Banka Kredilerinde Sigorta Zorunlu mu

ANASAYFA SİGORTA BLOG Banka Kredilerinde Sigorta Zorunlu mu

Banka Kredilerinde Sigorta Zorunlu mu

Ongun Sigorta

Kredi kullananlar bankadan sigorta yapmak zorundalar mı?

Konut kredisi ya da otomobil kredisi kullanarak alım işlemi yapan sigortalılar, kredi veren banka veya kredi kuruluşlarından sigorta yaptırmak zorunda değillerdir. Bankaların kredi kullanan kişilere, konut, kasko veya hayat sigortanızı bizden yapmaz iseniz, kredi faiz oranınızı arttırırız gerekçesi ile yaklaşım içerisinde olmaları doğru değildir.

Aşağıda belirmiş olduğumuz "resmi gazetede yayınlanan bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar" yönetmeliğinin ikinci bölümündeki 10.maddesi 1.fıkrası gereğince, Zorunlu veya ihtiyari sigortalarda, "kredi kullanan kişinin sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz" şeklindedir.

Ayrıca yine yönetmeliğin, ikinci bölüm 10.madde 3.fıkrası gereğince, "Kredi kuruluşu, sigortanın kendisi veya başka bir sigorta aracısı tarafından yaptırılabileceği hususunda kredi kullananı bilgilendirir. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüzdür." şeklinde hüküm yer almaktadır.

Neticede bankalardan; kasko, konut ve hayat sigortalarını kredi kullanmaları nedeni ile yaptırma zorunluluğu içerisinde olan sigortalılar, bankanın yaptığı poliçenin emsalini acentesinden yaptırma özgürlüğüne sahiptir. Sigortalı, bankadan kredi kullanıldığı anda yapılan sigorta sözleşmesinden, bir ay içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Sigortalı, kredi kuruluşunun istemiş olduğu teminat ve şartlardaki emsal poliçeyi, kredi kuruluşu dışında istediği satış kanalından yaptırarak, bir ay içinde kredi kuruluşuna sunabilir.

Sigorta Acenteleri, Konut sigortası, Kasko Sigortası ve Hayat sigortalarını, kredi kuruluşlarından daha uygun maliyetle yapabilir mi?

Kredi kullanan sigortalılar, sigorta acentelerinden fiyat araştırması yaparak, kredi kuruluşu veya bankanın istediği koşullarda poliçeleri daha geniş teminat içeriği ve en uygun sigorta primleri ile sunabilmektedir.

Hayat Sigortalarında, ?Uzun süreli azalan kapitalli Hayat Sigortası? nedir?

Banka kredisi ile araç veya konut alımlarında, sigortalılardan toplam kredi borcu karşılığı kadar, hayat sigortası istenmektedir. Bu poliçeler normalde, borç azaldıkça hayat sigortasından ödenecek kapitalin ve primin azalacağı şekilde düzenlenebilir. Çünkü, aynı kapital bedeli ile her yıl hayat sigortası primi ödemek yerine, sigortalının avantajına olan ve uzun süreli kredi borcunun aylık taksitlerin ödenmesi ile birlikte kredi borcu azalışına paralel olarak, kapitalin de azaldığı ve daha avantajlı bir prim üzerinden, kredi borcu bitiş tarihine kadar "uzun süreli azalan hayat sigortası" yapılması mümkündür.

Kredi kullanırken; Kasko teklifi, konut paket sigortası teklifi veya

hayat sigortası teklifi nasıl alırım?

Banka temsilcinize, alternatif teklif almak istediğinizi ileterek, sigorta acentenizden fiyat araştırması yaparak, bankanızın istediği şartlarda tekliflerinizi sunabilirsiniz. Kasko tekliflerinizde, kredi kullandığınız banka adı ve şubesini, dain-i mürtehin olarak ekleyip bankanıza sunabilirsiniz.

Dain-i mürtehin nedir, kaskoda neden yer verilir?

Dain-i mürtehin ne anlama geliyor diye bakıldığında, kısa ifadeyle "rehinli alacaklıdır". Örneğin, araç kredisi kullandığınız araca yapılan kasko poliçesinde, rehinli alacaklı olarak, banka adı ve şubesi belirtilir. Banka; sigortalı veya araç sahibinden, araç alımı için verdiği kredi borcundan dolayı "aracın rayiç değeri" üzerinden hak sahibidir. Bu hakka ?dain-i mürtehin? denilmektedir. Araçta olası hafif, orta veya ağır hasar ile çalınma, yanma v.b. hasarlarda banka, araç üzerindeki menfaatini veya araç rayiç değeri üzerinden kendi alacağını dain-i mürtehin ile garanti eder.

