir, Kimler Yaptırabilir?

 

Yıllık Net Satış Hasılatı 0-125 Milyon TL olan, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulan ve Olağandışı Risk Yönetim Merkezi (ORYM) tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan ve basit usul dışında vergi mükellefi olan işletmeler sigorta yaptırabilecektir.

 

Vadeli satışlardan elde edilen ciroya ithalat/ihracat faaliyetlerinden doğan alacaklar dahil midir?

 

Alacak Sigortası, sadece yurtiçinde yapılan vadeli ticari alacakları kapsamaktadır. Döviz cinsinden düzenlenen faturalar kapsam dışıdır fakat yurtiçine düzenlenen dövize endeksli faturalarda ise fatura üzerindeki TL tutarı kapsam dahilindedir.

 

Vergi ve SGK borcu olan firmalar bu sigortadan faydalanabilir mi?

 

Hayır. İlgili kurumlara borcu olan firmalara teminat verilememektedir.

 

Teklif almak için hangi evrakların sunulması gerekir?

 

Teklif aşamasında başvuru sahibinin herhangi bir finansal evrak sunma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, teklif çalışması için işletmenin beyanı esas kabul edilerek doldurulan kaşeli ve imzalı başvuru formu sunulur. Bununla birlikte, poliçe dönemi içerisinde hasar (tazminat) talebi yapıldığında veya poliçenin yenileme işlemleri esnasında sigortalı, ORYM’ nin talep edeceği işletmenin finansal tabloları ile diğer evrak ve bilgileri sunmakla yükümlüdür.

 

Vadeli Satış gün bilgisi paylaşılırken ortalama vade mi, yoksa en uzun vade bilgisi mi verilecektir?

 

Mevcut alıcı firmalar ile çalışılmakta olan en uzun vade esas alınacaktır. Her halükarda bu süre 360 günü geçemez.

 

Başvuran işletmenin belirttiği alıcı firmaya ya da firmalara neden limit çıkmaz?

 

Alıcı firmanın sistem tarafından yapılan risk değerlendirmesinin olumsuz olması, Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulan, Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlamayan, basit usul dışında vergi mükellefi olan ve ödeme performansında olumsuzluk bulunan alıcılara limit tahsis edilememektedir.

 

Başvuru sahibi firma ne kadar sorgu ücreti öder?

 

Sadece teklif tarihinden itibaren 10 gün içinde poliçeleşmeyen tekliflerde, alıcı firma başına ve sigortalı firma için 10’ ar TL alınmaktadır.

 

Teklif tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili teklif poliçeleştirilir ise hem teklif hem de poliçe için sorgu ücreti alınmaz.

 

Poliçe başlangıç tarihinden önce düzenlenen faturalar teminata dahil mi?

 

Hayır. Bu ürün poliçe başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasında düzenlenen faturaları kapsamaktadır.

 

Vadeli Alacaklarımın olduğu firmaların listesinin tamamını vermeli miyim?

 

Vadeli alacak cironuzu oluşturan alıcıların tamamının bildirilmesi zorunlu olup, bu durumun mümkün olmaması durumunda sigortalanabilir ciro toplamının büyükten küçüğe doğru ilk %50’ lik kısmını oluşturan alıcı firmalarınızı bildirmeniz zorunludur. Diğer kalan kısımdaki alıcı firmaları bildirmeniz halinde sistem her bir firma için limit sunacak olup, bu da işletmenizin lehine olacaktır.

 

Tazminat (Hasar) talebinde bulunduktan sonra ödemeyi ne kadar zamanda alabilirim?

 

Sigortalı hasar ihbarında bulunduğu tarihten itibaren 120 gün bekleme (tahsilat) süresi uygulanır. ORYM tarafından 120 günlük bekleme (tahsilat) süresi içerisinde yapılan tahsilatlar derhâl sigortalıya ödenir.

120 günlük sürenin sonunda yine de alacak tahsil edilemedi ise Merkez (ORYM), 30 gün içerisinde başvurunuzu sonuçlandırıp, tazminata hak kazanmanız halinde ödemenizi yapacaktır.

 

Tazminatı 120 günlük süreden önce alabilir miyim?

 

Evet. Sigortalı, 30 günden az olmamak olmak kaydı ile tazminatını erken alabilme hakkına sahiptir.

Tazminat, T.C. Merkez Bankası güncel reeskont oranları baz alınarak iskonto edilerek hesaplanır ve sigortalıya ödeme yapılır.

 

Manuel Tahsis Edilen Limitler, Otomatik Tahsis Edilen Limitlerden büyük olabilir mi?

 

Evet. Merkezin (ORYM) yapacağı değerlendirmeler neticesinde ek prim alınmaksızın otomatik limit üstünde yüksek bir limit tahsis edilebilir.

 

Poliçe dönemi içerisinde yeni çalışmaya başladığımız firmaları teminat kapsamına alabilir miyiz?

 

Evet.

Alıcı Ekleme Zeyili talebi ile her bir alıcı için sorgu yapılarak limit tahsis edilen alıcılar poliçe kapsamına alınabilmektedir. Alıcı Ekleme Zeyili ek prim oluşturmamaktadır.

 

Sigortalının bu poliçe kapsamındaki yükümlülükleri nelerdir?

 

Sigortalı, bir alıcının ticari veya mali durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz bilgiden veya teslimat veya ödeme belgelerinin tevdiinde herhangi bir zorluk veya olağan dışı bir durumdan veya sözleşmenin ifası ile ilgili teminatların tesisinden veya sigorta sözleşmesinin kapsadığı bir zarara yol açabilecek herhangi bir olaydan veya borç ile ilgili bildirimlerden veya açılan davalardan haberdar olur olmaz durumu Merkez’ e (ORYM) bildirmekle yükümlüdür.

 

Hasar talebinde bulunulmuş ise Merkez (ORYM) tarafından talep edilen tüm evrak ve bilgileri temin etmekle yükümlüdür. Poliçede belirtilen vadelerde primin ödenmesi ile yükümlüdür.

 

Bu üründe “Devlet Desteği” nedir?

 

Zorunlu bir poliçe ve prim desteği olmamakla birlikte, toplanan primlerin tazminat ödemesi için yeterli olmaması durumunda, sigortalılara ödenecek tazminatın devlet tarafından garanti edilmesidir.

 

Kaynak: Güneş Sigorta &Türkiye Sigorta

 TEKLİF AL