Bina sigorta bedeli nasıl olmalı?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Bina sigorta bedeli nasıl olmalı?

Bina sigorta bedeli nasıl olmalı?

Ongun Sigorta

2020 yılından bu yana, 2022 yılı itibarıyla ülkemizde ve dünyada pandemiyle beraber,  diğer olumsuz ekonomik gelişmelere paralel olarak; bağımsız konutlarda, binalarda, toplu yapılarda döviz kuru, emtia fiyatları ve inşaat malzemelerinde ciddi fiyat artışları olmuştur. Bu durum, mevcutta sigortalı olan binaların, bina sigorta bedellerinin olması gerekenden çok eksik kalmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla sigortalılar, poliçede eksik kalan bina sigorta bedellerinden dolayı, olası bina hasarları neticesinde alacakları tazminatları aynı oranda eksik alacaklardır. O nedenle sigortalıların, mevcut sigorta poliçelerinde bina bedeli artış zeyilnamelerini yaptırmaları gerekir. Ayrıca, mevcutta sigortalı olan veya yeni sigortalanacak olan binaların, aşağıda tavsiye edilen inşaat metrekare maliyetleri üzerinden sigortalanması tavsiye edilmektedir. Tavsiye edilen bu bedeller bağlayıcı olmamakla beraber, 2022 yılı piyasa koşulları dikkate alınarak sunulmuştur. Sigortalılara sunulan bu maliyetler, fikir vermek amacıyladır. Neticede, riziko adresinde sigortalanacak olan binanın sigorta bedelinde, sigortalı ve sigortacının mutabık kalması esastır. smiley

 

Yapı Tipi

Tavsiye Edilen Bina İnşaat Metrekare Maliyeti

Toplu Konut

4.000,00 ₺

Standart Apartman

4.500,00 ₺

Lüks Apartman

5.500,00 ₺

Standart Bağımsız Konut

6.500,00 ₺

Lüks Bağımsız Konut

8.000,00 ₺

 

Bina yapı grupları ve metrekare maliyetleri?

Bina Sigorta Bedeli hesaplanırken; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında, 31754 sayılı 18 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yer alan tebliğindeki, metrekare maliyetlerinden faydalanılabilir. Bina Sigorta bedeli, bu tebliğde belirtilen metrekare maliyeti üzerinden hesaplanabilir. Aşağıdaki Resmi Gazetede görüleceği üzere belirtilen yapı gruplarına göre metrekare birim maliyetleri değişmektedir.

 

18 Şubat 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31754

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2022 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-11_dosyalar/image002.jpg

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-11_dosyalar/image004.jpg

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-11_dosyalar/image006.jpg

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-11_dosyalar/image008.jpg

 

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2022 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2022 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-11.htm

 

2022 yılı inşaat metrekare maliyetleri ek kaynak:

Farklı sınıflardaki binaların, asgari, azami ve ortalama inşaat metrekare maliyetleri için, TIKLAYINIZ

Kaynak: https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Emlak_Vergisi/79_serno_emlakteb_ek.pdf

 

SİGORTA TEKLİFİ İSTEYİNİZ

 

#KonutSigortasıBinaBedeli

#OrtakAlanSigortasıBinaBedeli

#İşyeriSigortasıBinaBedeli

 TEKLİF AL