Örneğin, sigortalı aracın pert olması halinde, bankanın araç üzerindeki menfaati dain-i mürtehin ile hesaplanır. Banka Sigorta şirketi üzerinden alacağını tazmin eder. Sonrasında, pert olan araca biçilen sovtaj (hurda bedeli)bedeli sigorta şirketine hurda aracı alanlarca ödenir.

Son olarak da Sigortalı, bankadan aldığı fek (borcu yoktur) yazısı ile pert toplam hasarını, emsal rayiç değer üzerinden sigorta şirketinden tazmin eder.

Pert Nedir?

Aracın trafik kazası sonucunda ağır hasar alması durumuna denir. Anlaşmalı sigorta eksperi,  aracın perte ayrılması gerektiğini sigorta şirketine rapor eder. Sonrasında sigorta şirketi, araç sahibi sigortalı ile rayiç değer üzerinden anlaşarak hasar tazminatını ödeyecektir.

Bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar yönetmeliği?

Yönetmeliğin ikinci bölümünün 10.maddesi 1,2 ve 3. Fıkralarında, bireysel kredilere bağlı olarak yapılan sigortalar ile ilgili hükümleri görebilirsiniz.

 

Resmî Gazete

 

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)?tan:

BİREYSEL KREDİLERLE BAĞLANTILI SİGORTALAR

UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kredi kuruluşları tarafından verilen kredilerle bağlantılı olan zorunlu ve ihtiyari sigorta ürünlerinin sunumunda birlik ve güvenilirliği sağlamak, sigorta ettirenlerin, sigortalıların ve lehdarların hak ve menfaatlerini korumak ve verilecek hizmete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, Türkiye?de faaliyet gösteren her türlü kredi kuruluşunun sağladığı kredilerle bağlantılı yaptırılan ihtiyari ve zorunlu sigortaları ve bu sigortalar dahilinde verilecek teminatları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesi ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13, 23 ve 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,

             b) Dain-i mürtehin: Kredinin geri ödenmeme riskini ortadan kaldırmak amacıyla yaptırılan sigortalarda, riskin gerçekleşmesi üzerine ödenecek olan tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan gerçek veya tüzel kişiyi,

             c) Grup sigortası: Bir sözleşme kapsamında bir grup insanın sigortalanmasını,

             ç) İhtiyari sigorta: Bireysel kredi işlemleriyle ilgili olarak kredi kuruluşlarınca gerçekleştirilecek risk analizi çerçevesinde yapılması taraflarca kabul edilen sigortaları,

             d) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

             e) Katılım sertifikası: Grup sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan, sigorta sözleşmesinin bir özeti şeklinde düzenlenen belgeyi,

             f) Kredi: Kredi kuruluşları tarafından verilen ve ticari nitelik taşımayan bireysel krediyi,

             g) Kredi kuruluşu: Türkiye?de faaliyet gösteren ve kredi sağlayan banka, finansman şirketi ve benzeri kredi kullandırmaya yetkili diğer kuruluşları,

             ğ) Lehdar: Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve riskin gerçekleşmesi hâlinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

             h) Sigorta: Kredi kullanımı ve kredi konusu ile bağlantılı olan ihtiyari ve zorunlu sigortaları,

             ı) Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde teminat altına alan kişiyi,

             i) Sigortalı: Kredinin geri ödenmemesine neden olabilecek riskleri üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiyi,

             j) Şirket: Türkiye?de kurulmuş sigorta ve emeklilik şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye?deki teşkilatını,

             k) Zorunlu sigorta: Kişinin, yasal olarak yaptırmak zorunda olduğu sigortayı ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sigorta Türleri ve Esasları

             Zorunlu sigortalar

             MADDE 5 ? (1) Kredi kuruluşları verdikleri kredilerle ilgili olarak kredi kullandırılması esnasında, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında zorunlu sigortaların yaptırılması hususunu kontrol eder. Bu sigortalar yaptırılmamış ise kredi kullanandan söz konusu sigortaların yaptırılması talep edilir.

             (2) Zorunlu sigortalarda, kredi süresi içerisinde yenileme sorumluluğu kredi kullanana, yenilemeye ilişkin bildirim yapma ve bilgilendirme sorumluluğu ise kredi kuruluşuna aittir.

             İhtiyari sigortalar

             MADDE 6 ? (1) Kredi konusuna ilişkin ihtiyari sigortalar bulunduğu takdirde, bu sigortalar konusunda kredi kullanana kredi kuruluşu tarafından bilgi verilir. Bilgilendirme; sigortanın türü, süresi, yenilemeleri ve yenileme dönemlerinde primin tahsil edilme yöntemi, prim tutarı, primin nasıl tahsil edileceği, sigortanın teminatının kapsamı varsa muafiyet, tazminat limiti ve benzeri konuları içerir.

             (2) İhtiyari sigortalarda, kredi süresi içerisinde yenileme sorumluluğu kredi kullanana, yenilemeye ilişkin bildirim yapma ve bilgilendirme sorumluluğu ise kredi kuruluşuna aittir.

             (3) İhtiyari sigortaların yıllık olarak yenilenmediği, bir defada ve kredi süresini tümüyle kapsayacak biçimde yapıldığı durumlarda, prim peşin veya taksitler halinde alınabilir. Primin bir defada peşin tahsil edilmediği veya sigorta süresinin kredi süresine eşit olmadığı durumlarda sigortalı kredi kuruluşu tarafından bilgilendirilir.

             Katılım sertifikası ve poliçenin verilmesi

             MADDE 7 ? (1) Kredi işlemleriyle bağlantılı olarak yapılacak grup sigortalarında kredi borçlusu olan sigortalıya yazılı, elektronik ortamda veya benzeri araçlarla katılım sertifikası verilmesi şarttır.

             (2) Ferdi sigortalarda, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sigortalıya poliçenin bir örneğinin verilmesi zorunludur.

             Katılım sertifikasının içeriği

             MADDE 8 ? (1) Katılım sertifikasının asgari olarak aşağıda yazılı hususları içermesi gerekmektedir.

             a) Şirketin, sigorta ettirenin, sigortalının ve varsa lehdarın adı, soyadı veya ticaret unvanı ve ikametgâhları,

             b) Sigorta ettiren ve sigortalının T.C kimlik numarası,

             c) Sigortalının doğum tarihi (gün/ay/yıl),

             ç) Sigorta ettiren, lehdar ve sigortalıya ait iletişim bilgileri,

             d) Sigorta priminin miktarı ve ödeme şekli,

             e) Sigortanın süresi ve verilen teminatlar,

             f) Riskin gerçekleşmesi durumunda nereye, hangi belgelerle ve hangi sürede başvurulacağı.

             Teminat tutarı, prim tahsili ve iadesi

             MADDE 9 ? (1) Kredi bağlantılı yapılan ihtiyari sigortaların başlangıçtaki teminat tutarı; alınacak kredi miktarı, vadesi, faiz ve masrafları ile sigortalı veya sigorta konusu malın değeri dikkate alınarak belirlenir.

             (2) Kredi borcunun belirlenen vadeden önce geri ödenmesi, borç yapısının toplu ödeme veya başka nedenlerle değişmesi durumlarında şirket sigorta teminatında değişiklik ve değişikliğe bağlı olarak prim iadesi veya prim tahsili yapabilir.

             İyi niyet

             MADDE 10 ? (1) İhtiyari sigortalarda, öncelikli olarak kredi borçlusunun sigortalı olması ve/veya kredi konusu malın veya eşyanın sigortalattırılması esastır.

             (2) Zorunlu veya ihtiyari sigortalarda, kredi kullanan kişinin sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüzdür.

             (3) Kredi kuruluşu, sigortanın kendisi veya başka bir sigorta aracısı tarafından yaptırılabileceği hususunda kredi kullananı bilgilendirir. Kredi kuruluşu, kredi kullanan kişinin başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırdığı ve talep edilen teminatları kapsayan sigorta poliçesini kabul etmek zorundadır.

             Rehin

             MADDE 11 ? (1) Dain-i mürtehin bulunan sigortanın herhangi bir nedenle feshedilmesi, iptali, zamanında yenilenmemesi, teminat içeriklerinin değiştirilmesi ve iştira edilmesi gibi durumlarda şirket, en geç üç işgünü içerisinde dain-i mürtehin sıfatını haiz kredi kuruluşunu elektronik ortamda veya yazılı olarak bilgilendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

             Yürürlükteki mevcut poliçeler

             GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Kredi bağlantılı sigortalar ile ilgili olarak 7 nci madde kapsamında verilmesi gereken katılım sertifikası ve poliçe örnekleri, halen yürürlükte olan sözleşmeler çerçevesinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde sigortalılara iletilir. Hazine Müsteşarlığı bu süreyi en fazla üç ay daha uzatmaya yetkilidir.

             Yürürlük

             MADDE 12 ? (1) Bu Yönetmelik 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

#BankaKredisindeSigorta #KrediAlırkenSigorta #KrediKullanırkenSigortaTEKLİF AL